ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 14.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четиринадесети март                          две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер  2214 по описа за 2016 година

На именното повикване в 10:58 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Д.Н., редовно призован, се явява лично и с адвокат С.а, с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ при Община Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба вх.№2461/14.03.2017г. от процесуалния представител на ответника, с искане да се даде ход на делото, изразява се становище по съществото на спора, иска се присъждане на юрисконсултско възнаграждение, като се прави възражение за прекомерен адвокатски хонорар.

 

АДВОКАТ С.А: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№ 1210/07.02.2017г. от ответника писмени доказателства, а именно: заверени препис от заповеди № 2616/28.10.2011г., № 2894/30.10.2012г. и № 2961/29.10.2013г. на кмета на община Бургас; протоколи за извършени работи и контролно-отчетни документи за периода 01.01.2012г. до 31.12.2014г.; извадка от устройствения правилник на общинска администрация при община Бургас  с определяне на местни такси  с промили за 2012г. и за 2014г.; решение № 741/29.04.2013г. по гр.д.№ 10064/2012г. по описа на Районен съд Бургас и решение № ІІІ-119/07.10.2013г. по в.гр.д.№1378/2012г. по описа на Окръжен съд Бургас.

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№ 2297/08.03.2017г. от процесуалния представител на жалбоподателя с приложена към нея техническа експертиза с оценителен доклад изготвена от вещо лице Иван Щерев.

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№2298/08.03.2017г. от ответника, с приложени към нея доказателства, а именно: Справка-решение №52-10/25.11.197г. от ИК на ОНС Бургас, нотариален акт №7, том ІІ, рег.№4399, дело №175/2009г., писмо изх.№8026/09.10.2015г., заедно с приложенията към нещо – 3л., писмо изх.№94-01-38753/2/28.02.2017г, писмо-отговор изх.№94-01-38753/3/07.03.2017г., ревизионен доклад №21/09.01.2017г., ревизионен акт №21/02.03.2017г.. С представените ревизионен доклад и ревизионен акт ответника  уведомява съдът, че  за същите имоти, за същите периоди, задълженията са вече установени и с ревизионен акт и да се прецени дали производството следва да бъде спряно, прекратено или продължено.

 

АДВОКАТ С.А: Да се приемат представените от ответника писмени доказателства. Не оспорваме представените доказателства. Ревизионният акт е връчен на моя доверител, но след образуване на настоящото административно дело, така че са запознати от общината за подадената жалба. Техническата експертиза представяме за сведение на съда за това, че оценките не отговарят на определените от общината оценки и затова доверителят ми поиска да се изработи експертиза за имотите от специалист за установяване на действителната данъчна оценка. Пазарните оценки са много по-ниски от данъчно определените. Има нов оценителен протокол, с който сме запознати и там се вижда разминаването между действителните оценки в актовете и този в ревизионния акт се разминават много и затова искаме да бъде назначена експертиза, която да изчисли данъчните оценки на обекта, както и да се извърши оглед на имотите и сградите находящи се в имота и да извърши описание на същите, както и да посочи фактически съществуващи сгради съответстват ли на декларираните в подадените от жалбоподателя декларация по ЗМДТ

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА  представените с молба вх.№ 1210/07.02.2017г. писмени доказателства, а именно: заверени препис от заповеди № 2616/28.10.2011г, № 2894/30.10.2012г. и № 2961/29.10.2013г. на кмета на община Бургас; протоколи за извършени работи и контролно-отчетни документи за периода 01.01.2012г. до 31.12.2014г..134 л.; извадка от устройствения правилник на общинска администрация при община Бургас  с определяне на местни такси  с промили за 2012г. и за 2014г.; решение № 741/29.04.2013г. по гр.д.№10064/2012г. по описа на Районен съд Бургас и решение № ІІІ-119/07.10.2013г. по в.гр.д.№1378/2012г. по описа на Окръжен съд Бургас,

ПРИЕМА  представените с молба вх.2298/08.03.2017г. писмени доказателства, а именно Справка-решение №52-10/25.11.197г. от ИК на ОНС Бургас, нотариален акт №7, том ІІ, рег.№4399, дело №175/2009г., писмо изх.№8026/09.10.2015г., заедно с приложенията към нещо – 3л., писмо изх.№94-01-38753/2/28.02.2017г, писмо-отговор изх.№94-01-38753/3/07.03.2017г., ревизионен доклад №21/09.01.2017г., ревизионен акт №21/02.03.2017г. 

 

НЕ ПРИЕМА представената с молба вх.№ 2297/08.03.2017г. от процесуалния представител на жалбоподателя техническа експертиза с оценителен доклад изготвена от Иван Георгиев Щерев, доколкото същата не е допусната в хода настоящото съдебно производство, лицето което я е изготвило не е изслушано непосредствено от съда и същата не представлява допустимо доказателствено средство.

 

ДОПУСКА исканата от процесуалния представител на жалбоподателя комбинирана съдебна експертиза, която да се изготви от вещо лице счетоводител и вещо лице с техническо образование. Вещото лице с техническо образование, следва да извърши оглед на имотите и сградите находящи се в тях и да ги опише, както и да посочи съществуващите на място сгради съответстват ли на описанието в подадените от жалбоподателя декларация по ЗМДТ. Вещото лице счетоводител след като се запознае с подадените от жалбоподателя декларации, характеристиките на имотите и извърши проверка при ответника, да изчисли данъчната оценка на имотите, съответно Таксата битови отпадъци, която би била дължима за тях, съобразно приетите от Общински съвет Бургас промили. Ако има разлики установени от вещото лице с техническо образование, между характеристиките на сградите, съобразно декларираното от жалбоподателя и съществуващото на място фактическо положение, вещото лице счетоводител да изготви и втори вариант на данъчната оценка и да се изчисли дължимата ТБО, съобразно фактическото положение на място.

ОПРЕДЕЛЯ депозит по допусната допуснатата експертиза в размер на  400 лева, вносим от жалбоподателя в 10-дневен срок от днешното съдебно заседание  по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

 

Вещите лица, ще бъдат определени, след представяне на доказателства за внесен депозит.

 

В залата влиза юрисконсулт  М., процесуален представител на ответника, като съдът го запозна с извършените до момента процесуални действия.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Не възразявам по извършените до момента процесуални действия. Становище ще изразя след изготвяне и приемане на заключението по допуснатата експертиза. Нямам други доказателствени искания, към момента.

 

АДВОКАТ С.А: Нямаме  други доказателствени искания, към момента.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Искам да отбележа, че в Общината няма техническо лице при приемане на декларациите, което да посочи на хората дали вярно се декларира.  Аз писах М1, а тяхната колежка ми посочи М3 и ме накараха да го направя. Аз не съм техническо лице и не знам как да го определя.

 

СЪДЪТ предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 25.04.2017 година от 10,40ч., за която дата и час страните редовно уведомени от днес.

 

ДЕЛОТО да се докладва в закрито заседание за определяне на вещи лица, след представяне на доказателства за внесения депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.14 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: