ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 15.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На петнадесети март                              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2216 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.42 часа се явиха:

 

За ищеца „Бургаска газова компания“ ЕООД се явява адвокат Б.Г. от АК Пловдив, с приложено по делото пълномощно.

За ответника Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ София, не се явява представител, редовно уведомени.

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Стоянова.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

 

Адвокат Г.: Няма да соча други доказателства и няма да представям други. Да се приключи събирането на доказателства.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Няма да соча други доказателствени искания. Да се приеме делото на районен съд Варна като доказателство. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ с оглед изявленията на страните и като счете делото за изяснено от фактическа страна

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЛАГА АНД №1386/2015г. по описа на Районен съд- Варна.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат Г.: Уважаема госпожо съдия, поддържам исковата молба и моля да удовлетворите нашата претенция по ЗОДОВ. Считаме, че е налице фактическия състав на чл.1, във вр. с чл. 4 от ЗОДОВ - на първо място е незаконосъобразна административната дейност, тя е определена с тълкувателно постановление № 2 съвместно на ВКС и ВАС. Неоснователни са възраженията на ответната страна, че след като наказателно постановление не е отменено, а изменено, тъй като явната несправедливост е незаконосъобразна дейност и основание за отмяна на наказателно постановление на две инстанции. С две решения е доказана незаконосъобразната дейност. На второ място е налице вреда за неизплатени адвокатски хонорари, които са доказани с решение №6/06.11.2011 на ВКС. Налице е пряка причинно-следствена връзка, тъй като дружеството-ищец вместо да употреби тези средства в търговския си оборот, е принудено да се защитава в съда и да не оправдава тези разходи. Ето защо моля да ни бъдат присъдени претендираните възнаграждения, ведно със законовите лихви, вкл. и разноските по делото.

Прокурор СТОЯНОВА: Считам, че претенцията по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ е неоснователна, с оглед липсата на доказателства, които да установяват наличието на незаконосъобразен административен акт или незаконосъобразно действие на властническия орган. Видно от представените по делото доказателства, наказателното постановление на административния орган е потвърдено от касационната инстанция, като обосновано и законосъобразно и е отменено решението на първа инстанция. Намаленият размер на наложената санкция, не обосновава наличието на незаконосъобразно действие от страна на административният орган. Освен това претендира се хонорар за адвокатско възнаграждение, като считам, че същия не е пряка и непосредствена последица от някакво действие или бездействие на административният орган. Касае се за гражданско-правни отношения, доколкото е налице договор за правна защита, като в конкретния случай такава защита не е ѝ задължителна. С оглед липсата на предпоставките по кумулативно дадени предпоставки на чл.1 от ЗОДОВ – липсата на незаконосъобразно административно действие или бездействие и на второ място липсата на вреда и на трета място липсата на пряка причинна връзка, считам че следва претенцията да се остави без уважение.

РЕПИЛКА на адвокат Г.: Относно пряката причинна връзка искам да добавя, че има достатъчно практика, вкл. и на Административен съд Бургас.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: