ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 20.12.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХІІ-ти административен състав

на двадесети декември                            две хиляди и седемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й. Б.,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 2218 по описа за 2017 година.                 

 

   На именното повикване в 15:10 часа се явиха:

 

            ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.М.Т., редовно призован,  се  явява лично и с адвокат К., с пълномощно по делото.

           

ОТВЕТНИКЪТ  М.Т.Т. –моторист от 02 група ТРК над 100брт. БГПК-Созопол, РДГП-Бургас, редовно призован, се явява лично.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО  ДОКЛАДВА:

 

  Производството е образувано по жалба на И.М.Т. против Заповед за полицейско задържане рег.№УРИ 4069зз-67/01.08.2017г. на  моторист от 02 група ГПК над 100брт. БГПК-Созопол, РДГП-Бургас.

 

           ПОСТЪПИЛА е административната преписка по обжалвания административен акт със становище вх.№8976/24.08.2017г. от ответника. В становището се сочи, че лицето е задържано, предвид фактът че същия е разпознат като извършител на престъпление по ДП№33/2017г. по описа на ГПУ-М.Търново.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт  и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на фактите и  обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, както и твърдяната от него незаконосъобразност на издадения административен акт.

 

          АДВОКАТ К.: Поддържам жалбата. Да се приемат представените от административния орган, писмени документи към преписката. Водим двама свидетели, които моля да бъдат допуснати до разпит, с които ще установяваме различни обстоятелства относно задържането на доверителя ми. Поддържам искането по чл.176, ал.1 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК, ответника да отговори на въпросите посочени в жалбата ни.

 

          ОТВЕТНИКЪТ: Оспорвам жалбата. Представям във връзка с  указанията на съда и моля да приемете като доказателства по делото Заповед №УРИ №3282з-941/20.04.2017г., формуляр за длъжностна характеристика и протокол за запознаване на служителя с длъжностна характеристика, специфична длъжностна характеристика. Относно разпита на свидетелите, предоставям на съда

 

Съдът намира направеното искане от адвокат К. за относимо към предмета на спора, поради което  и по доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ПРИЕМА представените с административната преписка и в днешното съдебно заседание от ответника доказателства, а именно Заповед №УРИ №3282з-941/20.04.2017г., формуляр за длъжностна характеристика и протокол за запознаване на служителя с длъжностна характеристика, специфична длъжностна характеристика.

          ДОПУСКА до разпит водените свидетели, които бяха въведени в съдебната зала.

ПРИСТЪПВА към  разпит допуснатите свидетели и снема самоличността им, както следва:

          К.П. Б.- г. несемейна

          Ю. И. М.-г. женен

и двамата български граждани, неосъждани, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНИ  за наказателната отговорност по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване. ОБЕЩАВАТ да говорят истината.

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля Б., като  свидетелят М., беше изведен от съдебната зла.

СВИДЕТЕЛЯТ Б.: Живея на семейни начала с жалбоподателя  И.М.Т..  Желая да свидетелствам.

АДВОКАТ К.: Казахте, че живеете с жалбоподателя заедно, кажете на кратко какво разбрахте и как стана така, че той пътува за Малко Търново.

 

СВИДЕТЕЛКАТА Б.: Мъжът ми се обади, беше края на юли месец лятото и каза, че пътува за с.Крушевец, защото трябва да дава някакви обяснения. Беше много притеснен. След това се обади, че  го задържат в Малко Търново. Аз много се притесних и започнах да звъня на приятелки адвокатки.  После той ми се обади и ме пита къде сме били края на март 18, 19, 20 и аз си спомних, че по това време сме били на почивка в Павел баня с детето. Някъде час и час и половина се опитвах след това да му позвъня, но телефонът беше изключен. Мъжът ми се обади и каза, че го задържат за 24 часа. Аз се качих на колата и дойдох в Бургас и купих хранителни продукти и дрехи взех и тръгнах за Малко Търново. Като стигнах в Малко Търново поисках свиждане. Той излезе много притеснен след някакви дълги разпити.

 

АДВОКАТ К.: В колко часа бяхте в Малко Търново?

 

СВИДЕТЕЛКАТА Б.: Аз бях 14,30ч – 15.00ч. следобед в Малко Търново , а с него се срещнах в 16,30ч.. Обадихме се на един адвокат, и след това ми казаха, че ще бъде там и  аз отидох да купя чаршафи и като се върнах го пуснаха към 18.00часа.

 

АДВОКАТ К.: Нямам други въпроси към свидетелката.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Нямам въпроси към свидетелката.

 

Съдът ОСВОБОДИ свидетелката Б., която остана в съдебната зала и пристъпи към разпита на свидетеля Нешев, който влезе в съдебната зала.

 

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Познавам И.Т.. Колеги сме.  Аз съм му пряк ръководител. Аз работя в „Лукойол Нефтохим.

 

АДВОКАТ К.: Имате ли спомен да се обаждал И. и да сте били заедно във връзка с него някъде?

 

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Знам за какво е делото. Март месец бяхме семейно на почивка в Павел баня и по обяд ми се обади Ивайлов, видял колата ми, пита дали не съм там, аз потвърдих и той каза, че е на почивка със семейството и се уговорихме на следващия ден сутринта да пием кафе, докато спят децата. Пихме кафе на следващия ден рано сутринта, към 7.00часа.

 

АДВОКАТ К.: Във връзка тази почивка, някой обаждал ли Ви си е за нещо?

 

СВИДЕТЕЛЯТ М.: По време на работа се обади един господин и се представи за разследващ полицай, нещо такова и ме пита „Къде беше примерно 20.03.“, не мога да сетя точно датата и аз първия момент не можах да отговаря. Пита ме И. дали познавам, бил ли е на Павел баня, трябва да дойдеш веднага и да те разпитаме-така каза. Аз бях на работа и му казах, че пътуваме със служебен автобус и се договорихме в 17ч. да отида на разпит на хода на пристанището Бургас.

 

АДВОКАТ К.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Този човек, който Ви се обади, той ли Ви разпитва?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Бяха 4-5 дознателя. Не мога да кажа, дали този който ми се обади беше там.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Нямам други въпроси към свидетеля.

Съдът ОСВОБОДИ свидетеля, като двамата свидетели напуснаха съдебната зала.

 

АДВОКАТ К.: Тъй като в самата заповед липсват данни във връзка задържането, какво го е наложило, поддържам искането си ответникът да отговори на въпроси по чл.176 от ГПК, формулирани в жалбата.

 

Съдът ДОПУСКА въпроси по реда на чл.176 от ГПК към ответника.

 

ОТВЕТНИКЪТ на въпроси по реда на чл.176 от ГПК: По първия въпрос, за мен лично няма данни за извършено престъпление. Аз изпълнявах разпореждане на прекия си началник. По втория въпрос, казвам отново, че аз действах по заповед на моя началник. Това е което мога да кажа. В случая бях командирован там и бях на негово разположение.

 

 АДВОКАТ К.: Да се приемат представените в днешното съдебно заседание доказателства от ответника. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата. Оттеглям искането си по точка първа от жалбата, с оглед становището депозирано на ответника.

 

 

  ОТВЕТНИКЪТ: Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка и в днешното съдебно заседание доказателства от ответника, а именно Заповед №УРИ №3282з-941/20.04.2017г., формуляр за длъжностна характеристика и протокол за запознаване на служителя с длъжностна характеристика, специфична длъжностна характеристика.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ К.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да уважите жалбата и отмените  оспорената  пред съда заповед с последиците по закон. Моля да бъдат присъдени на доверителя ми направените разноски, за което представям списък на разноските. Безспорно, е че самата заповед не е мотивирана, а това е абсолютно основание за нейната отмяна по закон, както по ЗМВР и директива /2012/13/ЕС. На второ място, от дадените обяснения в днешното съдебно заседание от органа, стана ясно, че той не е имал данни за извършено от доверителя ми престъпление.  Заявеното, че му е разпоредено от ръководителя му, не върши никаква работа. На последно място заявеното в становището на ВПД началник ГПУ-Малко Търново - Васил Попов, че материалите по делото не могат да се разгласяват без разрешение на наблюдаващия прокурор си е лично техен проблем. Ако е имало някакви данни и са намерили основание да предприемат каквито и да е действия,  има ред по досъдебното производство по НПК. Друг е въпросът, че задържането по ЗМВР  е по - лесно и се използва не по основание и с целта на закона. Моля да уважите жалбата.

 

ОТВЕТНИКЪТ:  Оспорвам жалбата.  Извършени са действия съобразно даденото ми разпореждане. Моля  призовките и съобщенията по делото да ми бъдат изпращани  на служебния адрес - БГКП Созопол към РДГП- Бургас.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в15.23 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: