ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 17.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети март                              две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 2220 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Г.М., редовно призован, не се явява и не се представлява.  

         ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Директор на ОД на МВР гр. Бургас, редовно призован, представлява се от гл. юрисконсулт В., с представено по делото пълномощно.

 

         По хода на делото:

         ЮРИСКОНСУЛТ В.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         Съдът ДОКЛАДВА, че в изпълнение на указанията на съда дадени в предходно съдебно заседание, с писмо от 22.12.2014 г. по делото са постъпили изисканите от съда Инструкция с рег. № І-з-2843/29.11.2010 г. за организацията на работа в МВР по заявителски материали за престъпления от общ характер и Правила за организация на работата в МВР с предложенията и сигналите, утвърдени с МЗ рег. № Із-1977/29.07.2011 г.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ В.: Моля да приемете представените с горното наше писмо писмени доказателства. Други доказателства няма да соча.

 

         С оглед становището на процесуалния представител на ответника и по доказателствата, съдът

 

         О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените Инструкция с рег. № І-з-2843/29.11.2010 г. за организацията на работа в МВР по заявителски материали за престъпления от общ характер и Правила за организация на работата в МВР с предложенията и сигналите, утвърдени с МЗ рег. № Із-1977/29.07.2011 г. като писмени доказателства по делото.

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         ЮРИСКОНСУЛТ В.: Моля да постановите решение, с което да оставите без уважение жалбата като неоснователна и недоказана и да оставите в сила оспорената заповед.

От представената административна преписка по безспорен начин се установи, че оспорващият е извършил нарушение на служебната дисциплина, за което му е наложено дисциплинарно наказание. На същия е наложено наказание от компетентен орган, в кръга на предоставените му правомощия, при спазване на административнопроцесуалните правила и не се констатират допуснатите и заявени в  жалбата нарушения на материалния закон.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,44 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: