О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

 

№ 1919/13.08.2018 година, град Бургас,

 

Административен съд – Бургас, в закрито заседание на тринадесети август две хиляди и осемнадесета година,  в състав:

Съдия: Веселин Енчев

разгледа адм.д. № 2219/2018 година.

Производството е по реда на чл.60 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.186 ал.4 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Образувано е по жалба на „Коско и Сие“ СД – Ямбол с ЕИК 128016972, представлявано от управителя К.К., против разпореждане за предварително изпълнение на наложената принудителна административна мярка (ПАМ) със заповед за налагане на ПАМ № ОП-556-0266898/06.08.2018 година на директора на дирекция „Контрол“ в ТД – Бургас на НАП.

С обжалваната заповед, на основание чл.186 ал.1 т.1 б”а” и чл. 187 от ЗДДС, във връзка с чл.118 ал.1 от ЗДДС, и чл.25 ал.1 т.1 от Наредба Н-18/13.12.2006 година на министъра на финансите за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства (Наредба Н-18), е наложена ПАМ – запечатване на търговски обект – магазин за парфюмерия на улица „Свети Никола“ № 16 в град Черноморец, стопанисван от жалбоподателя, за срок от 15 (петнадесет) дни.

Жалбоподателят твърди, че разпореждането за допускане на предварително изпълнение е незаконосъобразно. Според него, заповедта не е мотивирана, защото не е съставен АУАН и не е издадено НП. Оспорва констатацията в заповедта, че нарушението е извършено повторно, като заявява, че предходно издаденото НП е било отменено от РС – Бургас и заявява, че представя копие от решението (такова доказателство няма приложено към жалбата и в делото). Изтъква, че дружеството е било проверявано и не са били установени нарушения, за което представя протокол на орган по приходите.

С петитума се прави искане да се отмени наложената ПАМ, но с оглед ръкописното допълване в началната част на жалбата и правната култура на представляващия дружеството, отразена в мотивите за оспорването, съдът прави извод, че се иска отмяна на разпореждането за допускане на предварително изпълнение.

Административен съд - Бургас приема, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.60 ал.4 от АПК, във връзка с чл.186 ал.4 от ДОПК от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

При проверка на обекта, стопанисван от търговеца, извършена на 05.08.2018 година в 10:30 часа, е констатирано, че там се извършва търговска дейност, а при извършена контролна покупка на лосион, на стойност 5,00 лева сумата е приета от служител на дружеството, но не е издаден фискален бон от работещия в обекта ЕКАФП.

Като е приел, че дружеството не е спазило реда за документиране на продажбите по Наредба Н-18, ответникът е издал оспорената заповед.

В заповедта е включено разпореждане за предварително изпълнение на ПАМ. Прието е, че предварителното изпълнение е наложително за предотвратяване и преустановяване на административни нарушения от същия вид, с цел да се защитят особено важни държавни интереси, а именно интереса на държавния бюджет за законосъобразното регистриране и отчитане на продажбите чрез фискално устройство в проверения търговски обект от задълженото лице, респективно за правилното определяне на реализираните от същия доходи и размера на неговите публични задължения, както и че съществува опасност, изпълнението на акта да бъде осуетено или сериозно затруднено. Неиздаването на фискален бон и допълнително констатирания факт на предходно санкциониране на дружеството за същото нарушение през 2016 година е възприето от ответника като нарушение на данъчно – осигурителното законодателство и признак за системно неотчитане на приходи от дружеството, насочено срещу установената фискална дисциплина и законовите норми, свързани с осигуряване в бюджета на приходи от данъци, обосноваващо наличието на особено важен обществен интерес от предварителното изпълнение на заповедта (съгласно цитираната практика на ВАС).

 

Разпореждането, с което е допусната предварителната изпълнение на заповедта, е законосъобразно.

Съгласно нормата на чл.188 ал.1 от ЗДДС, принудителната административна мярка по чл.186 ал.1 от ЗДДС, подлежи на предварително изпълнение при условията на АПК.

В нормата на чл.60, ал.1 от АПК е регламентирана възможността административния орган да включи в административния акт разпореждане за предварителното му изпълнение, ако това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес. В този смисъл, в тежест на административния орган е да изложи конкретни съображения за наличието на някоя от изброените предпоставки, които да обуславят постановяване на разпореждането му за предварително изпълнение, като преценката му следва да се направи и да бъде изложена под формата на мотиви, за постановяване на разпореждането.

В настоящия случай, административният орган е приел, че предварителното изпълнение следва да се допусне, за да се защитят особено важни държавни интереси, а именно интереса на държавния бюджет за законосъобразното регистриране и отчитане на продажбите чрез фискално устройство в проверения търговски обект от задълженото лице, респективно за правилното определяне на реализираните от същия доходи и размера на неговите публични задължения, трето -  поради съществуваща опасност дължимите данъци да не бъдат внесени, като от неизпълнението могат да последват значителни или трудно поправими вреди за бюджета. Мотивирал се е с обществения интерес приходите на търговците да бъдат постоянно контролирани, за да се избегне тяхното укриване, съответно заплащане на дължими данъци.

Органът е изложил конкретни фактически основания за наличието на изброените предпоставки, които да обуславят постановяване на разпореждането за предварително изпълнение – извършена проверка, при която е установено грубо неизпълнение на императивни норми от Наредба № Н-18, съответно необходимост от осигуряване на условия за внасянето на дължимите данъци, за да се избегне настъпването на значителна или трудно поправима вреда за бюджета. Преценката на административния орган за наличието на обстоятелства, които да налагат предварително изпълнение на акта, следва да се направи във всеки един случай и да бъде изложена под формата на мотиви за постановяване на разпореждането. В случая, относими мотиви за допуснатото предварително изпълнение на заповедта са налице.

Търговецът не отрича, че за извършената търговска продажба в обекта не е бил издаден фискален бон или касова бележка от продавача. Акцентира върху необосноваността на ПАМ и факта, че при предходна проверка не е било установено нарушение.

Съдът счита, че разпореждането на ответника, с което се допуска предварително изпълнение, е обосновано – изложени са доводи, отнасящи се до конкретния жалбоподател. Недоказано е твърдението на търговеца, че санкцията, наложена в предходно административнонаказателно производство, е била отменена по съдебен ред – цитирана е дата, но не и номер и година на образуваното дело пред РС - Бургас, за да бъде извършена проверка. В този смисъл, съдът приема за доказано твърдението на ответника, че е налице системност при неотчитане на продажбите в търговския обект.

С оглед на изложеното, искането за отмяна на допуснатото с разпореждане на административния орган предварително изпълнение на принудителната административна мярка, наложена със заповедта, е неоснователно и като такова следва да бъде отхвърлено.

Затова, основание чл.60 ал.5 и ал.6 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Коско и Сие“ СД – Ямбол с ЕИК 128016972, представлявано от управителя К.К., против разпореждане за предварително изпълнение на наложената принудителна административна мярка със заповед за налагане на ПАМ № ОП-556-0266898/06.08.2018 година на директора на дирекция „Контрол“ в ТД – Бургас на НАП.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: