ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 08.06.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на осми юни през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 221 по описа за 2016 година.                  

 

  На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – С.Ц.Ц., уведомен от преди, не се явява,  представлява се от адвокат С., с пълномощно на л. 97 по делото.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Я.Р., редовно уведомен, не се явява лично, представлява се от адвокат И.-Ч., с пълномощно на л.96 по делото.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Л.Д.С., Ж.М.С., редовно уведомени, се явяват лично и с адвокат В., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ – кмета на община Поморие, редовно уведомен, се представлява от адвокат А., пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Х.А.И., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.К.К., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

АДВОКАТ С.: Моля да се  даде ход на делото.

 

АДВОКАТ И.-Ч.: Да се даде ход на делото.

 

АДВОКАТ В.: Да се даде ход на делото.

 

АДВОКАТ А.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради редовната процедура по призоваване, предвид на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалби на С.Ц.Ц., Г.Я.Р., Л.Д.С., Ж.М.С. против Заповед №РД-16-1174/29.12.2015година на кмета на община Поморие, с която е наредено премахването по І. на следните обекти: - обект 1- пристройки, допълващо застрояване:

- обект 1.1 – складово помещение, изградено под съществува тераса, което се използва от Л.Д.С. и Ж.М.С. - 13,51 кв.м., като може да се запази терасата /13,51кв.м., представляваща покривна плоча на обект 1.1, съгласно заключението на техническа експертиза от 16.07.2015година, изготвена от Димитрина Стоянова;

- обект 1.2 – тоалетна, която се използва от С.Ц.Ц. и Г.Я.Р. – 8,95кв.м.;

- обект 1.3-складово помещение, което се използва от С.Ц.Ц. и Г.Я.Р. – 8,95кв.м.;

2. обект 2 - външно стълбище №1

3.обект 3 – външно стълбище №2, което се използва от С.Ц.Ц. и Г.Я.Р.;

4. обект 4 – две стоманобетонови колони, които укрепват рамото на обект 3-външно стълбище и с цел осигуряване на достъп до самостоятелен обект в сградата, собственост на С.Ц.Ц. и Г.Я.Р., обхващаш част от втори етаж на жилищната сграда, преди изпълнението на т. І е необходимо

1. да се изготви, одобри и изпълни инвестиционен проект от собствениците за преустройство на съществуващата сграда, с цел осигуряване на достъп до горецитираното жилище и изграждане на санитарен възел, който да се използва от С.Ц.Ц. и Г.Я.Р., съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба №7/2003г. на МРРБ.

2. Предвид установеният период на изграждане на обектите, сложността и характера на премахването им, с цел да се избегнат опасни ситуации, застрашаващи живота и здравето на живущите е необходимо да се изготви проект, който да укаже начина на премахване и съответните мерки за почистване на терена от строителни отпадъци, съгласно разпоредбите на чл.196, ал.3 от ЗУТ.

 

С определение №276/15.02.2016година, съдът е указал доказателствената тежест на страните и допуснал представените с жалбите и административната преписка писмени документи като доказателства по делото.

 

С писмо вх.№2597/15.03.2016г. от ответника е постъпила останалата част от административната преписка по опис на л.125 от делото.

 

   АДВОКАТ С.: Поддържам жалбата, г-н председател. Запознат съм с докладваното определение № 276/15.02.2016г. на съда и нямаме възражение по него. С оглед указаната доказателствена тежест, представяме нарочна молба, в която сме обективирали задачи към съдебно-техническа експертиза. В същата молба и с оглед процесуална икономия, сме  изразили становище по другата жалба, като не възразяваме и по техните въпроси поставени към съдебно-техническа експертиза, с изключение на първи въпрос. Вещото лице считаме, че следва да бъде строителен техник или строителен инженер. Представям молбата с преписи за другите страни. Към молбата сме представили и моля да бъде прието като доказателство схема №2121 от 24. 01.2012 година на СГКК-Бургас, с която се удостоверява, че помещението на доверителите ми е с предназначение „жилище”.

 

АДВОКАТ И.-Ч.: Поддържам жалбата така, както е подадена. Запознати сме с докладваното определение №276/15.02.2016г. на съда. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Присъединявам се към становището на колегата С. обективирано към молбата представена днес и доказателствените искания. Да се приемат допълнително представените към административната преписка доказателства.

 

АДВОКАТ В.: Поддържам жалбата заедно с направените доказателствени  искания, включително и за експертиза. Оспорвам жалбата на другия жалбоподател С.Ц.. Същата е неоснователна. Запознат съм с определение №276/15.02.2016г. на съда и нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат допълнително представените към административната преписка доказателства.

 

АДВОКАТ А.:*** оспорвам и двете жалби. Считаме, че процесната заповед е законосъобразна и не са налице посочените отменителни основания в жалбите. Запознати сме с определение №276/15.02.2016г. на съда и нямаме възражение по възражение по разпределената доказателствена тежест. С оглед на това, че днес се депозира допълнително становище, моля за възможност в кратък срок да допълним задачите към експертизата. По отношение на компетентността на вещото лице считам, че следва или да е строителен инженер или евентуално архитект, тъй като въпросите, които са поставени като задачи към експертизата касаят строеж и трябва да има специални познания в тази област.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА допуснатите с определение №276/15.02.2016година писмени документи, като доказателства по делото;

 

             ПРИЕМА представените с писмо вх.№2597/15.03.2016г. от ответника документи към административната преписка по опис на л.125 от делото, както и представената в днешното съдебно заседание от адвокат С. схема №2121/24.01.2012година на СГКК-Бургас, като доказателства по делото;

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае с приложените по делото доказателства и извърши оглед на място на обекта описан в процесната заповед, да отговори на поставените въпроси в жалбата на Л. и Ж. Страволемови на л.80 от делото, както и на въпросите депозирани с нарочна молба от адвокат С. в днешното съдебно заседание.

 

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 300 лв., вносими поравно в 7-дневен срок от днес, т.е. жалбоподателя Ц. - 150лв. и жалбоподателите Л.Д.С. и Ж.М.С. – 150 лв., по сметка на Административен съд гр. Бургас. УКАЗВА на жалбоподателите, че в този срок следва да депозират доказателство за внесения депозит.

 

              ОПРЕДЕЛЯ за конкретно вещо лице по делото З.Ч. А.

Вещото лице да се призове след представяне на доказателство за изцяло внесен депозит.

УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

 

  УКАЗВА на кмета на община Поморие в седемдневен срок от днешното съдебно заседание да представи по делото служебно заверено копие на заповед № РД-16-1008/07.10.2014г. на кмета на община Поморие.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства, в 7-дневен срок от днес, като ги уведомява, че ако след изтичане на дадения им срок посочат доказателства, които биха станали причина за отлагане на делото, ще има за последица налагането на глоба на основание чл. 92а от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК в размер на 100 лева на страната, причинила отлагането на делото.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към настоящия момент.

 

АДВОКАТ С.: Моля да бъде съобразено, че на 21.09. 2016г. и 28.09.2016г. съм ангажиран във ВКС по дело от 9.00 часа и съм в невъзможност да се явя в Административен съд Бургас.

 

АДВОКАТ И.-Ч.: Моля делото да бъде отложено за след 15.09.2016година, поради служебната ми ангажираност преди тази дата.

 

АДВОКАТ А.: Моля да имате предвид, че и аз също съм ангажирана до 15.09.2016година.

 

За събиране на доказателства и изготвяне на заключението по допуснатата съдебно-техническа експертиза и предвид становището на представителите на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 05.10.2016г. от 13.30часа, за която дата и час страните – уведомени от днес.

 

Да се ПРИЗОВЕ вещото лице след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:18 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: