ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 22.01.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      ХVІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и втори януари                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. РУМЕН ЙОСИФОВ

2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: ТИХА С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Павлина Стойчева

Административно (К)   дело    номер  2218    по    описа    за   2014  година.

 

На именното повикване в  11:45 часа се явиха:

Касаторът – В.М.К., редовно уведомен, явява се лично и с адвокат Н.Д., редовно упълномощен, с приложено пълномощно пред първата инстанция. 

За касатора – Общинска служба „Земеделие” – Приморско-Царево, редовно уведомена, представител не се явява.

Ответникът – М.А.С., редовно уведомен, явява се лично и с адвокат Е.М., редовно упълномощен, с представено пред първата инстанция пълномощно.

Заинтересованата страна – И.С.Ф., редовно уведомен, не се явява.

Заинтересованата страна – В.С.Ф., редовно уведомен, не се явява.

Заинтересованата страна – Ж.И.М., редовно уведомен, не се явява.

Заинтересованата страна – М.И.М., редовно уведомен, не се явява.

Заинтересованата страна – Г.С.В., редовно уведомен, не се явява.

Заинтересованата страна – Т.А.Я., редовно уведомен, не се явява.

Заинтересованата страна – И.А.С., редовно уведомен, не се явява.

Заинтересованата страна – С.Г.С., редовно уведомен, не се явява.

Заинтересованата страна – А.С.С., редовно уведомен, не се явява.

Заинтересованата страна – П.М.С., редовно уведомен, явява се лично.

Окръжна прокуратура гр. Бургас се представлява от прокурор С..

        

         АДВОКАТ М. – Уважаеми съдии, на нас не ни е представена втората касационната жалба от административния орган Общинска служба „Земеделие”, поради което моля да не се дава ход на делото, тъй като не ни е връчена втората касационната жалба. Не ни е дадена процесуалната възможност да се запознаем с нея и да изразим становище. Моля да разпоредите да ни се връчи препис от касационната жалба със срок за становище или да върнете делото на първата инстанция да извърши пълна и редовна процедура по връчване на касационната жалба на Общинска служба „Земеделие”.

 

         Становище на страните по направеното възражение:

         АДВОКАТ Д. – С оглед правото на защита, считам, че следва да се уважи възражението на заинтересованата страна и да не се дава ход на делото в днешно съдебно заседание.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С. – Да не се дава ход на делото.

ПРОКУРОР С. – Поради така направеното възражение, моля да не се дава ход на делото. Процесуално право е да се запознаят всички участници с касационната жалба.

 

Съдът, като съобрази направеното възражение от адвокат М., видно от което неговият доверител не е получил препис от касационната жалба на Общинска служба „Земеделие” – Приморско, както и съдът констатира, че тази касационна жалба не е администрирана от Районния съд, включително и не е изпратена до останалите заинтересовани страни по делото,  с оглед охраняване на процесуалните права на страните, съдът намира, че ход на делото в днешно съдебно заседание не следва да се дава, поради което,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ЗАДЪЛЖАВА Общинска служба „Земеделие” – Приморско-Царево, в 7-дневен срок, считано от уведомяването, да представи по делото 12 броя преписи от касационната жалба, която да бъде изпратена на страните по делото.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА следващо съдебно заседание за 2 април 2015 година от 11:00 часа, за която дата и час, касаторът В.М.К. и ответникът М.А.С., Общинска служба „Земеделие”, както и заинтересованата страна П.М.С., да се считат за редовно уведомени от днес. Останалите заинтересованите страни да се считат за редовно уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

 

Да се изпрати съобщение на Общинска служба „Земеделие” – Приморско-Царево за изпълнение на указанията. След изпълнение на задължението касационната жалба да се изпрати до всички останали страни за запознаване и становище.

 

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11:54 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: