ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 31.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесет и първи януари                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2214 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Д.Н., редовно призован, се явява лично и с адвокат С.а, с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ при Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Г.Д.Н. против акт за установяване размера на задължение по декларация №АУ001448/26.02.2015г. издаден от главен експерт в Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ при Община Бургас, в частта в която са установени задължения за периода 2012 г.-2014г. за такса битови отпадъци за недвижим имот находящ се в гр.Бургас, ул.“Ангеларий“ № 37, който акт е потвърден с  решение №94-01-25934/19.10.2016 г. на директора на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ при Община Бургас.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба вх.№908/2017г. от жалбоподателя, с която представя пълномощно за представителство от адвокат С.а, както и доказателства в 2 екземпляра, които моли да бъдат приети. С молбата се иска допускане на свидетел за установяване забраната на достъп до обектите.

 

АДВОКАТ С.А: Поддържам жалбата. Доказателствени искания съм направила в молбата за допускане на един свидетел и моля да приемете приложните към молбата писмени доказателства и тези към жалбата. Нямам възражения по доклада.  Поддържаме изцяло жалбата за частична отмяна на решението за установяване размера на задълженията издаден от директора на „МПДТР”, в частта която касае задълженията за битовите отпадъци. Забраната за достъп до обекта е от 2009 г. и със свидетелските показания ще установяваме това обстоятелство. Моля за следващото съдебно заседание  да представим удостоверение кога е пуснат тока, а  именно месец януари тази година, като все още няма пусната вода. Тези услуги не са били ползвани, тъй като има забрана за достъп до обекта.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Оспорваме размерът на таксата битови отпадъци и като неправилно изчислен. За първи път през 2013 година съм пуснал декларация за освобождаване от такса битови отпадъци,

 

АДВОКАТ С.А: В чл.71 от ЗМДТ, никъде не пише, че трябва да се подаде такава декларация. Общината сама е сезирала съответните органи и тя самата има връзка от РДНСК, отделно от ВиК и ЕВН и за всичко е била уведомена, че нейните разпореждания са изпълнени. Това са разпорежданията на общината.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата. Не се противопоставям да бъдат приети  в представената в днешното съдебно заседание  доказателствата представени с нарочната молба, като уточнявам, че те вече са приложени по делото. С указание на съда считам, че допълнително ще ми се даде срок за представяне на конкретно контролно-отчетни документи удостоверяващи извършването на процесните услуги за периодите в акта.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и с молба вх.№908/30.01.2017г. писмени доказателства.

 

ДОПУСКА до разпит искания от жалбоподателя свидетел, при условията на довеждане, който следва да бъде разпитан в следващото съдебно заседание

 

УКАЗВА на жалбоподателя че в случай че не бъде доведен свидетеля в следващото съдебно заседание , определението за неговото допускане ще бъде отменено, а делото ще бъде решено с оглед наличните доказателства.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника най-късно 7 дни преди следващото съдебно заседание,  да ПРЕДСТАВИ доказателства за начина по който е определен размера на дължимата такса битови отпадъци в обжалвания акт.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, включително и че имотът на жалбоподателя попада в териториите по отношение на които са предоставяни през процесните години услугите включени в ТБО, съответно доказателства за действителното предоставяне на тези услуги.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на фактите и обстоятелствата посочени в жалбата, от които черпи благоприятни правни последици, както твърдяната незаконосъобразност на обжалвания акт.

 

АДВОКАТ С.А: Водим допуснатия ни свидетел и моля да бъде разпитан днес.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Не възразявам да се разпита днес свидетелят.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на водения свидетел, който беше въведен в залата и СНЕМА самоличността на му, както следва:

 

С. К. А.- г., български гражданин, несемеен, неосъждан, предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК за лъжесвиделстване. ОБЕЩАВА да говори истината.

 

СВИДТЕДЕЛЯТ А.:  Жалбоподателят ми е вуйчо, като баба ми е негова сестра. Желая да свидетелствам. До края на 2009 г. живеех в гр.Б., кв.А., ул.“А.“ 3.. След края на 2009 г. се преместихме на друг адрес.

 

АДВОКАТ С.А: С кого живеехте на този адрес и защо се преместихте и започнахте да живеете на друг адрес?

 

СВИДЕТЕЛЯТ А.: На този адрес живеехме с моите родители и с вуйчо ми. Токът и водата бяха спрени в края на 2009г. или началото на 2010г., не мога да кажа точно кога и като няма условия за живот се изместихме. Токът и водата мисля, че са пуснати към момента, но не мога да кажа кога е станало това. От доста време не съм ходил там, имам предвид от 2009 г. не съм ходил в имота, само съм минавал покрай него и не мога да кажа със сигурност дали са пуснати тока и водата.

 

АДВОКАТ С.А: Освен, че е спряха водата и тока, защо напуснахте имота? Имахте ли достъп до самата жилищна сграда?

 

СВИДЕТЕЛЯТ А.: То като нямаш условия  как да живееш. Там е една голяма сграда около 600 квадрата  и две по-малки. Аз живеех в голямата сграда и като спряха тока и водата се изнесохме от там. Не мога да кажа защо спряха тока и водата. Не ми е известно да е забраняван достъпа до сградата, не съм запознат с тези подробности. В нито една сграда нямаше ток и вода.

 

АДВОКАТ С.А: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам въпроси към свидетеля.

 

Съдът ОСВОБОЖДАВА свидетеля, който напусна съдебната зала.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към настоящия момент.

 

Съдът с оглед липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 14.03.2017г. от 10.50ч., за която дата и час страните редовно уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.11 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: