ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 17.01.                                                                            град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети януари                          две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 2213 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Л.Х.Д., редовно призована, не се явява лично. За нея се явява адв. А. с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – директор на ТП на НОИ гр. Бургас, редовно призован, се представлява от гл. юк. В. с представено по делото пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от Л.Х.Д. против Решение № 1040-02-118/21.10.2016 г., издадено от директора на ТП на НОИ гр. Бургас, с което е потвърдено изцяло Разпореждане № 021-00-3448-1/12.09.2016 г. на ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ гр. Бургас.

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба вх. № 203/11.01.2017 г. от Л.Х.Д., в която е заявено, че се поддържа така оспореното решение по заявените доводи по незаконосъобразност.

адвокат А.: Поддържам подадената жалба и уточняващата молба. Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Оспорвам жалбата. Моля да ни предоставите срок за представяне на нови доказателства по делото.

 

Съдът с оглед становището на страните и предвид изявлението на жалбоподателката чрез процесуалния й представител, обективирано в допълнението към жалбата, счита, че с желание за изясняване на обективната истина е необходимо да изиска от ответника информация за постановени след образуването на настоящето производство разпореждания, по силата на които в полза на жалбоподателката е отпуснато парично обезщетение за безработица по реда и при условията на чл. 54а от ксо.

По изложените съображения и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема приложените към жалбата и към административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

Указва на ответника по оспорването – директора на ТП на НОИ гр. Бургас в 14-дневен срок, считано от днес, да предостави за прилагане по делото на информация относно постановени разпореждания, по силата на които на жалбоподателката Л.Х.Д., егн ********** е отпуснато обезщетение за безработица по реда и при условията на чл. 54а от ксо. В случай на налично такова разпореждане, заверено копие от същото ведно с заверени копия на пълната административна преписка по неговото постановяване да бъдат изпратени за прилагане по делото.

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 28.02.2017 г. от 14,20 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13,55 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: