ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 23.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На двадесет и трети октомври               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2216 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  Р.В.Г., редовно призован, не се явява, вместо нея адв. Г.П. – БАК, определена за особен представител от БАК с уведомително писмо вх.№ 9450/21.08.2018 г.

ОТВЕТНИКЪТ  главен експерт в отдел „Геодезия, архитектура и техническа инфраструктура (ГАТИ) при Община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Т. с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

 

 

АДВ. П.: Моля да не се дава ход на делото.

ЮК.Т.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

Съдът констатира, че като заинтересовани страни в производството следва да бъдат конституирани П.Я.Г. с ЕГН ********** и Д.Я.Г. с ЕГН ********** - син и дъщеря на Я.П.Г. - починал, който наред с жалбоподателя, в настоящото производство се явява по твърденията в жалбата собственик на строежа, за който е поискано издаване на удостоверение за търпимост. Съдът счита, че не следва да извършва процесуални действия, в това число и да се произнася по доказателствените искания, формулирани в жалбата на лист 5 от делото, преди да даде възможност на заинтересованите страни да изразят наред с жалбоподателя становище по законосъобразността на оспорения отказ.

С оглед на изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА като заинтересовани страни П.Я.Г. с ЕГН ********** и адрес ***, и Д.Я.Г. с ЕГН ********** и адрес ***.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 06.11.2018 г. от 13:05 часа, за която дата и час присъстващите страни са редовно уведомени.

 

ДА СЕ ИЗПРАТЯТ призовки на конституираните заинтересовани страни.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:45 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: