ПРОТОКОЛ

 

Година 2011,29.03.                                                                                 град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        VІ-ти административен състав

На двадесет и девети март                       две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 221 по описа за 2011 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

         Жалбоподателката С.Н.Б., редовно призована, се представлява от адвокат Д.С., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

         За ответника Община Созопол, редовно призован, се явява адвокат Йорданов, надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

         Производството е образувано по жалба против заповед №8-Z-22/12.01.2011г., издадена от кмета на Община Созопол, с която на осн. чл.224, ал.1 от ЗУТ е наредено на жалбоподателката, в качеството на собственик на обект „ограда” да премахне частите на обекта ограждащ площта свързваща имот №134.021 с улица на изток, съгласно плана на новообразуваните имоти.

         Производството се движи по реда на чл.215 от ЗУТ.

 

АДВОКАТ СТОЙКОВ – Поддържам жалбата по изложените съображения в самата жалба. Моля да приемете доказателствата по делото. Представям НА №16/19.06.1997г. цитиран в оспорената заповед. Считам, че спора е правен.

Нямам други доказателствени искания.

АДВОКАТ ЙОРДАНОВ – Оспорвам жалбата с оглед съображенията изложени в нея. Няма да соча други доказателства, Считам, че от приложените доказателства е видно, че обекта е изграден без строителни книжа и без строително разрешение.

Нямам други доказателствени искания.

        

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя с жалбата писмени доказателства, съгласно опис находящ се в жалбата.

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, съгласно опис на л.11 от делото.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

         АДВОКАТ СТОЙКОВ – Правните последици на оспорената заповед са да бъде премахнат процесния строеж, което е несъвместимо с посоченото основание на заповедта, а именно чл.224 от ЗУТ, тъй като съгласно същата разпоредба кметът на общината с мотивирана заповед спира изпълнението и забранява достъпа до строеж или част от строеж, но няма право да издава заповед за премахване. Действията, които са предприети от кмета са и нищожни, доколкото заповедта предполага премахване на строителство, което е правомощие на РДНСК съгласно разпоредбите на чл. 225 от ЗУТ. По тези съображения и по тези изложени в жалбата моля да постановите съдебен акт, с който да обявите оспорената заповед за нищожна, алтернативно, при условията на евентуалност да обявите оспорената заповед като незаконосъобразна

Моля да ни присъдите разноските по делото.

АДВОКАТ ЙОРДАНОВ – Моля уважаемия съд, да отхвърли жалбата като неоснователна. По делото се представиха доказателства, от които е видна липсата на законност на строителство и противоречие с нормите на чл.148 ,ал.1 от ЗУТ.

 

Съдът приема делото за разяснено и на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в срока регламентиран в чл.172, ал.1 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: