ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 05.10.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на пети октомври през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов Административно дело номер 221 по описа за 2016 година.                  

 

  На именното повикване в 13:52 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – С.Ц.Ц., уведомен от преди, не се явява, представлява се от адвокат С., с пълномощно на л. 97 по делото.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Я.Р., редовно уведомен, не се явява лично, представлява се от адвокат И.-Ч., с пълномощно на л.96 по делото.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Л.Д.С., Ж.М.С., редовно уведомени, се явяват лично и с адвокат В., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ – кмета на община Поморие, редовно уведомен, се представлява от адвокат А., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Х.А.И., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.К.К., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ З.А..

 

АДВОКАТ С.: Моля да се даде ход на делото.

 

АДВОКАТ И.-Ч.: Да се даде ход на делото.

 

АДВОКАТ В.: Да се даде ход на делото.

 

АДВОКАТ А.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е с писмо вх.№6126/13.06.2016г. от община Поморие заверено копие на заповед № РД-161008/07.10.2014г. на кмета на община Поморие.

 

ПОСТЪПИЛО е заключение по съдебно-техническата експертиза на вещото лице А. на 26.09.2016година, което е в срока по чл.199 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещото лице, което е в срок и моля да се изслуша днес. Да се приеме докладваната заповед.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената с писмо писмо вх.№6126/13.06.2016г. от община Поморие заверено копие на заповед № РД-161008/07.10.2014г. на кмета на община Поморие.

 

ПРЕМИНАВА към изслушване на заключението на вещото лице А., като снема самоличността му, както следва:

 

З.Ч.А. –години, българска гражданка, неосъждана, без родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК. ОБЕЩАВА да даде безпристрастно и вярно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам. Към заключението съм представила 3бр. скици и осем броя снимки. Моля същите да се считат неразделна част от заключението ми. Нямам какво да добавя към момента.

Аз съм изследвала кадастъра за да видя как се е променяла конфигурацията на това така наречено допълнително застрояване. Към момента по действащия ЗУТ не се предвижда запазване на тази сграда. Част от терасата на първия етаж е съществувала през 1954година, отбелязана е на скицата към заключението ми в червен цвят, като от Кадастъра от 1988година се вижда съществуването на останалата част от терасата и помещенията под нея. Последното е отразено с черен цвят на скицата. Изследвала съм само кадастралния план и не мога да кажа дали може да се приеме строежа за търпим по смисъла на §16 от ПР на ЗУТ, тъй като за отговор на този въпрос трябва да се изследва застроителния план.

 

АДВОКАТ В.: Терасата, за която стана дума, Вие сте я описали като тераса първи етап и тераса втори етап. Може ли да се направи извод, че първи етап е свързан с основната сграда на база на фактите, които сте установили, че терасата е от две части едната е с по-голяма площ и изградена с желязо Ф 20, а втората част с по-малка Ф 6, има пукнатини между тераса първи етап и тераса втори етап, както и че са налице орнаменти, които са поставени само на тераса първи етап, и на база на тези констатации може ли да се приеме, че терасата първи етап е свързана с основаната сграда?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: По тези белези, които изброихте мога да приема, че двата етапа са изградени по различно време. Терасата на първи етап конструктивно ляга на две колони, които са опрени на основната сграда, но дали имат някаква връзка не знам. За мен няма връзка между нея и сградата. Не мога да кажа по какъв начин терасата е свързана с основната сграда.

 

АДВОКАТ С.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

АДВОКАТ  А.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

АДВОКАТ И.- Ч.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

АДВОКАТ В.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

СЪДЪТ намира, че вещото лице А. е изпълнила поставените задачи съгласно своята компетентност и приложените по делото доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото заключението на вещото лице А., с днес направените допълнения, уточнения и конкретизации.

 

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице А.,  в размер на 300 лева, платими от внесения на депозит (150лв. на л. 169 и 150лв. на л.171).

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ разходен касов ордер на вещото лице.

 

           АДВОКАТ С.: Спорният въпрос тук е приложението на чл.195 и чл.196 от ЗУТ, т.е. до колко е допустимо да се направи премахване на процесните обекти като такива които са с конструкция, която не позволява запазването им, а не като незаконосъобразност на премахването по чл.225 от ЗУТ. Считаме, че въпросът дали строежа е  търпим или не по смисъла на §16 от ЗУТ не е предмет на обследване в настоящото производство. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

АДВОКАТ И.-Ч.: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

АДВОКАТ В.: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

АДВОКАТ А.: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

             ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Л.С.: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

        

             ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА  Ж.С.: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

        

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ С.: Моля постановите съдебно решение като оспорваната заповед бъде отменена като незаконосъобразна по съображенията изложени в жалбата на доверителя ми. Ще представя писмена защита в указан от съда срок.

Маркирам само с две изречения, а именно на първо място в случая  е приета и неоспорена от страните експертизата в днешното съдебно заседание, която установи, че всички обекти могат да бъдат  поправени/заздравени/, което е пречка от категорията на абсолютните и е налице материалноправна незаконосъобразност на оспорената заповед и несъответствие с целта на закона. Моля да бъдат присъдени в полза на доверителя ми направените по делото съдебно-деловодни разноски, за което днес представям нарочен списък. Моля съобщенията по делото да бъдат изпращани на адреса посочен в жалбата, до мен.

 

АДВОКАТ В.: Моля да се уважите жалбата на доверителите ми и отхвърлите жалбата на С.Ц. и Г.Р., като подробни съображения ще представя в писмена защита в указан от съда срок. Моля да бъдат присъдени в полза на доверителите ми и направените по делото разноски. Моля съобщенията по делото да бъдат изпращани на адресите на доверителите ми.

            

               ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Л.С.: Да се уважи жалбата ни. Присъединявам се към становището на адвокат В..

 

             ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА  Ж.С.: Да се уважи жалбата ни. Присъединявам се към становището на адвокат В..

 

АДВОКАТ И.-Ч.: Моля да уважите жалбата на Г.Р. и С.Ц., като съображения за това основателността ще изложа в писмен вид. Оспорвам жалбата на Л. и Ж. Страволемови. Моля да бъдат присъдени в полза на доверителите ми направените по делото разноски, предвид представените по делото документи за тях.

 

АДВОКАТ А.: Моля да оставите без уважение и двете жалби срещу процесната заповед, тъй като от събраните доказателства, извършената и приета съдебно-техническа експертиза не се установиха посочените в жалбите основания за отмяна. Правя възражение за прекомерност на адвокатските хонорари на страните. Моля за възможност за писмено становище.

 

АДОВОКАТ С.: Не е налице прекомерност на  претендирания адвокатски хонорар, доколкото минимума за ЗУТ е 600лева, а въпросната разлика до 800лева е предвид предмета на делото, с оглед неговата фактическа и правна сложност.

 

АДВОКАТ В.: Адвокатският ми хонорар е в рамките на минимума по ЗУТ.

 

АДВОКАТ И.-Ч.: Адвокатският хонорар е предвид фактическата и правна сложност на делото и времето, което е много.

 

СЪДЪТ на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, предоставя на страните срок за представяне на писмени защити по съществото на спора до приключване на работния ден на 12.10.2016година.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:07 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: