ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 22.03.                                                                     град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и втори март                        две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.    

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2215 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

За ищеца „Бургаска газова компания“ ЕООД - редовно уведомен се явява адв. Г. с представено по делото пълномощно.

          За ответника – Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” гр. София - редовно уведомен, представител не се явява.

          За Бургаска окръжна прокуратура се явява прокурор Стоянова.

 

Съдът докладва постъпилото като доказателство административно-наказателно дело № 1384/2015 г. по описа на Районен съд гр. Варна ведно с касационно административно-наказателно дело № 2382/2015 г. по описа на Административен съд гр. Варна.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                   

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

адв. Г.: Моля да се приемат постъпилите доказателства. Искам да направя уточнение, че заверените преписи по административно-наказателно дело № 1384/2015 г. по описа на Районен съд гр. Варна ми бяха необходими, за да заведа исковата молба. Свързаните с тях разходи, а именно държавна такса в размер на 9,00 лв. са възникнали във връзка със завеждането на производство по настоящето дело. Затова са включени към размера на исковата претенция.

Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ПРОКУРОРЪТ: Моля да се приемат постъпилите доказателства по делото. Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема постъпилите като доказателства административно-наказателно дело № 1384/2015 г. по описа на Районен съд гр. Варна ведно с касационно административно-наказателно дело № 2382/2015 г. по описа на Административен съд гр. Варна.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА  ход на делото по същество:

 

адв. Г.: Уважаема г-жо председател, моля да уважите исковата молба. Считам, че са налице всички елементи от състава във връзка с чл. 4 ЗОДОВ.

На първо място считам, че е налице незаконосъобразна административна дейност, която е доказана с решенията на Районен съд - Варна и Административен съд - Варна съобразно съвместно постановеното ТП № 2 от 19.05.2015 г. на ВКС и ВАС.

На второ място е доказана вредата в размер на заплатеното адвокатско възнаграждение за съдебна защита във връзка с незаконосъобразното наказателно постановление. Тази вреда също е доказана по делото съобразно тълкувателно решение № 6 от 06.11.2013 г. на ВКС.

На трето място считам, че е налице причинно-следствена връзка, тъй като заплатеното адвокатско възнаграждение е пряка и непосредствена последица от необходимостта от съдебна защита, което беше постановено в излязлото тълкувателно решение № 1 от 15.03.2017 г. на ВАС.

Отделно от това в тази насока има и много практики на административните съдилища, както и на настоящия състав, поради което моля да ни присъдите исковата претенция  ведно със законната лихва, считано от датата на депозиране на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. Моля да ни бъдат присъдени и съдебно-деловодните разноски.

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема г-жо председател, считам, че исковата молба следва да се остави без уважение. Не са налице кумулативните предпоставки по чл.1, ал. 1 зодов за вреди, причинени на граждани и юридически лица. Действително е налице незаконосъобразен акт на административния орган, за което говорят решенията на Районен съд - Варна и Административен съд - Варна, приложени по настоящето дело. Но въпреки от това считам, че направените разноски за адвокатско възнаграждение не са пряка и непосредствена последица от действията на административния орган. Те произтичат от гражданскоправни отношения между адресата на административния акт и трето лице. Те представляват договор за правна помощ и защита. Освен това не се касае за принуда да се направят подобни разходи и тъй като зашитата не е задължителна в конкретния случай не се касае за вреди, които са преки и непосредствени, а са обособени от друг гражданскоправен договор.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,09 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: