ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 28.02.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и осми февруари                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 2213 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Л.Х.Д., редовно призована, не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – директор на ТП на НОИ гр. Бургас, редовно призован, се представлява от гл. юк. В. с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

 

юк. В.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Съдът докладва, че в изпълнение на протоколно определение от предходно съдебно заседание с молба от 26.01.2017 г. ответникът чрез процесуалния си представител е депозирал за приемане като писмени доказателства на документи в нарочно изготвен опис към писмото.

 

юк. В.: Моля да приемете представените с молбата доказателства, въпреки че същите нямат връзка с предмета на спора.

 

Съдът с оглед становището на процесуалния представител на ответника и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ПРИЕМА представените с молба от 26.01.2017 г. документи по нарочен опис, находящ се на л. 52 по делото, като писмени доказателства по делото.

 

юк. В.: Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът с оглед изчерпване на доказателствените искания на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА  ход на делото по същество:

 

юк. В.: Уважаеми г-н председател, моля да потвърдите решението на директора на ТП на НОИ гр. Бургас като правилно и законосъобразно. Мотивите ни за това са следните: оспореният пред настоящата съдебна инстанция акт е решение на директора на ТП на НОИ гр. Бургас, с което е потвърдено разпореждане от 12.09.2016 г., с което на жалбоподателката е отказано отпускане на парично обезщетение за безработица  с мотиви, че лицето няма регистрация  като безработно в „Агенция по заетостта“ – регистрирано като учащ. Действително жалбоподателката с входящо заявление от 01.09.2016 г. е регистрирано в „Агенция по заетостта“ и видно от писмото на директора на дирекция „Бюро по труда“ гр. Бургас от 19.10.2016 г., част от административна преписка, лицето собственоръчно е декларирало в заявлението, че попада в групата на търсещите работа лица като „обучавам се“, т.е като учащо.

На 02.09.2016 г. жалбоподателката подава заявление с изискващите се по закон документи за отпускане на парично обезщетение за безработица, но действащата разпоредба по същото време на § 1 т. 1 от ДР на Закона за насърчаване на заетостта действително към момента на разпореждане на решението на директора на ТП на НОИ гр. Бургас е гласяла, че безработно е онова лице, което при регистрация в дирекция „Бюро по труда“ не работи, търси работа, има готовност да започне работа в 14-дневен срок от уведомяването му и не попада в група търсещи работа лица. Съгласно чл. 18, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта търсещите работа лица се регистрират в четири групи. В т. 3 от същия закон попада групата „учащи се, които желаят да работят през свободното си от учене време“ и при съпоставката на чл. 18 от ЗНЗ и чл. 54а КСО се налага изводът, че право на парично обезщетение за безработица имат само лицата, регистрирани в първа група на търсещите работа лица.

Впоследствие обаче  в бр. 88 от 2016 г. на ДВ е възникнала законова промяна, при която е отпаднал текста „и не попада в друга група търсещи работа лица“ от разпоредбата на § 1, т. 1 ДР на ЗНЗ. Ето защо жалбоподателката е била информирана. Подала е ново заявление, което е постъпило и на жалбоподателката е отпуснато парично обезщетение за безработица. В този смисъл твърдя, че решението на директора на ТП на НОИ гр. Бургас е правилно и законосъобразно и Ви моля за решение в този смисъл.

 

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,36 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: