ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 02.04.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      ХVІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На деветнадесети март                                        две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: ГАЛЯ МАРИНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Павлина Стойчева

Административно (К)  дело  номер  2218   по    описа    за   2014  година.

 

На именното повикване в  11:04 часа се явиха:

Касаторът – В.М.К., редовно уведомен, явява се лично и с адвокат Н.Д., редовно упълномощен, с приложено пълномощно пред първата инстанция. 

За касатора – Общинска служба „Земеделие” – Приморско-Царево, редовно уведомена, представител не се явява.

Ответникът – М.А.С., редовно уведомен, явява се лично и с адвокат Е. М., редовно упълномощен, с представено пред първата инстанция пълномощно.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Маринова.

Заинтересованата страна – И.С.Ф., редовно уведомен, не се явява.

Заинтересованата страна – В.С.Ф., редовно уведомена, не се явява.

Заинтересованата страна – Ж.И.М., редовно уведомен, не се явява.

Заинтересованата страна – М.И.М., редовно уведомен, не се явява.

Заинтересованата страна – Г.С.В., редовно уведомена, не се явява.

Заинтересованата страна – Т.А.Я., редовно уведомена, не се явява.

Заинтересованата страна – И.А.С., редовно уведомен, не се явява.

Заинтересованата страна – С.Г.С., редовно уведомена, не се явява.

Заинтересованата страна – А.С.С., редовно уведомен, не се явява.

Заинтересованата страна – П.М.С., редовно уведомена, явява се лично.

 

         Становище по хода на делото:

АДВОКАТ Д. – Да се даде ход на делото.

АДВОКАТ М. – Нямам възражения. Да се даде ход на делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С. – Да се гледа днес делото.

ПРОКУРОР МАРИНОВА   – Моля да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки по хода на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по постъпилите две касационни жалби: от В.М.К. и от Общинска служба Земеделие – Приморско-Царево срещу решение № 1661/14.08.2014г. постановено по гражданско дело № 580/2014г. по описа на Районен съд – Бургас;

        

          Становище по касационните жалби и доказателствени искания:

         АДВОКАТ Д. – Поддържаме касационната жалба. Няма са сочим доказателства. Да се премине по същество.      

АДВОКАТ М. – Оспорваме и двете касационните жалба, както касационната жалба от заинтересованата страна В.К., така и допълнително връчената ни на административния орган - Общинска служба Земеделие Приморско. Поддържаме възражението направено във връзка жалбите, коeто сме представили в срок по делото. Нямаме доказателствени искания.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С. – Брат ми е в течение на нещата. Аз само го поддържам. Поддържам жалбата и това, което каза адвоката. Няма да ангажирам нови писмени доказателства.

ПРОКУРОР МАРИНОВА – Считам касационните жалби за процесуално допустими и като такива могат да бъдат допуснати за разглеждане. От моя страна няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

 

         С оглед становищата на страните и поради липсата на формулирани доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА представените до момента писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Д. – Моля уважаемия съд да уважите касационната жалба на моя доверител по подробните съображения посочени в нея.

Подготвили сме писмени бележки, от които съм представил предварително екземпляр на ответника, както и предявявам един екземпляр за съда и един за прокуратурата, в които подробно съм описал основанията, на които обжалваме решението, като моля  за постановяване на решение, с което да уважите касационната жалба.

 

АДВОКАТ М. – Уважаеми съдии, като касационна инстанция в това производство моля да  потвърдите решението на Районен съд Бургас като отхвърлите като неоснователни двете жалби. Считаме, че правилно Районният съд е преценил, че е налице излизане от материалноправната компетентност на административния орган, издател на решението, и правилно то е прогласено за нищожно. Цитираната  от касатора практика на друг равен по степен съд касае друг случай. В случая, по същината на спора, Районният съд правилно е преценил, че чл.14, ал.7а от ЗСПЗЗ дава възможност на административния орган само да промени имената на лицата, на които е възстановено правото на собственост, съобразявайки приключили спорове по материално право. Но в случая, в разпоредителната част на оспорваното решение е друго - не се променят имена, там се отказва правото на възстановяване на собственост, което е извън правомощията дадени по чл.14, ал.7а, за която сме изложили подробни доводи и съображения и че закона не може да се тълкува разширително както е постъпил административния орган. Намираме решението на Районния съд за правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено. Действително според нас решението на службата е нищожно.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С. – Искам от съда да отсъди правило, като считам, че решението на Районния съд е неправилно и моля да го отмените.

 

ПРОКУРОР МАРИНОВА – Уважаеми административни съдии, намирам касационните жалби за неоснователни и като такива моля да оставите същите без уважение. Считам, че първоинстанционното решение е мотивирано и постановено при спазване на материалния закон и процесуалните правила, поради което моля да го потвърдите като правилно и законосъобразно.

 

         Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна, обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11:15 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: