ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 24.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти януари                две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2210 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АКЗ Енергия“ ООД, се явява адвокат Ш., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Й., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Акз Енергия“ ООД против ревизионен акт № Р-02000216000516-091-001/16.08.2016г. издаден от началник сектор Ревизии възложил ревизията и главен инспектор по приходите ръководител на ревизията  при ТД на НАП Бургас, потвърден с решение №260/28.10.2016г. на Директор на Дирекция „ОДОП” Бургас.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания ревизионен акт  и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на фактите и  обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, както и твърдяната от него незаконосъобразност на издадения ревизионен акт.

 

УКАЗВА на жалбоподателя, че обжалваният ревизионен акт е издаден в производство по реда на чл.122 и следващите от ДОПК, а съгласно  чл.124, ал.2 от ДОПК, в производството по обжалването на ревизионен акт при извършена ревизия по реда на чл.122, фактическите констатации в него се смятат за верни до доказване на противното, когато наличието на основанията по чл.122, ал.1 е подкрепено със събраните доказателства.

 

АДВОКАТ Ш.: Уважаеми административен съдия, поддържам депозираната жалба, като извън съображенията изложени в нея, заявявам, че считам, че не са били налице основания за  провеждане на производство по реда на чл.122 от ДОПК, тъй като счетоводството на доверителя ми е редовно водено, ведомостите, в това число съставените в тази връзка трудови документи, вярно и честно отразяват стопанските операции. Дори самият административен орган е установил, че констатираните суми са еднакви със записаните на диска, направен при извършената от него проверка в счетоводството на дружество. Актът се гради на обяснения на бивши служители на дружеството, които са водили граждански спорове по трудовото законодателства с бившия си работодател, а част от тях все още дължат обезщетение. Налице са трудови и облигационни спорове между лицата дали обяснения и жалбоподателят в настоящото дело, като тези служители, още преди освобождаването им изрично са заявили на работодателя, че желаят неоснователно да им бъдат изплатени допълнителни възнаграждения и са заявили, че ще подадат жалби в случай, че такива не им бъдат изплатени. Моля, да се изключат от доказателствата по делото документи представляващ екселска таблица на лист от 20 до 25 от делото, документ обозначен като „ведомост за изплащане на премии“ на л.280 и документ от л.232 до 224, тъй като се касае за копия на документи, които не носят подпис, дата на съставяне и по смисъл на Закона не са документи. Представям и моля да приложите по делото договор за счетоводно обслужване от 19.02.2013г., от който е видно кои са лицата водили счетоводството на жалбоподателя. Моля, да допуснете съдебно-счетоводна експертиза с поставени в нарочна писмена молба въпроси, която представям. Съкращението ЗОВ и ДДВ във въпрос 5 са изписани изцяло във въпрос 1, моля да се има в предвид, че се касае както за здравни, така и за осигурителни вноски. Моля, за възможност в следващото съдебно заседание да представя допълнителни доказателства относно наличието на трудови спорове и постановите по тях съдебни решения.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Оспорвам, като неоснователна и недоказана жалбата. По отношение на представяния договор за абонаментно счетоводно обслужване, не възразявам да се приеме. Относно искането за неприемане на доказателства, ще изразя становище по същество. Относно исканата експертиза, така глобално зададен първия въпрос дали е водено счетоводството редовно, е изключително огромен по своята същност и би се затруднило вещото лице да отговори на този въпрос. Какво да се гледа, цялото счетоводство или само работните заплати, като по надолу се прави уточнение за това какви документи има за задължителните осигурителни и здравни вноски и т.н., но предоставям на съда по така поставения въпрос. Това не е възможно да отговори дали е редовно водено счетоводството за такъв голям период и за фирма с такава дейност.

 

АДВОКАТ Ш.: Предвид обстоятелството, че с поставянето на въпрос 1 се цели да се опровергае приложението и докаже, че неправилно административния орган е приложил чл.122 от ДОПК, считам че следва да се изяснят всички обстоятелства. Моля да бъдат допуснати до разпит трима свидетели при режим на довеждане, които ще изяснят обстоятелствата относно съставянето и изплащането на заплатите. Били са служители на жалбоподателя, но не мога да кажа дали са служители към настоящия момент. Мисля, че единият свидетел е бил счетоводител, но за останалите не съм сигурна и моля за възможност да уточня.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Моля да ми се предостави възможност с писмена молба да направя доказателствени искания, във връзка с направените в днешното съдебно заседание такива от жалбоподателя. Моля, да задължите жалбоподателя да представи някакви вътрешни правила, с които се определя как са заплащани премиите на лицата през ревизирания период.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешно съдебно заседание писмени доказателства, които ще бъдат ценени с крайния съдебен акт.

 

ДОПУСКА исканата от жалбоподателя съдебно-счетоводна експертиза вещото лице по която да отговори на въпросите поставени в представената молба.

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на  600 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

 

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата експертиза С.А., която да бъде уведомена след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

По искането за допускане на свидетели, съдът ще се произнесе след посочване на техните три имена и длъжност, която са заемали в дружеството през процесния период.

 

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя в 14-дневен срок от днешното съдебно заседание, да представи, в случай, че са налични, вътрешни правила за формиране на работната заплата и допълнителни възнаграждения и премии на работниците и служителите на дружеството, действали през процесния период. В случай, че не са налични такива, следва това да бъде изрично посочено.

 

ДАВА възможност на процесуалния представител на ответника в 14- дневен срок от днешното съдебно заседание да направи доказателствени искания.

 

УКАЗВА на страните, че в 14 дневен срок от днешното съдебно заседание следва да изчерпят доказателствените си искания и ако това не бъде сторено в указания срок и доведе до отлагане на делото, на основание чл.92а от ГПК, страната която неоснователно причини отлагане на делото ще понесе санкция в размерите по чл.91 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателства към момента.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 28.03.2017г. от 11.30 ч. за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се УВЕДОМИ вещото лице, след представяне на доказателства за внесения депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: