ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 16.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шестнадесети декември                  две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 2220 по описа за 2014 година

На именното повикване в 15:45 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Г.М., редовно призован, не се явява и не се представлява.

         ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Директор на ОД на МВР гр. Бургас, редовно призован, представлява се от гл. юрисконсулт В., с представено от днес пълномощно.

 

         По хода на делото:

         ЮРИСКОНСУЛТ В.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по жалба от С.Г.М. против Заповед № з-4107/16.10.2014 г. на директора на ОД на МВР гр. Бургас, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „Порицание” за срок от шест месеца.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете преписката изпратена с наше писмо във връзка с издаване на заповедта. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, с оглед становището на процесуалния представител на ответника и по доказателствата

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

Независимо от липсата на формулирани доказателствени искания от страна на жалбоподателя и на ответника, съдът намира, че с цел всестранно, обективно и пълно изясняване на фактическата обстановка, следва по делото да бъдат ангажирани писмени доказателства относими към предмета на спора. Видно от мотивната част на оспорената заповед, същата е постановена във връзка с нарушаване разпоредбата на чл. 4 и чл. 6 от Инструкция рег. № І-з-2843/20.11.2010 г. „За организация на работата в Министерство на вътрешните работи по заявителски материали за престъпления от общ характер”, както и съгласно Правилата за организация на работата в МВР с предложенията и сигналите, утвърдени с Министерска заповед рег. № Із-1977/29.07.2011 г. След запознаване с материалите по административната преписка, съдът констатира, че въпросните актове липсват по преписката, с оглед на което и като взе предвид, че административният орган е обосновал правното основание за наложеното дисциплинарно наказание позовавайки се на цитираните Инструкция и Правила с цел правилната оценка на относимите факти и обстоятелства, съдът намира, че същите следва да бъдат приложени по делото.

С оглед горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА ответника – Директор на ОД на МВР гр. Бургас, в 7-дневен срок считано от днес, да изпрати за прилагане по делото на заверен екземпляр от Инструкция рег. № І-з-2843/20.11.2010 г. „За организация на работата в Министерство на вътрешните работи по заявителски материали за престъпления от общ характер”, както и съгласно Правилата за организация на работата в МВР с предложенията и сигналите, утвърдени с Министерска заповед рег. № Із-1977/29.07.2011 г.

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 17.03.2015 г. от 14,10 ч., за която дата и час страните редовно призовани.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: