ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 25.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и пети януари                     две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2216 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 12.20 часа се явиха:

 

За ищеца „Бургаска газова компания“ ЕООД се явява адвокат Б.Г. от АК Пловдив, с приложено по делото пълномощно.

За ответника Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ София, не се явява представител, редовно уведомени.

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по повод исковата молба на „Бургаска газова компания“ ЕООД, против Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ София, с искане да бъде осъдена ответната страна да заплати на ищеца сумата от 400 лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, произтичащи от издадено незаконосъобразно наказателно постановление № 03-003253/27.08.2014г. на директора на дирекция „Инспекция по труда“ Варна, отменено с влязло в сила решение по АНД № 1386/2015 г. по описа на Районен съд Варна. 

В срока по чл. 31 от ГПК е постъпил отговор от ответната страна, с който е заявено становище за неоснователност на исковата претенция.

СЪДЪТ указва на страните доказателствената тежест, съобразно нормата на чл. 154 от ГПК. В тежест на ищеца е да докаже в настоящото производство, че е претърпял вреди от виновно противоправно поведение на ответната страна, както и да докаже размера на тези вреди.

По делото не е направено признания на права.

Липсват ненуждаещи се от доказване обстоятелства.

Съдът УКАЗВА на ищеца, че не сочи доказателства за осъществено в производството по АНД № 1386/2015г. по описа на Районен съд Варна процесуално представителство от посочения в приложения по делото договор за правна помощ адвокат, респ. за извършени в това производство разноски за адвокатско възнаграждение.

 

Адвокат Г.: Поддържам предявения иск. Моля като доказателство по настоящото дело да бъде изискано и присъединено към настоящото дело преписката по АНД №1386/2015г. по описа на Варненски районен съд.

Прокурор ЧЕРВЕНЯКОВ: Исковата молба е процесуално допустима. Моля да се приемат приложените писмени доказателства и да се изискат в оригинал документите по АНД № 1386/2015г. Да не се приключва съдебното дирене.

 

СЪДЪТ намира приложените към исковата молба писмени доказателства за допустими и относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Основателно е искането за прилагане на АНД №1386/2015г. по описа на Районен съд Варна, с оглед дадените в днешното с.з. указания на ищеца. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към исковата молба писмени доказателства.

ДА СЕ ИЗИСКА от Районен съд Варна АНД № 1386/2015 г.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства, намира, че следва да се насочи друго заседание, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 15.03.2017г. от 10.20 ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: