ПРОТОКОЛ

 

 

 

 

Година 2017, 21.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и първи ноември                 две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2210  по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АКЗ Енергия“ ООД, редовно уведомен, се явява адвокат С., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Й., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е писмо с входящ № 10694 от 10.10.2017г. от Окръжна прокуратура Бургас, видно от което на основание чл.198, ал.1 от НПК не е разрешено разгласяване на материали по неприключило разследване и е отказано да бъдат предоставени исканите протоколи. В отговора се сочи, че в досъдебно производство са разпитани като свидетели А.Р., П. Т., Д. Я., К. Д., Д. Г., Р. Ж., Я. И., А. О. и Г. Д..

 

АДВОКАТ С.: Уважаема г-жо административен съдия,  изразили сме становище по неоснователността на искането и считам, че представянето им не е необходимо. Представям списък с разноските. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Запозната съм с писмото на Прокуратурата. Същото е от компетентен орган и е мотивиран отказа. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ С.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да уважите жалбата на доверителя ми. Считам същата за основателна и доказана. От събраните по делото доказателства, безспорно се установява, че не са били налице основания за провеждане на ревизионното производство по реда на чл.122 от ДОПК. Актът е издаден въз основа на обяснения на бивши служители на дружеството, които са били в трудови и облигационни спорове с него и са заявили, неоснователни претенции за заплащане на допълнителни суми при прекратяване на трудовите им правоотношения. От изслушаните по делото свидетели, е видно че са налице множество противоречия в обясненията на служителите, което отново води до неоснователност на акта. Моля да ни бъдат присъдени направените по делото разноски и да ми предоставите възможност в определен от Вас срок, да депозираме писмено становище по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да отхвърлите жалбата, като неоснователна и недоказана. Всички събрани доказателства в хода на административното производство и такива събрани в съдебното производство сочат, че работодателя „АКЗ Енергия“ е изплащал допълнителни възнаграждения на лицата, за които не са внасяни дължимите осигуровки, включително и здравни такива. Моля да бъде съобразено в решението, че по делото са представени доказателства, а именно програмен продукт „Стил“, събран по надлежния ред в ревизията и обяснения от лицата, които сочат, че при определяне на данъчната основа премиите са били плащани, вкл. и платения годишен отпуск на лицата и не са били изплащани, такива за болничен над 3 дни от работодателя, което потвърждава обоснова законосъобразността на оспорваното решение. Моля за срок за представяне на писмени бележки и присъждане на юрисконсултско възнаграждение в размер на 3173 лева.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок на жалбоподателя и 10-дневен срок за ответника за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: