ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 20.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети юни                                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2214 по описа за 2016 година

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Д.Н., редовно призован, се явява лично и с адвокат С.а, с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ при Община Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

Явяват се ВЕЩИТЕ ЛИЦА С.А. и К.М..

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба вх.№6210/16.06.2017г. от процесуалния представител на ответника, в която не възразява да се даде ход на делото, сочи, че няма възражение по експертизите, като поставя въпрос към вещото лице икономист. Изразява становище и по съществото на спора и прави искане за определяне на 7-дневен срок за представяне на писмени бележки.

 

АДВОКАТ С.А: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещите лица по допуснатата комбинирана експертиза в срока по чл.199 от ГПК.

 

АДВОКАТ С.А: Запознат съм със заключението на вещите лица. Да се изслуша заключението им.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещите лица в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита им, като снема самоличността им, както следва:

С.В.А.- години,

К.Д.М. – години

и двамата български граждани, неосъждани, без дела и родство със страните по делото. ПРЕДУПРЕДЕНИ за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВАТ да дадат заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩИТЕ ЛИЦА по отделно: Представили сме писмено заключение, което поддържаме. Нямаме какво да допълним.

 

АДВОКАТ С.А: Имам въпроси към икономическата част на експертизата, а именно когато обектът не е в експлоатация, това ли са данъчните оценки. Той въобще не е бил в експлоатация и има доказателства за това.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Данъчната оценка не зависи от това дали обекта е в експлоатация или не е, тя е една и съща.

 

АДВОКАТ С.А: Нямам други въпроси към вещите лица.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. на въпрос на юрисконсулт  М., поставен в постъпилото по делото писмено становище:

Първо искам, да уточня, че в акта за установяване на задължения по декларация и в обяснителната записка приложена по-късно има изписани стойности на данъчни оценки, които не знам от къде са взети, а тези които аз съм използва в заключението са взети от системата на Местни данъци и такси, с показатели и стойности такива каквито са посочени в тяхната система Всъщност това са данъчните оценки на МДТ, така както са заложени в тяхната система. Защо изчисленията са направени на база на други стойности на данъчни оценки, не мога да кажа. Разликата в ТБО и данък недвижим имоти, не е само в разликата в данъчните оценки, които казвам отново, не знам от къде са взети в акта и защо са такива като стойности, а разликата е и от различните периоди, които аз съм изчислила и периодите, които са заложени в акта, защото както съм записала в изложението за един период за два от имотите за данъчна основа при изчисляването на данъка и таксата следва да се вземе една трета от данъчната оценка и то само за период до 30.06.2012г., като от 01.07.2012г. е по друг начин изчислението. Това е с оглед придобиването на целия имот от жалбоподателя, затова се получават два периода. Периодите в акта са объркани. В този смисъл съм направила по периоди данъчни основи по документи, а именно съгласно подадената декларация от лицето и след това съгласно договор за делба, като съм се съобразила със тези документи.

 

АДВОКАТ С.А: Нямам други въпроси към вещите лица. Да се приеме заключението им.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещите лица, като им определя възнаграждение в размер на по 200лв. на всеки от тях, платими от внесения депозит /л.387 от делото/.

 

АДВОКАТ С.А: Всички данъчни оценки са по партида 002. С вх.№3259 от 08.04.2005г. има заявление за закриване на партида за недвижим имот, която е 001 и се дублира с 002, тя е закрита към 2006г., но с дата от 2015г.. По тази партида има внасяна сума някъде около 9 000лева и вещото лице ако може да установи по тази закрита партида има ли прехвърляне на сумите, които са платени към партида 002, тъй като се касае за суми, които действително са внесени от жалбоподателя, а партидата е закрита. Екземпляр от заявлението за закриване на партидата, считам, че е приложена по делото.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА допълнителна задача към вещото лице-икономист което след като извърши справка в Община Бургас - отдел МДТ да отговори на въпроса - Налице ли са били две партиди за едни и същи обекти собственост на жалбоподателя , съответно какви плащания са извършвани по тях и налице ли е дублиране на плащанията. Съгласно така направените констатации вещото лице да извърши рекапитулация на задълженията.

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допусната допълнителна задача към вещото лице в размер на 150 лева, вносими от жалбоподателя в 14-дневен срок от днешно по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен по делото и съответния платежен документ.

 

Да се УВЕДОМИ вещото лице С.А., след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 26.09.2017г. от 11,20часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

 

Заседанието приключи в 11.15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: