ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 16.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шестнадесети май                               две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2210 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:20 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АКЗ Енергия“ ООД, редовно уведомен, се явява адвокат С., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Й., с пълномощно по делото.

 

Явяват се СВИДЕТЕЛИТЕ Р.Р.З., З.Н.К. и М.И.В.

 

Не се явява СВИДЕТЕЛЯТ Д.К.Д., редовно призован.

 

СВИДЕТЕЛЯТ З.: Колегата Д.Д. не може да се яви днес, има ангажимент в работата. Двамата с Д. работим за фирма „Балкани“ ЕАД.

 

Явява се вещото лице С.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

НЕ е ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице по допуснатата експертиза.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Моля, да ми предоставите възможност да изготвя своето заключение.

 

АДВОКАТ С.: Моля, да се у важи искането на вещото лице. Да се разпитат свидетелите. Ние водим един свидетел – адвокат С., който е допуснат и моля да бъде разпитан днес.

Моля, да не бъде изслушвана М.И.В., тъй като считам, че са налице обстоятелства водещи до съмнения относно нейната компетентност и показанията, които евентуално ще даде по делото. В тази насока представям и моля да приемете по делото диплома за висше образование, която М.В. е представила, като документ удостоверяващ квалификацията да заема длъжността счетоводител, ведно с писмо от УНСС, че такава диплома не е издавана.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Да се разпитат свидетелите. Да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението си. Противопоставям се на искането да не бъде разпитвана свидетелката В.. В случая качеството на свидетел не зависи от квалификацията на лицето, а от фактическите факти и обстоятелства на които е станало свидетел и които са важни за изясняване на фактическата обстановка, а именно дали лицата са получавали допълнителни възнаграждение, за които работодателя не е внасял дължимите суми за осигуровки. Тя е работила по това време в дружеството, дала е обяснения като главен счетоводител, и всички в обясненията си са посочили нея, като лице участвало в изготвяне на ведомостите за допълнителни възнаграждения, поради което настоявам да се разпита.

 

АДВОКАТ С.: Самото обстоятелство, че едно лице се възползва от неистински документи, за да заема дадена длъжност, води до съмнение относно всички показания, които би дало. Моля, да имате предвид, че срещу другия свидетел - З.К. ***ЕООД , дружество безспорно свързано с жалбоподателя, съдебно производство за допусната грешка при водене на счетоводството, което е довело до ощетяване на дружеството. Представям копие от искова молба.

 

Съдът счита, че допуснатите свидетели следва да бъдат разпитани, като техните свидетелски показания ще бъдат ценени, с оглед всички събрани по делото доказателства, при постановяване на крайния съдебен акт.

 

АДВОКАТ С.: Моля, да бъде разпитан първо водения от нас свидетел.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Не възразявам да бъде разпитан първо свидетеля на жалбоподателя.

 

АДВОКАТ С.: Свидетелят е бил пълномощник на дружеството-жалбоподател, като в тази връзка представям изрично съгласие от управителя, относно разкриване на обстоятелства.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля С., който беше въведен и СНЕМА самоличността му, както следва:

С.Т.С. - г., български гражданин, неосъждан, семеен, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване. ОБЕЩАВА да говори истината.

 

АДВОКАТ С.: Бил ли сте пълномощник на „АКЗ Енергия“ ЕООД и ако да по кои дела?

 

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Бил съм пълномощник на дружеството „АКЗ Енергия“ ЕООД по три трудови дела образувани през 2015г. Мога да цитирам номера, ако е необходимо. Това е връзката ми с дружеството. Делата са 2135/2015 на Окръжен съд Бургас, 2136/2015г. на Окръжен съд Бургас и 5430/2015г. на Районен съд Бургас, като то не е стигало до Окръжен съд Бургас.

 

АДВОКАТ С.: Водили ли сте преговори във връзка с тези претенции, както и за претенциите на други служители, с пълномощника на страните?

 

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Преговори не точно казано. Говорил съм с пълномощника на страните. Някъде, късната пролет на 2015г. от АКЗ ми се обадиха и споменаха, че адвокат Р.Н. се е обаждал в дружеството, като пълномощник на лица, които са с прекратени трудови правоотношения и изразил различни претенции и ме помолиха да се срещна с него. Аз му се обадих и срещата беше осъществена. На тази среща адвокат Н. заяви, че е пълномощник на двадесет и няколко лица, които са с прекратени трудови правоотношения от „АКЗ Енергия“. Заяви ми, че тези лица имат претенции към дружеството, които бяха в три насоки, три различни искания. Първата претенция е за осигуровки дължими от работодателя за постигнати трудови резултати или премии. Втората претенция за възнаграждение за премия за последния работен месец, които считаха, че са дължими. Някои от всичките имаха претенции за неправилно изчислено обезщетение, за неправилно изчислени суми за неползван платен годишен отпуск. Считаха, че в размера на базата въз основа на която се изчислява обезщетението, следва да бъде включен и размера на твърдените премии. Аз го изслушах и предадох разговора на г-н С... В този смисъл това беше проведения разговор с адвокат Р. Н.. В последствие бяха заведени три трудови дела или са били заведени към момента на срещата, не мога да кажа това и аз представлявах дружеството по трите дела, описани в съгласието представено по делото.

 

АДВОКАТ С.: Поставиха ли искане за заплащане на пари или в противен случай, че ще заведат дела?

 

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Това беше едно от изявленията на адвоката, че имат претенции, тези които изброих и ако не бъдат удовлетворени, ще бъдат заведени трудови дела и ще бъдат сезирани и други компетентни органи. По-късно бяха сезирани Инспекцията по труда, НАП, Икономическа полиция и ДАНС, мисля.

 

АДВОКАТ С.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Нямам въпроси към свидетеля. Считам, че свидетелските му показания са неотосими.

 

Съдът освободи свидетелят С., който излезе от съдебната зала и пристъпва към разпит на свидетеля З., който беше въведен в съдебната зала.

 

Съдът СНЕМА самоличността на свидетеля, както следва:

Р.Р.З. –г., семеен, бивш служител на „АКЗ Енергия“ ЕООД, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване. ОБЕЩАВА да говори истината.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: По време на работа в „АКЗ Енергия“, как получавахте трудовото си възнаграждение и допълнителното възнаграждение? По какъв начин го получавахте?

 

СВИДЕТЕЛЯТ З.: В „АКЗ Енергия“ ЕООД работихме пет години, а именно от май 2010г. до май 2015г.. От май 2010г. до май 2014г., получавахме трудовите възнаграждения в дебитна карта, придружено с фиш, в който е упоменато брутно трудово възнаграждение, удръжки и чиста сума за получаване. От месец май 2014г. сумите, които получавахме се разделиха на две. Първо сума в дебитна карта, придружена с фиш за бруто, удръжки и чиста сума и пари на ръка със списък бруто, удръжки и чиста сума за получаване.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: От както започнахте да носите пари на ръка, как Ви ги носеха, разписвахте ли се за тях и кой Ви ги носеше?

 

СВИДЕТЕЛЯТ З.: Допълнителното трудово възнаграждение го носеше снабдителя. Той имаше автомобил. Това е Кольо, като фамилията, не му я знам. Той носеше пликове върху които имаше имена и списък където трябваше да се разпишем за сумата, която получаваме. Разписвахме се на формуляр където пишеше име, брутно трудово възнаграждение на променливата част, удръжки и чиста сума за получаване.

        

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Моля, да предявите на свидетеля ведомост за премии.

 

Съдът ПРЕДЯВИ на свидетелят ведомост за изплащане на премии на находяща се на л.280 от делото.

 

СВИДЕТЕЛЯТ З.: Това допълнително възнаграждение е променливо, в зависимост от болничен, отпуск. На такъв списък се разписвахме, който ми показахте.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Вие сте се разписвали и получавали средства, за които сте считали, че удръжките са внасяни? Така ли да разбирам?

 

СВИДЕТЕЛЯТ З.: С тази ведомост получавахме променливата част над договорената заплата. В заповедите за назначаване пише работна заплата, клас прослужено време и премия с постоянен характер, която се дава ежемесечно. Тази премия се влияеше мисля, че само от болничния. Ако няма болничен получавахме една и съща сума, тя е 40% от работната заплата. Като съм в болнични работната заплата се намалява и оттам премията също. Брутна преди получавах 700 и няколко лева, след удръжките получавах около 540 лева. Това е за премията.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: За какво мислите, че са тези удръжки? Кой Ви даваше парите в пликовете?

 

СВИДЕТЕЛЯТ З.: Удръжките, това което са полага за здравни и пенсионни осигуровки. Ние си мислим, че са за осигуровките, защото не получавахме брутната сума. Брутната сума беше такава, каквато си беше във фишовете. Във фиша пише 700лв. бруто и 500 лв. чисто, като влязоха тези пликове, пак пише същото 700лв. бруто и чисто 500лв.. Тези пликове пристигаха с Кольо. Който беше свободен той раздаваше парите. При нас С.В. ги даваше. Аз не съм раздавал, но бях там когато ги раздаваха. Това важеше за всички работници, за премиите.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Знаете ли защо се взе такова решение, да се дават пари в пликове и кой го е взел?

 

СВИДЕТЕЛЯТ З.: За мен няма значение сумата, как я получавах, тъй като преди си я получавах същата. Удръжките също са едни и същи. Не знам кой е взел това решение и защо.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Знаете ли тези заплати, вашите кой ги изработваше или нямате представа?

 

СВИДЕТЕЛЯТ З.: От 8 часа , 8 часа плътно работим. В такова производство сме, че някой ден нямаме време за обяд и тези занимания са далеч от нас и не знам кой ги е изготвял заплатите. Не съм имал работа със счетоводството.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

АДВОКАТ С.: Кой ви обясни, че работната заплата ще се превежда по този начин по карта и на ръка?

 

СВИДЕТЕЛЯТ З.: Един ден дойдоха пликовете и това беше. Преди това имаше слухове, но никой конкретно не ни е казал как ще се дава, а и за нас нямаше значение.

 

АДВОКАТ С.: В писмените си обяснения сте посочили, че Ви е било обяснено, а сега казвате, че никой конкретно не е дошъл да Ви обясни?

 

СВИДЕТЕЛЯТ З.: Никой не е идвал да ни обясни. Може да е било коментирано в работилницата. Някой може да е чул нещо, да е казал нещо, но с ръководството не е имало среща, ако е имало разговор е било между нас служителите.

 

АДВОКАТ С.: Надписани ли бяха пликовете?

 

СВИДЕТЕЛЯТ З.: Пликовете бяха запечатани и отгоре имаше само имена на служителите. Върху тях нямаше суми.

 

АДВОКАТ С.: Да обобщим, Вие единствено сте получавали, не сте ги носели, не сте раздавали пликове.

 

СВИДЕТЕЛЯТ З.: Да, само съм получавал суми, не съм разнасял.

 

АДВОКАТ С.: Освен В., кой друг Ви е раздавал парите в пликовете?

 

СВИДЕТЕЛЯТ З.: Ако е бил възпрепятстван, следващия в позиция е Д.Д.К., това е колегата който трябваше да дойде днес. Той е следващия в йерархията, но не си спомням дали е раздавал, но мисля че като следващ той трябва да раздава.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Втори трудов договор имали ли сте?

 

СВИДЕТЕЛЯТ З.: Да, имах втори трудов договор към „Акз Бургас“, мисля, че беше за 1 допълнителен час труд.

 

АДВОКАТ С.: Някой обявил ли Вие от кого получавате тази сума в плика, от коя фирма? Как знаете, че тя е от „АКЗ Енергия?

 

СВИДЕТЕЛЯТ З.:***, преди пликовете, беше в порядъка на 60 лева, на тази база700 лева брутно няма как да бъде от тях. В „АКЗ Енергия“ получавам една сума от началото, като от май 2014г., абсолютно същата сума получаваме, но на два пъти, логично е да е от „АКЗ Енергия“, защото това си е нашата променлива част.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Не сте имали никакви съмнения, че това е сума от „АКЗ Енергия?

 

СВИДЕТЕЛЯТ З.: За мен сумата, която получавах беше една и съща за целия период, дали е в дебитна карта или дебитна карта и плик, сумата беше една и съща от основния работодател „АКЗ Енергия“.

Нямам искане за разноски за явяване.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други въпроси към свидетеля.

 

Съдът ОСВОБОДИ свидетеля З., който напусна залата. Пристъпва към разпит на свидетеля К., която беше въведена в съдебната зала.

СНЕМА самоличността на свидетелката, както следва:

З.Н.К. –г., несемейна, бивш служител на „АКЗ Бургас“ ЕООД, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване. ОБЕЩАВА да говори истината.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: От кога до кога работихте в „АКЗ Бургас“ и на каква длъжност?

 

СВИДЕТЕЛКАТА К.:***.2013г. до м.07.2014г., като главен счетоводител.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Вашето счетоводство ли изработваше заплатите на „АКЗ Бургас“ и „АКЗ Енергия“?

 

СВИДЕТЕЛКАТА К.: Едно и също е счетоводството, което обслужваше и двете дружества. Счетоводството беше общо. Аз лично не съм изработвала заплати, но имахме ТРЗ, който изработваше заплатите и за двете дружества.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Периодът 2014-15година, как се изплащаха заплатите на работниците в „АКЗ Енергия“, както основно трудово възнаграждение, така и допълнително за постигнати резултати.

 

АДВОКАТ С.: Периодът, който се посочи е некоректен, тъй като лицето каза, че е работило до 2014година.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Отговорете за периода, за който сте работила в „АКЗ Бургас“.

 

СВИДЕТЕЛКАТА К.: От „АКЗ Енергия“ пристигаше списък с работници, кой каква заработка има и се изготвяха заплатите, като част от заплатите във ведомостта влизаха във вид на премия. Мисля, че до май месец 2014г. беше само една ведомост, а след това  мисля, че направихме две ведомости, една с основаната заплата и друга с допълнително възнаграждение, премия.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: А как ставаше изплащането на допълнителното трудово възнаграждение от май месец 2014г.?

 

СВИДЕТЕЛКАТА К.: Всички се изплащаха в брой и основното и допълнителното, момент може основното да е било по карта, а допълнителното в брой. Парите се приготвяха в пликове и г-н С. идваше и ги вземаше и ги раздаваше, не знам къде. С. е главен отговорник в „АКЗ Енергия“, но не мога да кажа точно на каква длъжност беше.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Върху тези допълнителни възнаграждения, Вие като  главен счетоводител, може ли да кажете дали са удържани и внасяни осигуровки за работниците, от тези суми в пликове?

 

СВИДЕТЕЛКАТА К.: След май месец, не са удържани осигуровки за допълнителното възнаграждение за осигуряване и данъци.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Имало ли е писмена заповед или разпореждане за изплащане на суми за допълнителното възнаграждение в брой?

 

СВИДЕТЕЛТКАТА К.: Всичко се извършва след нареждане на г-н С... Нищо не се случва без неговото знание, като в повечето случаи нареждането е устно.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Лично ли го получихте това нареждане или от друг?

 

СВИДЕТЕЛКАТА К.: Не мога да кажа от кой получих нареждането.

 

ЮРИСКОНСУЛТ ЙОТОВ: А в допълнителната ведомост посечени ли бяха удръжки?

 

СВИДЕТЕЛКАТА К.: Аз, лично не съм изготвяла документи. Нищо, че изпълнявах тази длъжност, нищо не съм одобрявала и разрешавала. За „АКЗ Енергия“ отговарям за счетоводния отдел и касиера. По трудов договор работех за „АКЗ Бургас“, но изпълнявах длъжността си за счетоводствата и на двете фирми. В тази връзка съм запозната с ведомостите, защото съм уведомена колко пари са необходими за заплати, след като бъдат одобрени от г-н С...

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: С удръжки или цялата обща сума одобряваше г-н С..?

 

СВИДЕТЕЛКАТА К.: Цялата обща сума. Ако г-н С.. е одобрил някаква сума, тя се получава чисто без допълнителни удръжки.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Кой правеше ведомостите за заплатите и допълнителната ведомост, кое лице?

 

СВИДЕТЕЛКАТА К.: ТРЗ в тази допълнителната част няма никакво участие, то участва само в изготвеното на официалните ведомости. Всеки началник на отдел, без значение от фирмата, си представя списък с неговите работници с предложение за заплата. След което тези списъци отиват за да получат одобрение от управител С.. и оттам се изготвя официалната ведомост по трудовия договор и за допълнително възнаграждение се прави отделна ведомост. Касиерката изготвя допълнителната ведомост. Това е Т.., фамилия не помня.

 

АДВОКАТ С.: Н. да беше?

 

СВИДЕТЕЛКАТА К.: Да, Н. беше.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: След като са изготвени ведомостите и пликовете, на кого са давани?

 

СВИДЕТЕЛКАТА К.: Касиерката получава тези ведомости, които са одобрени и тя ги нанася на едни таблици, приготвя сумите и от „АКЗ Енергия“ идва С. и получава парите и списъците.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Връщаха ли се списъците след това?

 

СВИДЕТЕЛКАТА К.: Предполагам, че са връщани при Т. Н., но при нея оставаха, в счетоводството не са идвали. Този период е един месец и нещо, в който съм работила когато са давани пари на ръка и честно казано не помня точно.

 

ЮРИСКОНСУТ Й.: Чували ли сте за фирма „Денекс М“ ЕООД и ако да, във каква връзка? Чували ли сте за М.К.?

 

СВИДЕТЕЛКАТА К.: За фирмата не се сещам, но за М.К., да. Тя идваше да консултира счетоводството. Аз, примерно съм се консултирала с нея дали правилно извършвам счетоводните операции и дали правилно се движат счетоводните операции. Аз, като отидох на работа, тя отдавна обслужваше фирмите по договор и беше запозната с историята на фирмите, познаваше ги по-добре, за да се ориентирам, за това я ползвах.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Като се ориентирахте, продължихте ли да я ползвате?

 

СВИДЕТЕЛКАТА К.: Аз като напуснах, тя още идваше да консултира.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Какви суми са изплащани на нея?

 

СВИДЕТЕЛКАТА К.: По фактури са и изплащани суми.

 

АДВОКАТ С.: Сумите, които са изплащани следва да се удостоверят с писмени доказателства.

 

СВИДЕТЕЛКАТА К.: Сумите, които и са изплащани не си спомням. Представяше фактура и по фактурата се изплащаха.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Нямам други въпроси към свидетелката.

 

АДВОКАТ С.: На вас кой Ви нареди да се изготвят две ведомости и да се подготвят такива?

 

СВИДЕТЕЛКАТА К.: Лично г-н С.. ми нареди. Той е руски гражданин, който говори и разбира много добре български език.

 

АДВОКАТ С.: Може ли да кажете лицата, които са съставяли ведомостите през периода, в който сте работили в „АКЗ Бургас“?

 

СВИДЕТЕЛКАТА К.: Вече обясних по-горе. Официалните ведомости през периода, който съм работила много хора ги изготвяха, тъй като много хора се смениха. Като почнах работа, освободиха ТРЗ. М.В. е изготвяла, А., на която не знам фамилията и още една жена, но не мога да и кажа името. И аз два месеца изготвях официалните ведомости, декември и януари като почнах мисля, че ги изготвях аз, тъй като уволниха ТРЗ и нямаше кой да изработва заплатите, затова аз ги изработвах на програмен продукт.

 

АДВОКАТ С.: На кой продукт?

СВИДЕТЕЛКАТА К.: Описала съм ги в обяснението, но в момента не помня, но имаше софтуер за ТРЗ и отделен за счетоводството.

 

АДВОКАТ С.: Вие лично на каква част от предаване на пликовете сте видели. Виждали ли сте как Н. предава на С. пликовете?

 

СВИДЕТЕЛКАТА К.: Виждала съм как Т.Н. предава пликовете на г-н С., но как той ги е раздавал, не съм виждала.

 

АДВОКАТ С.: От къде идваха тези финансови средства?

 

СВИДЕТЕЛКАТА К.: Идваха от личната сметка на г-н С... Той си ги изтегляше лично от личната сметка, аз само казвах каква сума е необходима за работни заплати. Аз не съм видяла да се теглят парите, но всичко се извършва от г-н С.., дори фирмените сметки само той си ги обслужва и той тегли. Аз нямах пълномощно и мисля, че нямаше и друг пълномощно за фирмените сметки.

 

АДВОКАТ С.: Какво Ви е известно за предоставени заеми между „АКЗ Енергия“ и „АКЗ Бургас“?

 

СВИДЕТЕЛКАТА К.: Имаше заеми между тези две фирми и другите фирми на които е собственик г-н С...

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Възразявам срещу този въпрос, има допусната съдебно-счетоводна експертиза, която ще даде отговор.

 

АДВОКАТ С.: Въпросът ми има връзка с писмените обяснения на свидетелката, където се твърди, че са раздавани заеми на служители и са осчетоводявани, като заеми между дружествата. Спомняте ли си някакви заеми, конкретно?

 

СВИДЕТЕЛКАТА К.: Имаше заеми, осчетоводявани между фирмите. Не мога да кажа коя фирма на коя дава „АКЗ Енергия“ на „АКЗ Бургас“ или обратно, не мога да кажа и за другите фирма на г-н С...

Не мога да кажа кои точно фирми, има много фирми. Аз обслужвах счетоводно всички фирми.

 

АДВОКАТ С.: Като главен счетоводител, Вие ли приключихте счетоводната година?

 

СВИДЕТЕЛКАТА К.: Аз заедно с М.К.. Аз започнах ноември месец и трябваше март да направя отчета на фирма, която не познавах още твърде добре. Изготвеният от нас отчет, след това беше заверен от одитор.

 

АДВОКАТ С.: Какъв вид бяха пликовете, запечатани, надписани?

 

СВИДЕТЕЛКАТА К.: В пликовете, вътре ако не се лъжа имаше ордер с името написано за кого са парите. На плика от вътрешната страна беше написано името, не си спомням дали са били запечатани, но най-вероятно са били запечатани.

 

АДВОКАТ С.: Нямам други въпроси към свидетелката.

 

Съдът освободи свидетелката К., която напусна съдебната зала, като беше въведена свидетелката В..

 

Съдът снема самоличността на свидетелката В., както следва:

М.И.В.- г., семейна, бивш служител на „АКЗ Бургас“ЕООД, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване. ОБЕЩАВА да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛКАТА В.: ОБЕЩАВАМ да говоря истината, ако пряко не ме засяга.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Като каква сте работили в „АКЗ Бургас“ и в какъв период от време?

 

СВИДЕТЕЛКАТА В. *** като отчетно счетоводство.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: В периодът който сте работили кой изработваше заплатите на „АКЗ Енергия“?

 

СВИДЕТЕЛКАТА В.: Изработваше ги ТРЗ, което е било, но се смениха много. Работих от 12.04.2012г. до м.05.2015г.. Не мога да спомена имена на ТРЗ, които са изработвали ведомостите, защото се смениха много. Април месец 2015г. излязох в болничен и не се върнах повече, по здравословни причини. ТРЗ-то на „АКЗ Бургас“, който е бил е изготвял заплатите и на „АКЗ Енергия“. Много човека бяха освободени като ТРЗ през годините, мъча се да си спомня имена, като мисля, че до 2013г. беше Д. М., аз като започнах тя беше. Мисля, че я освободиха през 2013г.. Имаше един или два месеца, тъй като нямаше кой да ги изготвя, изпратиха мен и едно момиче - П.К., това се е случвало и през 2013г. и 2014г., когато няма кой да ги изготви, ние ги изготвяхме. П. К., понеже беше технически по грамотна , въвеждаше в програмния продукт, а аз диктувах. После минаха поне две ТРЗ-та, след това А.а беше, не мога да кажа кой беше след, това не ги помня имената и в счетоводството много се смениха.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Какво възнаграждение се получаваше, не като размер, а как се формираше?

 

СВИДЕТЕЛКАТА В.: Аз осчетоводявах заплатите и си спомням, че изцяло беше формирано по колективния трудов договор, като елементи - основна заплата, нощен труд, премии, и т.н., всичко каквото е предвидено по договора.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: По банков път или в брой, визирам премиите, се изплащаха за периода 2014г. и 2015г.?

 

СВИДЕТЕЛКАТА В.: Премиите през 2014г. минаха в брой, преди това бяха по банков път, официално с официалните ведомости.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: По кое време мина в брой изплащането на премиите и по чие нареждане това се случи?

 

СВИДЕТЕЛКАТА К.: Може би е било април месец 2014г.. Аз не съм присъствала при нареждането, но пряко на мен главния счетоводител ми нареди, но не си спомням кой беше тогава главния счетоводител. Иначе всичко става по нареждане на г-н С...

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: За парите, които се даваха в брой, какви документи се издаваха от счетоводството, какви ведомости се издаваха?

 

СВИДЕТЕЛКАТА В.: Правеше се една таблица от главния счетоводител.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Моля, да предявите на свидетелката, ведомостта за изплащане на премии находяща се на л.280 от делото, за да каже така ли е изглеждала таблицата? Таблицата кой е изготвя и по чие нареждане?

 

Съдът предявява на свидетелката ведомост за изплащане на премии находяща се на л.280 от делото.

 

СВИДЕТЕЛКАТА В.: В общи линии така изглеждаше таблицата. Тази таблица на който му е редът я изготвя и аз съм изработвала. Главният счетоводител ми е нареждал да я изготвям. Г-н С.., той го нареждаше и той одобрява, без неговия подпис нищо не минава.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Като изготвите такава ведомост на кого я давате?

 

СВИДЕТЕЛКАТА В.: Даваме я на главния счетоводител, който отива и я носи за подпис при г-н С.. и при касиерката после. Аз като съм изготвила тези таблици за парите в пликовете, не си спомням дали съм подписвала, възможно е да има подпис на тях, но не си спомням.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Моля, да предявите РКО на л.282 по делото на свидетелката, която да отговори дали подписът е неин на този РКО?

 

АДВОКАТ С.: Възразявам, касае за РКО издаден от „АКЗ Бургас“ и който е оспорен от жалбоподателя по делото и изключен от доказателствения материал като неотносим.

 

СЪДЪТ предявява на свидетелката РКО находящ се на л.282 от делото.

 

СВИДЕТЕЛКАТА В.: Подписът на РКО на л.282 от делото е мой на съставил. Този човек Г.Н. си ги получаваше отделно парите от „АКЗ Бургас“, но не знам дали заповедта му беше към „АКЗ Енергия“, не мога да кажа?

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: На колко фирми водехте счетоводството?

 

СВИДЕТЕЛКАТА В.: На всички фирми на г-н С.. водихме счетоводствата. Това е все едно една счетоводна къща с 15 фирми. „АКЗ Бургас“ водят счетоводствата на „АКЗ Енергия“ и на другите фирми на г-н С...

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Знаете ли от къде, кой слагаше парите в пликовете и кой ги раздаваше?

 

СВИДЕТЕЛКАТА В.: Т.. Н. ги разпределяше на работниците и Д. И. на администрацията, мисля че това е фамилията и́. Д. и тя беше счетоводител. Пликовете се даваха на Т.. Н. на работниците, а Д. на нас администрацията. Понякога техническите ръководители идват и ги взимат и ги раздават на работниците. Случвало се е на „АКЗ Енергия“ специално техническия представител да идва и да ги взема. Случвало се е работници да дойдат да си ги получат, ако някой не е бил на работа.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: След изплащането на ръка на премиите, имаше ли удръжки от работниците за осигуровки и къде отиваха?

 

СВИДЕТЕЛКАТА В.: Ако на таблицата е имало колонка за удръжки, значи са се удържали. Не знам къде отиваха тези пари за удръжки, ако е имало такива.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Тези таблици подписваха ли се от работниците и връщаха ли се обратно в счетоводството?

 

СВИДЕТЕЛКАТА В.: Да, връщаха се подписани всички. На „АКЗ Енергия“ тези таблици се връщаха в касата при Т.. Н..

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Нямам други въпроси към свидетелката.

 

АДВОКАТ С.: Таблицата, която Ви беше предявена на л.280, кой други я изготвяше, главния счетоводител изготвял ли е такава?

 

СВИДЕТЕЛКАТА В.: Възможно е и от главния счетоводител да се изготвя. Възможно е първия, втория месец като се въведоха тези таблица, да е правил главния счетоводител, докато се уточнят нещата и се научи човек.

 

АДВОКАТ С.: На вас лично, освен главният счетоводител, друг нареждал ли Вие да съставяте таблици?

 

СВИДЕТЕЛКАТА В.: Само главният счетоводител ми е възлагал работа, друг не, то няма и как друг да ми възложи.

 

АДВОКАТ С.: Вие лично виждали ли сте пликовете, че Т.. Н. ги прави и раздава?

 

СВИДЕТЕЛКАТА В.: Разбира се, че съм виждала, бяхме в една стая с Т.. Н.. Срещу мен стоеше Д., която правеше таблиците и раздаваше парите.

 

АДВОКАТ С.: На кого връчваше Т.. Н. пликовете?

 

СВИДЕТЕЛКАТА В.: В повечето случаи за „АКЗ Енергия“ беше един и същ човек, ако се случи да е в отпуск идваше друг човек по пълничък, ако някой се случеше да не е работа идваше в счетоводството сам да ги получи.

 

АДВОКАТ С.: Пликовете бяха ли надписани?

 

СВИДЕТЕЛКАТА В.: Надписани и номерирани отвън и по някое време отвътре. Сумите бяха написани отвътре, а номера и името отвън. Не си спомням дали са били запечатани пликовете, може и да са били.

 

АДВОКАТ С.: С какви счетоводни продукти работихте?

 

СВИДЕТЕЛКАТА В.:  WorkFlor за счетоводството и за ТРЗ – Стил.

 

АДВОКАТ С.: А за платежните нареждания?

 

СВИДЕТЕЛКАТА В.: Тя е съвсем отделна програма, не си спомням как се казваше. Тази таблица за премиите е обикновена екселска таблица и те не са част от програмния продукт.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Всеки месец ли се получаваха премии?

 

СВИДЕТЕЛКАТА В.: Да, всеки месец и размера беше един и същ, като само когато е имало болничен, тогава се намаляше. Те имаха процент там, коефициент. Имаха процент, който се дава във вид на премия.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Защо напуснахте?

 

АДВОКАТ С.: Въпросът е неотносим към спора.

 

СВИДЕТЕЛКАТА В.: По здравословни причини и благодаря, че „АКЗ Бургас“ ме освободиха, за да се регистрирам на борсата.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други въпроси към свидетелката.

 

Съдът освободи свидетелката В., която напусна съдебната зала.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Представям молба с доказателства под опис и моля да ги приемете по делото. Представям ги с копие за другата страна. Това са доказателства за счетоводното обслужване на фирмата, за това, че основно счетоводството се е вършило в самото счетоводство, а не от допълнително ангажирана а фирма, визирам изработка на заплати и подаване на справки-декларации въобще.

 

АДВОКАТ С.: Видно от справките, същите са заявени с електронен подпис на управителя, който може да се намира, както в него така и в дружеството, което го обслужва. В този смисъл, считам, че не са от значение за спора представените доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от юрисконсулт Й. в днешното съдебно заседание доказателства под опис, чиято относимост ще бъде ценена с крайния съдебен акт.

 

АДВОКАТ С.: Следващият път ще водим другите двама, тъй като единия свидетел е извън България, а другия извън Бургас. Няма да сочим други доказателства към момента.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението си. Няма да соча други доказателства към момента.

 

Съдът с оглед становището на страните, счита че следва да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението си, поради което ОТЛАГА делото и ГО НАСРОЧВА за 04.07.2017г. от 11.00ч., за която дата и час страните уведомени от днес.

 

Да се ПРИЗОВЕ свидетелят Д.К.Д., като му се УКАЖЕ в призовката, че ако не се яви за насроченото съдебно заседание,  на основание чл.85, ал.1 от ГПК, ще му бъде наложена глоба и ще бъде постановено принудителното му довеждане за следващото съдебно заседание.

 

Вещото лице УВЕДОМЕНО С.А. от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.57 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: