ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 08.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На осми октомври                                    две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2215 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:36 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „МАТИЛДА 2012“ ЕООД, редовно уведомен,  представлява се от адвокат Х., надлежно упълномощена, представя пълномощно

 

ОТВЕТНИКЪТ Заместник-кмет по строителство, инвестиции и регионално развитие на община Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт А., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

 

В залата присъства г-н Червеняков – прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Бургас.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Моля на основание чл.16, ал. 1, т. 3 АПК да бъде конституирана Прокуратурата като страна в настоящото производство предвид писмото от община Бургас и необходимостта от защита на значим обществен интерес.

 

СЪДЪТ, като намери за допустимо искането на прокуратурата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА встъпване на Прокуратура на Република България в настоящото производство, чрез прокурор Червеняков от Окръжна прокуратура – гр. Бургас.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на „МАТИЛДА 2012“ ЕООД против заповед № 1795/29.06.2018 г., издадена от Заместник-кмета по строителство, инвестиции и регионално развитие на община Бургас, с която е заповядано на дружеството-жалбоподател да премахне собствения си преместваем обект: „Панелен павилион“ с площ 14,85 кв.м., разположен южно от бл. 59 на общински терен – крайуличен тротоар от улица между о.т. 1270 и о.т. 1263, ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, с искане за отмяна на заповедта като незаконосъобразна и присъждане на разноските по делото.

 

На основание чл. 163, ал. 3 АПК УКАЗВА на жалбоподателя, че носи доказателствената тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици, включително с искане за извършване на съдебно-техническа експертиза.

На основание чл. 170, ал. 1 от АПК УКАЗВА на ответника, че трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

АДВОКАТ Х.: Поддържам жалбата. С нея сме поискали да допуснете гласни доказателства – свидетелски показания от един свидетел при режим на довеждане за посочените от нас обстоятелства, а именно,  че статутът на имота е бил проверен от представител на дружеството-жалбоподател и търговеца, предходен наемател на площта, върху която е изграден обектът, чрез посещение в съответната служба на община Бургас и отговорите, които са били получени от посетителите на въпроса за статута на процесния имота. Тъй като свидетелят се разколеба и не сме в състояние да го доведем, моля Ви да допуснете исканите гласни доказателства но при режим на призоваване на свидетеля, като соча трите му имена: Е.П.А. с адрес ***.

Що се касае до дадените от съда указания, моля съдът да постанови пристъпване към отделяне на спорното от безспорното с оглед да се установи има ли спор между нас и община Бургас къде точно в момента се намира обектът на дружеството-жалбоподател. Аз считам, че това обстоятелство не е спорно, то е отразено в констативен протокол на община Бургас и считам, че специално за това обстоятелство не се налага експертно заключение, то само би обременило излишно жалбоподателя.

Поддържам и доказателственото си искане по т. 3 от жалбата за задължаване на ответника  да представи визирания в т. 3 договор, сключен между община Бургас и посочения предходен наемател.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаема госпожо Председател, оспорвам жалбата като неоснователна.

Нямам възражение по доклада на съда и разпределената доказателствена тежест.

Моля да се приемат представените от община Бургас с административната преписка писмени доказателства.

Също така, оспорвам и моля да не бъде прието като доказателство представеното от жалбоподателя Разрешение за строеж №333/21.03.1997г., доколкото вместо него следва да бъде кредитирано представеното Разрешение за строеж № 333/21.03.1994 г. За доказване на обстоятелството кой от двата документа е автентичен такъв, в случай, че ни задължите в срок до следващо съдебно заседание, ще представим за справка на съда оригиналния екземпляр на разрешението за строеж от 1994 г.

Относно искането за разпит на свидетел предоставям на съда.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Уважаема госпожо Председател, жалбата е процесуално допустима.

Нямам възражения по доклада.

Моля да бъдат приети всички доказателства, изпратени от община Бургас и тези, приложени от жалбоподателя.

На първо място считам, че за решаване на правния спор е необходимо да бъде изискана цялата преписка, ако има  такава, по издаване на строително разрешение № 333/21.03.1997 г. и респективно цялата преписка по издаване на строително разрешение № 333/21.03.1994г.

На второ място, във връзка с представената скица № 303/28.10.1997 г. от жалбоподателя също да се изиска от община Бургас преписката по издаване на скицата и респективно крайният акт, във връзка с който е издадена скицата.

На последно място, във връзка с искането на жалбоподателя по т. 3 от жалбата, освен самият договор, към него да се приложи цялата административна преписка, която го съпътства.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото представените с жалбата до съда и представените от ответника като административна преписка по издаване на оспорения акт писмени документи.

Предвид разминаването в двата документа – представените по делото от страна на жалбоподателя и ответника разрешения за строеж с един и същ номер, но с различна година на издаване и фактически основания намира, че следва да уважи искането на прокурора за изискване от ответника на пълните преписки по издаване на тези разрешения за строеж. В тази връзка намира, че следва да предостави възможност на процесуалния представител на ответника да представи в следващо съдебно заседание Разрешение за строеж № 333/21.03.1994 г. в оригинал, за да бъде сверен с представения по делото заверен препис на същия документ.

Намира, че следва да уважи исканията на пълномощника на жалбоподателя за попълване на делото със сочените доказателства и да му предостави възможност да представи в следващо съдебно заседание Разрешение за строеж № 333/21.03.1997 г. в оригинал, за да бъде сверен с представения по делото заверен препис на същия документ.

Воден от горното по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с жалбата до съда по опис, съдържащ се в същата и тези, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения административен акт.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 30-дневен срок, считано от днес, да представи по делото в заверен препис цялата преписка по издаване на Разрешение за строеж № 333/21.03.1997 г., издадено от главния архитект на община Бургас на Е.П.А.; цялата преписка по издаване на Разрешение за строеж № 333/21.03.1994 г., издадено от главния архитект на община Бургас на Е.П.А.; цялата преписка по издаване на скица № 303/28.10.1997 г., издадена от арх. Дечева, както и цялата преписка във връзка договор № 834/01.07.1994 г., сключен между община Бургас чрез ОП „Общински имоти“ и ЕТ „СИМОНА – 89 – Е.П.А.“, ведно с анексите към него.

 

Като намери, че следа да уважи искането на пълномощника на жалбоподателя за събиране на гласни доказателства в режим на призоваване, които съдът ще цени наред с всички установени по делото факти и обстоятелства и обсъди с крайния съдебен акт,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА събирането на гласни доказателства по делото в режим на призоваване чрез разпит на лицето Е.П.А., който да бъде призован за следващо съдебно заседание на посочения от адвокат Х. адрес.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на процесуалните представители на жалбоподателя и ответника да представят за следващо съдебно заседание оригиналите на двете разрешения за строеж за сверка с тези по делото.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 26.11.2018 г. от 14:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени съгласно чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: