ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 25.01.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и пети януари                     две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.    

Прокурор: Величка Костова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2215 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 11,00 часа се явиха:

         За ищеца „Бургаска газова компания“ ЕООД - редовно уведомен се явява адв. Г. с представено по делото пълномощно.

         За ответника – Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” гр. София - редовно уведомен, представител не се явява.

         За Бургаска окръжна прокуратура се явява прокурор Костова.

 

Съдът докладва постъпило становище от ответника с вх. № 11596/16.12.2016 г.

 

По хода на делото:

 

адв. Г.: Да се даде ход на делото.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА исковата молба на „Бургаска газова компания“ ЕООД с еик  по Булстат **********, със седалище и адрес на управление - **********, представлявано от Ю.Д.Д.против Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” гр. София за присъждане на обезщетение в размер на 309,00 лв., представляващи имуществени вреди, изразяващи се в изплащане на адвокатско възнаграждение и такса за издаване на препис от съдебно решение, ведно с законната лихва от датата на подаване на исковата молба - 17.11.2016 г. до окончателното изплащане на сумата, настъпили в резултат на отменено като незаконосъобразно с решение № 2317/03.11.2016 г., постановено по касационно административно дело № 2382/2015 г. на Административен съд - Варна, наказателно постановление/НП/ № 03-003254/27.08.2015 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ - Варна, както и направените по делото разноски.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в производството е съобразно нормата на чл. 154 ГПК.

 

адв. Г.: Поддържам исковата молба. Да се приемат приложените доказателства.Нямаме нови доказателствени искания. Няма да сочим нови доказателства.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се приемат приложените доказателства. Да се изиска за прилагане към настоящето дело от Районен съд - Варна НАХД № 1384/2015 г. Такова доказателствено искане има в становището на ответника.

 

С оглед изясняване предмета на спора съдът намира, че  следва да изиска за прилагане по делото като доказателство административно-наказателно дело № 1384/2015 г. по описа на Районен съд - Варна.

 

 Ето защо и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с исковата молба писмени доказателства.

Да се изиска от Районен съд – Варна за прилагане по настоящото дело като доказателство на административно-наказателно дело № 1384 по описа за 2015 г.

дава възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства, касаещи предмета на спора.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 22.03.2017 година от 10,00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,08  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: