ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 26.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и шести септември              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й. Б.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2214  по описа за 2016 година

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Д.Н., редовно призован, се явява лично и с адвокат С., с пълномощно от днес.

 

 За ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ при Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.А.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е допълнително заключение от вещото лице А. по допуснатата съдебно-икономическа експертиза, което е в срока по чл.199 от ГПК.

 

Съдът връчва екземпляр на жалбоподателя от заключението на вещото лице.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме с допълнителното заключение на вещото лице. Да се изслуша заключението.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му. Вещото лице е със снета самоличност по делото от предходното съдебно заседание и ПРЕДУПРЕДЕНО за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение, като ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм допълнително писмено заключение, което поддържам.

Плащанията са постъпили по закритата партида с последни цифри 001 и касаят задължения за предходни периоди, различни от тези установени с процесния акт. Плащанията, които съм посочила са с основание ТБО за 2005г. и данък недвижми имоти за 2005г. и 2006г.. Те така са разресени в системата на ТД на НАП Бургас. Първичен счетоводен документ не съм виждала за да посоча какво е основанието за това разнасяне. Мога да уточня, че това са пари, които са постъпили по сметка на публичен изпълнител и са преведени от ТД на НАП по банков път по сметка на местни данъци и такси на община Бургас. Това разпределение е извършено от публични изпълнител.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.: Аз съм ги внесъл тези суми по акт 5692 от 04.02.2010г.. Уведомяван съм от публичния изпълнител за извършеното разпределение и това е по партида 001. Тази партида съм я поискал да се закрие още 2006г..

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: По другата партида няма постъпили плащания за процесните периоди 2012г., 2013г. и 2014г. През 2016г. е закрита първата партида 001. Няма извършени плащания за една и съща година по двете партиди. Всички плащания така, както съм ги описала са разнесени по партида 001, тъй като с този АУЗД 5692 от 04.02.2010г. са установени задължения по тази партида 001 и затова когато са постъпили парите от публичния изпълнител са покрити тези задължения, т.е. част от тях, за които е съставен АУЗД 5692.

 

АДВОКАТ С.: Има молба от доверетиля ми, която е входирана в община Бургас да се закрие партида 001, която е с дата 2006г.. Въпросът ми е след като в общината е депозирана такава молба още през 2006г. и би трябвало партидата да се закрие въз основа на нея, парите по партида 001 къде са отивали?

 

 ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: От 2015г. е заявлението за закриване на партида 001 и няма как 2006г. да бъде закрита. Двете партиди са за различни периоди от време.

 

АДВОКАТ С.: Ще покажа заявлението от доверителя ми за закриване на партидата, където е написано от служител на Общината, че има дублиране на партидите. Моля да ни се предостави възможност във връзка с образувано изпълнително дело да предоставим платежни нареждания по това дело от ЧСИ С. . по което също има заплатени суми във връзка ЗМДТ.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Виждала съм това заявление,то е от 2015г., а жалбоподателя иска закриване на партидата със задна дата, но това няма как да стане.

               

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

АДВОКАТ С.: Вие казахте, че тези суми са разнесени въз основа на разпореждане на публичния изпълнител, който събира средствата, щом е от там предполагам че е публичен. Имаме и при частен и публичен изпълнител дела. Нямаме други въпроси към вещото лице.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.: Този АУЗД № 5692 е за 2009г. и 2010г., няма как тези плащания да са по тази партида, която е закрита 2006г. Моля да ми предоставите възможност да представя доказателства, че и по двете партиди има плащано за процесните периоди. Нямам други въпроси към вещото лице.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице А., като му определя възнаграждение в размер на 150лв., платими от внесения депозит /л.414 от делото/.

 

АДВОКАТ С.: Моля да ми се даде възможност за представяне на допълнителни доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямаме други доказателствени искания.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 21.11.2017г. от 11.20ч. за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.57 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: