ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 21.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и първи ноември                 две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2214 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:25 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Д.Н., редовно призован, се явява лично и с адвокат С., с пълномощно по делото.

 

 За ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ при Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Представям и моля да приемете като доказателства по делото – покана за доброволно изпълнение по изп.д.№20127050400716 на  ЧСИ рег №705 с район на действие БОС, акт за установяване на задължение по декларация №АУ005089/02.07.2012г. на Д“МПДТР“ при Община Бургас, справки приложение 1 от Дирекция „МПДТР“ при Община Бургас по изп.д./преписка № П-АУ005089/16.11.2012г. и № П-АУ005088/16.11.2012г.; АУЗД №АУ005088/02.07.2012г.; покана за доброволно изпълнение изп.д.№20127050400715 на ЧСИ рег.№705, Район на действие БОС; извадка от ИКАР за ПИ 07079.659.316, гр.Бургас, Ангеларий, НТП Спортно игрище, площ 6219 кв.м., кв.3, парцел ІІ-ІІІ; АУЗД №АУ003733/21.05.2012г. на Дирекция „МПДТР“ при Община Бургас, АУЗД №АЕ003734/21.05.2012г на Дирекция „МПДТР“ при Община Бургас, АУЗД №0000002055/22.08.2008г. на Дирекция „МПДТР“ при Община Бургас, АУЗД №0000005692/04.02.2010г., решение за оставяне на жалба без разглеждане №94-01-18524/08.04.2014г. на Дирекция „МПДТР“ при Община Бургас, частна жалба с вх.№3967/26.05.2014г., определение №779/14.05.2014г. по адм.д.№618/2014г. на Административен съд Бургас, удостоверение за данъчна оценка ДО-989/26.09.2001г. на ТДД-Бургас, ТП-Възраждане, писма от Дирекция „МПДТР“ изх.№94-01-25934/1/22.08.2016г., изх.№94-01-8352/1/12.03.2013г.; жалба вх.№94-Г-18/10.01.2013г. до кмета на община Бургас, заявление рег.№94-01-8352/07.03.2013г. от Г.Н., заявление №94-01-1282/14.01.2015г от Г.Н.;***-01-12382/1/22.04.2015г., изх.№94-01-12382-22.04.2015г., възлагателно писмо за образуване на изпълнително производство за събиране на публични вземания по реда на ГПК от Община Бургас изх.№ПС000187/17.05.2013г., справка от Д“МПДТР“ при Община Бургас за движимото и недвижимото имущество на Г.Н. към 20.09.2012г., Приложение 1 за задълженията по изп.д./преписка №П-АУ003733/17.05.2013г., справка за дължимите суми по партиди, справка приложение 1 по изп.д./преписка №П-АУ003734/17.05.2013г., справка за дължимите суми по партиди, АУЗД№АУ003733/21.05.2012г. на Д“МПДТР“ при Община Бургас, АУЗД№ АУ003734/21.05.2012г., извадка от ИКАР за ПИ 07079.659.316, гр.Бургас, Ангеларий, НТП Спортно игрище, площ 6219кв.м., кв.3, парцел ІІ-ІІІ. Удостоверение изп. дело №20138050401222, изх.26442/ 21.11.17г. на ЧСИ с рег. №805 с район на действие БРС, удостоверение за данъчна оценка ДО-989/26.09.2001г.

В декларацията от 22.08.2008г. е посочено, че е коригираща и затова през цялото време г-жата от общината, не го взима под внимание това, а мисли, че е някаква нова декларация. Няма да сочим други доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Предоставям на съда по приемането на доказателствата. Запознат съм с повечето от представените доказателства и повече от тях, почти 90% са приложени по делото. Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание доказателства, описани по-горе в протокола.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ С.: Считам, че депозираната от доверителя ми жалба е основателна. Освен това считам, че има налице друго производство за същия период, за което също има образувано адм.д. № 2550/2017г. на Административен съд Бургас. Евентуално ще сезираме Административен съд Бургас за обединяване на двете производства, тъй като е възможно дублиране на задължения по двата обжалвани акта. Освен това предвид така събраните гласни и най-вече писмени доказателства, считам, че има налице дублиране на задължения по двете партида едно и две, съответно последни цифри, които се водят на жалбоподателя. Моля да бъде отчетено дали по тези партиди титуляр е само жалбоподателят или има отделни партиди, или по същите партиди се водят и останалите задължени лица съсобственици в имота. Моля да ми се даде подходящ срок за писмени бележки, където ще заявим своите доводи и твърдения, и ще обсъдим и анализираме доказателствата по настоящото съдебно производство. Моля да ни бъдат присъдени направените по делото съдебно-деловодни разноски.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Да се уважи жалбата. Присъединявам се към становището на адвокат С.. Трябваше да се решат взаимно нещата и вече 10 години нямаше да водим дела и да губим ресурса на съда. Вашето решение, ще бъде ли задължително за общината?

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Уважаема г-жо председател, моля да потвърдите обжалвания акт като правилен и законосъобразен. С оглед на изложеното от другата страна, искам да напомня, че това не е ревизионен акт, а АУЗД. По същество искам да се ползвам от мотивите, които вече сме имали възможност да изложим в решението на административната инстанция, както и тези мотиви, с които ВАС се е произнесъл, поне по абсолютен идентичен казус, а именно решение №12248 от 2010г. по адм. д. №15118 от 2009г. Моля в полза на община Бургас да бъдат присъдени- съдебно деловодни разноски.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл.149, ал.3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на жалбоподателя за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.38 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: