ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 18.01.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                             ІІІ-ти Административен състав

На осемнадесети януари                              две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2217по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:15 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Б.Б. редовно уведомена, не  се явява, изпраща процесуален представител адв.Г.. 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Б.Б.  редовно уведомена, не се явява, изпраща процесуален представител адв.Г.. 

ОТВЕТНИКЪТ ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ, редовно и своевременно призован, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА  „ШАРЛОПОВ СОЗОПОЛИС” ЕАД, редовно и своевременно призован, не се явяват не изпраща представител.

По хода на делото:

АДВ.Г.:Да  се даде ход на делото.

Съдът намира, че  не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството по делото е образувано по жалба от С.Б.Б., ЕГН********* и М.Б.Б., ЕГН ********** и двете с постоянен адрес: *** СРЕЩУ Заповед № 8-2-1495/07.10.2016 година на Зам.кмета на Община Созопол с отказ за предоставяне на достъп до обществена информация.

Указва на жалбоподателките, че е тяхна тежестта да установят обществения характер на търсената информация, за да обосноват правния интерес от получаването й, а на административният орган, че е негова тежестта да установи наличие на материално-правни пречки за уважаване на искания достъп, включително наличието на друг интерес, поне толкова значим, колкото правото достъп до обществена информация.

Съдът докладва, че по делото с входящ № 11638/19.12.2016 година  от Кмета на Община Созопол е постъпило уведомително писмо във връзка с разпореждане на съда, с която кмета на Община Созопол уведомява страните в производството,  че от поисканите от жалбоподателя документи, всички съществуват действително, като е проложено копие от нотариален акт №***,том V, рег.№ 5359, дело №*** от 12.09.2006 г

Съдът докладва, че по делото с входящ №397/17.01.2017 година по електронната поща е постъпила писмена защита от адв.Начев, пълномощник на заинтересованата страна „ШарлоповСозополис“ ЕАД, които изразяват становище по съществото на спора. Към писмената защита е приложено пълномощно на адв.*** от САК, ведно с разписка за получена сума.

Съдът ВРЪЧВА екземпляр от писмената защита на процесулния представител на жалбоподатля.

            АДВ.Г.-***  заявявам, че ние също направихме проучване. Това, което е построено там са едни къщи, но не всички са завършени, две  или три къщи са напълно завършени, няколко са близо до оградата, недовършени до самата ограда. Има и строеж на нещо като парк или спорно съоръжение на открито. Там има нахвърлена пръст. Нямам доказателствени искания.Да се приеме нотариалния акт, който е изпратен от Общината и уведомлението.

Съдът предвид становището на процесуалния предствител на жалбоподателя

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените писмени доказателства- отговор от Кмета на Община Созопол и нотариален акт №***,том V, рег.№ 5359, дело №*** от 12.09.2006г.

АДВ.Г.- Няма да соча други доказателства, да се приключи събирането на доказателства.

Съдът като взе предвид, че делото е изяснено от фактическа страна

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА  събирането на доказателствата.

ДАВА ход  на делото по същество.

АДВ.Г.- Уважаеми господин съдия, моля да уважите изцяло жалбата на С. и М. Б.  и отмените заповедта от 7.10.2016 година издадена от зам.кмета на Община Созопол, както и да върнете преписката на административния  орган със задължителни указания за произнасяне. Считаме, че поисканата инфоррмация с нарочно заявление за достъп до обществена информация, касае обществена такава и не е класифицирана, представляваща дъражвна или служебна тайна. С оглед на което и предвид обстоятелството, че е  налична, издадена от органи на Община Созопол,  в кръга на техните правомощия и  е налична в общината,    следва да бъде предоставена въпреки несъгласието на „Шарлопов Созополис”ЕАД. Поисканата информация не ограничава правата на собственост и упражняването на всякакви собственически права от фирмата собственик на имота.Молим да уважите и присъждането на направените от нас разноски, за които представям молба  по реда на чл.80 от ГПК.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:26 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: