ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 26.10.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ХХІ-ви административен  състав       

На двадесет и шести октомври            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН БЕЛЕВ

 

Секретар: С. Х. 

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдията докладчик Белев

Административно  дело номер 2217 по описа на съда за  2018 година       

На именното повикване в 09:40 часа  се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „Фруктис - Григор Пенев“, редовно призован, не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ Началник отдел „Оперативни дейности“ в Главна дирекция „Фискален контрол“, в ЦУ на НАП – Бургас, редовно призован, представлява се от Главен юрисконсулт Ж.Д., която представя пълномощно.

 

Становище по хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:    

Производството е образувано по жалба от ЕТ „Ф. – Г. П.“ против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-540-0338459/03.08.2018 г., издадена от Началник на отдел „Оперативни дейности“ Бургас, Дирекция „Оперативни дейности“, Главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП, с която на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „а“ и чл. 187, ал. 1 от ЗДДС на жалбоподателя е наложена принудителна административна мярка – „запечатване на търговски обект – павилион, находящ се в гр. Бургас, кв. „К.“ и забрана за достъп до него за срок от 12 (дванадесет) дни“.

По делото е представена административната преписка.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата, като неоснователна.

Моля да се приеме административната преписка, като писмено доказателство по делото. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА представените писмени доказателства по делото.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество:

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата, като неоснователна и недоказана, и да потвърдите издадената ЗПАМ. От доказателствата по делото се установява, че при извършване на контролна покупка не е издадена фискална касова бележка. Констатациите на административния орган са в обвързана компетентност, като началникът на отдел „Оперативни дейности“ Бургас, Дирекция „Оперативни дейности“, Главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП, е издал мотивирана заповед за запечатване на търговския обект на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „а“ и чл. 187, ал. 1 от ЗДДС.

С оглед горното, считаме, че са налице както фактическите, така и правните основания за налагане на административната мярка.

При издаване на оспорената заповед не са допуснати процесуални нарушения, с оглед на което моля да потвърдите оспорената заповед.

Моля да ни се присъди юрисконсултско възнаграждение, съгласно Наредбата.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе по същество в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 10:28 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                                 СЪДИЯ: