О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 285        06.02.2018 година,    гр. Бургас

 

 

         Бургаският административен съд, седемнадесети състав, на шести февруари две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание, в следния състав:

                                                                  Председател: Атанаска Атанасова

 

като разгледа докладваното от съдията Атанасова административно дело № 221 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл. 147, ал.3 от ДОПК и е образувано по повод постъпила жалба от „Монолитстрой-3“ ЕООД с ЕИК **** против Решение № 9 от 09.01.2018 г., издадено от директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“- Бургас при ЦУ на НАП.

В жалбата са наведени доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение, поради противоречие с материалния закон. В нея се сочи, че ревизионният акт не е надлежно връчен на търговското дружество, тъй като е изпратен от приходните органи на електронен адрес, различен от заявения по реда на чл. 28, ал.2 от ДОПК. По същество се иска отмяна на решението.

Ответната страна представя преписката по издаване на обжалваното решение. Не заявява становище по жалбата.

Жалбата е депозирана от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира за установено следното:

С решението, предмет на съдебната проверка за законосъобразност, е оставена без разглеждане жалбата на „Монолитстрой-3“ ЕООД против ревизионен акт № Р-02000217003314-091-001/23.11.2017 г., издаден от началник на сектор в ТД на НАП- Бургас, възложил ревизията, и главен инспектор по приходите, ръководител на ревизията. Решаващият орган е констатирал че ревизионният акт е връчен на дружеството на 23.11.2017 г. на електронен адрес- monolitstroy3@abv.bg и установеният в нормата на чл. 152, ал.1 от ДОПК 14-дневен срок за обжалване е изтекъл на 07.12.2017 г., а жалбата е депозирана на 08.12.2017 г. При тези данни органът е счел, че жалбата е процесуално недопустима, поради просрочие.

Според настоящия съдебен състав обжалваното решение е незаконосъобразно. Съображенията:

Съгласно нормата на чл. 29, ал. 1 от ДОПК връчването на съобщенията в административното производство се извършва на адреса за кореспонденция на субекта. Разпоредбата на чл. 29, ал. 4 от ДОПК допуска връчване на съобщения и на електронен адрес, посочен от лицето по реда на чл. 28, ал. 2, като връчването следва да бъде удостоверено по начина, указан в чл. 30, ал. 6 от ДОПК.

Видно от приложените по делото уведомления от 27.04.2011 г., 03.05.2011 г., 15.01.2013 г. и 08.12.2015 г., жалбоподателят „Монолитстрой-3“ ЕООД е заявил пред ТД на НАП- Бургас, че ще приема електронни изявления на органите на НАП във връзка с конкретно посочени документи (декларации, документи или данни по ЗДДС и по ЗКПО; искане за издаване на документ; декларации, документи или данни, свързани със задължителното осигуряване; уведомления за сключване или изменение на трудови договори по чл. 62, ал.5 от КТ и уведомление по чл. 123, ал.1 от КТ; справка за изплатени доходи на физически лица по чл. 73 от ЗДДФЛ и др.) на следния електронен адрес: skorigonrg@gmail.com.

По делото е представено удостоверение (на л.27), изготвено от неизвестно лице, в което е отразено връчване на ревизионния акт на търговското дружество на 23.11.2017 г. В него е отбелязано, че документът е връчен електронно, като електронната препратка към съобщението, изпратено на 23.11.2017 г., е активирана на същата дата от IP 78.83.110.89 и документът е изтеглен от е-mail monolitstroy3@abv.bg. Липсват обаче доказателства този електронен адрес да е заявен от „Монолитстрой-3“ ЕООД пред органите на НАП като адрес за кореспонденция по чл. 28, ал. 2 от ДОПК, а доколкото не е налице изразено от ревизираното лице изрично желание кореспонденцията по ревизията да бъде осъществявана чрез посочената електронна поща, следва да се приеме, че не е налице редовно връчване на ревизионния акт. Данните за активиране на препратката към съобщението, съдържаща обжалвания по административен ред ревизионен акт, не променят този извод, доколкото не установяват по несъмнен начин кое е лицето, получило съобщението. Ето защо съдът приема, че жалбата срещу ревизионния акт е депозирана в ТД на НАП в законоустановения срок и като процесуално допустима е следвало да бъде разгледана по същество от решаващия орган. Като е стигнал до друг извод, последният е постановил неправилно решение, което следва да се отмени и преписката да се върне за произнасяне по същество.

На основание чл. 88, ал.3 от АПК, приложим съгласно препращащата норма на § 2 от ДР на ДОПК, настоящото определение не подлежи на обжалване.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 9 от 09.01.2018 г., издадено от директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“- Бургас при ЦУ на НАП, с което е прекратено производството по жалбата с вх. № 04-М-Ж-307/21.12.2017 г., подадена от „Монолитстрой-3“ ЕООД с ЕИК ***** против ревизионен акт № Р-02000217003314-091-001/23.11.2017 г., издаден от началник на сектор в ТД на НАП- Бургас, възложил ревизията, и главен инспектор по приходите, ръководител на ревизията.

ИЗПРАЩА преписката на директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“- Бургас при ЦУ на НАП за продължаване на производството по жалбата на „Монолитстрой-3“ ЕООД против ревизионен акт № Р-02000217003314-091-001/23.11.2017 г., издаден от началник на сектор в ТД на НАП- Бургас, възложил ревизията, и главен инспектор по приходите, ръководител на ревизията.

Определението е окончателно.

 

СЪДИЯ: