Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Номер 428               05 март 2015  година         град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIV –ти административен състав, в публично  заседание на двадесет и шести февруари, две хиляди и петнадесета година, в състав:                                              

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Галина Радикова

                                                ЧЛЕНОВЕ: 1. Златина Бъчварова

                                                                     2.Атанаска Атанасова

 

 

Секретар Г.Ф.

Прокурор Тони Петрова

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно дело номер 221 по описа за  2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. АПК във връзка с чл.63, ал.1 ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на П.Т.Н. *** против Решение № 53 от 22.12.2014г. на Районен съд – гр.Малко Търново, постановено по административно-наказателно № 231 по описа на съда за 2014г., с което е потвърдено наказателно постановление № 11-01-1009/24.09.2014г., издадено от директора на Агенцията за държавна финансова помощ гр.София, с което на касатора е наложено административно наказание глоба в размер на 500.00 лева на основание чл.132, ал.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ за нарушение на чл.44, ал.9 ЗОП.

Касаторът, редовно уведомен, се явява лично и твърди, че оспореното решение е неправилно, постановено при съществено нарушение на процесуалните правила и в нарушение на закона. Твърди също, че в мотивите му е посочено, че наказателното постановление следва да бъде изменено в санкционната част, а в същото време то е изцяло потвърдено от районния съд видно от диспозитива на обжалвания съдебен акт. Излага доводи за неправилност и необоснованост на решението на районния съд и моли съда да го отмени като вместо него постанови друго, с което да намали наложеното му наказание глоба. Не се представят доказателства.

Ответникът по касационната жалба – директор на Агенцията за държавна финансова помощ гр.София, редовно уведомен, не се представлява и не е взел становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на  Районен съд –Малко Търново да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 от АПК, Административен съд- Бургас, ХІV-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения :

Районен съд – гр.Малко Търново, с решение № 53 от 22.12.2014г. постановено по административно-наказателно дело № 231 по описа на съда за 2014г. е потвърдил наказателно постановление /НП/ № 11-01-1009/24.09.2014г., издадено от директора на Агенцията за държавна финансова помощ гр.София, с което на касатора е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500.00 лева на основание чл.132, ал.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ за нарушение на чл.44, ал.9 ЗОП.

За да постанови решението, районният съд е приел за безспорно установено, че спрямо П.Т.Н. правилно е била приложена санкционната разпоредба на чл.132, ал.1 ЗОП за извършеното нарушение на чл.44, ал.9 ЗОП, изразяващо се в това, че в качеството си на лице по смисъла на чл.8, ал.3, във вр.чл.7, т.3 ЗОП не изпратил информация за изпълнението на сключения договор за възлагане на обществена поръчка № 13282-29-ОПОС3/6.06.2013г. с „Крио Инжинеринг“ООД  до Агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки в нормативно определения срок по чл.44, ал.9 от ЗОП – едномесечен срок след приключване изпълнението на договор за обществена поръчка, а именно до 16.06.2014г. Изложил е мотиви, че не са налице законоустановените предпоставки за квалифициране на нарушението като маловажен случай и за приложението на чл.28 ЗАНН.

Така постановеното решение е валидно, допустимо и правилно.

         Санкцията е наложена на П.Т.Н. за това, че на 17.06.2014г. в дирекция на природен парк „Странджа“, гр.Малко Търново, в качеството си на директор на ДПП „Странджа“, гр.Малко Търново и на  лице по чл.8, ал.3 във вр.с чл.7, т.3 ЗОП, е нарушил ЗОП, като при наличие на законово задължение за това не изпратил информация за изпълнението на сключения договор за възлагане на обществена поръчка № 13282-29-ОПОС3/6.06.2013г. с „Крио Инжинеринг“ООД  до Агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки в нормативно определения срок по чл.44, ал.9 от ЗОП – едномесечен срок след приключване изпълнението на договора за обществена поръчка, а именно до 16.06.2014г. За така констатираното нарушение на П.Т.Н. е съставен АУАН № 1101-1009/15.08.2014г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Касаторът не оспорва, факта, че е извършил вмененото му нарушение, което се установява по безспорен начин от събрания доказателствен материал. Единственото му възражение е, че районният съд е следвало да измени наказателното постановление в санкционната му част, като определи глоба в размер, различен от посочения в него, в съответствие с мотивите на оспореното решение. Настоящият касационен състав намира възражението за неоснователно. 

Противоречието между извода, формиран в мотивите на решението за изменение на наказателното постановление и диспозитива на решението за неговото потвърждаване не представлява процесуално нарушение от категорията на съществените, а се дължи на техническа грешка допусната от съда.  Извод в този смисъл следва от факта, че наложената на касатора глоба с наказателното постановление е в минималния размер, установен в санкционната разпоредба на чл.132, ал.1 ЗОП – 500.00 лева, като липсва законово основание и съдът не разполага с правомощия да намалява размера на наказанието под този минимум. Правилен е изводът на районния съд относно точното приложение на санкционната разпоредба на чл.132, ал.1 ЗОП спрямо касатора за неизпълнение на задължението му по чл.44, ал.9 ЗОП. Не се установиха сочените в жалбата касационни основания за отмяна на оспореното решение, което е правилно и следва да бъде оставено в сила.

            Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. І-во АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН, Административен съд – Бургас, ХІV - ти състав, 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 53 от 22.12.2014г., постановено по административно-наказателно дело № 231/2014 г. по описа на Районен съд – Малко Търново.

Решението е окончателно.

       

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                            

                                                                                        

                                                                                                                               

                                                                             2.