ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 04.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На четвърти октомври                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2216 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.45 часа се явиха:

 

За ищеца „Бургаска газова компания“ ЕООД се явява адвокат Б.Г. от АК Пловдив, с приложено по делото пълномощно.

За ответника Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ София, не се явява представител, редовно уведомени.

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Петров.

 

СТРАНИТЕ Да се даде ход на делото

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

 

Адвокат Г.: Няма да соча нови доказателства. Нямам доказателствени искания.

Прокурор ПЕТРОВ: Нямам искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество

 

Адвокат Г.: Считам, че исковата молба, която поддържам, е основателна, тъй като е налице фактическия състав на отговорността, която е предвидена в ЗОДОВ и чл. 204 и сл. от АПК. На първо място налице е вреда в определения размер, платен пред районния и административния съд в гр. Варна, която е доказана с преписката по варненското дело, налице е незаконосъобразна административна дейност. Налице е незаконосъобразна административна дейност, тя е доказана, както с тълкувателното постановление № 2/2015 на ВКС и ВАС, така и с определението на ВАС - №8233/27.06.2017г. по въпросното дело и това е логично, тъй като явната несправедливост на наложено наказание е форма на незаконосъобразна административна дейност. По тази причина е основание за обжалване на наказателното постановление, без да е нормативно обосновано, както и по чл. 234 от НК. И на последно място - причинноследствената връзка между вредата и незаконосъобразността се установи с тълкувателно решение № 1 на ВАС, като поради всичко това, моля да ни присъдите претендираната вреда, както и разноски в настоящото съдебно производство.

Прокурор ПЕТРОВ: Считам, че исковата претенция е неоснователна и като такава следва да бъде оставена без уважение. От доказателствата по делото е видно, че липсва първата кумулативна изискуема предпоставка на фактическа състав, посочена в чл. 1, ал.1 от ЗОДОВ, а именно наличието на незаконосъобразен административен акт или незаконосъобразно действие на административен орган, които са установени с влязъл в сила съдебен акт. В настоящия случай изменението на наказателно постановление и намаляване размера на наложената санкция не би могло да се приеме нито като незаконосъобразно действие, нито като незаконосъобразен административен акт. Моля за произнасяне в този смисъл.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.53 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: