ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 03.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На трети октомври                                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й. Б.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2210  по описа за 2016 година

На именното повикване в 11:41 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „АКЗ Енергия“ ООД, редовно уведомен, се явява адвокат С., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Й., с пълномощно по делото.

 

Явява се СВИДЕТЕЛЯТ Д.К.Д., редовно призован .

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.А..

 

АДВОКАТ С.: Водим свидетелката В.П.Г.-С., която се намира в съдебната зала.

 

СВИДЕТЕЛИТЕ изведени от съдебната зала.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице по допуснатата експертиза, което е в срока по чл.199 от ГПК.

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№8371/08.08.2017г. от процесуалния представител на ответника, с искане по доказателствата.

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№9961/20.09.2017г. от процесуалния представител на жалбоподателя, в която се изразява становище да се остави без уважение искането на ответника за събиране на доказателства.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещото лице. Да се изслуша в днешно съдебно заседание.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

С.В.А.- г., българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните по делото. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ С.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Вие посетихте ли счетоводството на „АКЗ Енергия“ на място?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ  А.: Физически не съм била на място в счетоводството на фирмата. Цялата счетводна информация, която ми беше необходима я поисках и ми беше изпратена на ел.адрес.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Тази информация различава ли се от това, което е събрано в хода на ревизията и това, което е по преписката?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Не се различава, но в същност в хода на ревизията не е изследвано движението на сметка 501- каса, което съм изследвала аз, след представяне на оборотни месечни ведомости, като такива в хода на производството не са представени. Другото различие е, че в хода на ревизията е направените изчисления на получените премии, но не са взети предвид или в същност  начина по който са взети болничните и отпуските се различава от начина, по който аз съм ги изчислила. Аз съм взела предвид цялото време през което конкретното лице е било в болничен или отпуск, или отсъствало от работа. В ревизионния акт са начислявяни осигуровки на лице и за дните, в които са били в болничен или отпуск, а в заключението, тези дни са изключени от изчисленията. Това е разликата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му. Не възразявам по направените изчисления на вещото лице по принцип, имам възражение обаче, като по съществото на спора ще представя доказателства, защо платените отпуски следва да бъдат приети.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице А. на която определя възнаграждение в размер на 850 лева, от които 600лв. платими от внесения депозит /том ІІ, л.631-600лв/ и 250 лева вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

В случай, че не бъдат представени доказателства за внасяне на допълнително определено възнаграждение на вещото лице, за сумата ще бъде издаден изпълнителен лист.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля Д., който беше въведен в съдебната зала и СНЕМА самоличността му, както следва:

 

Д.К.Д. –г., български гражданин, неосъждан, семеен, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване. ОБЕЩАВА да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Бивш служител съм на „АКЗ Енергия” и „АКЗ Бургас”. Мисля, че почнах в „АКЗ Енергия” през 2009г., май месец и не работя в тази фирма от месец май 2015г.

        

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Раздавани ли Ви бяха по време на работа, когато работихте в „АКЗ Енергия“, конкретно 2014г. и 2015г., допълнителни възнаграждения към основното, т.е. премии? И ако да по какъв начин Ви бяха изплащани? Имаше ли разлика всеки месец в тези премии като сума и на какво се дължеше?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Получавахме през този период заплата и премия, която беше като коефициент за трудово участие, процент от заплатата. Тези преми ни бяха раздавани в плик. Ако си отпуска не получаваш премия. Тази премия е процент от работните дни. Всеки месец е различна, според отработените дни.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Значи един ден ако си в платен отпуск, това се отразява на заплатата? Така ли да го разбирам? Как ги получавахте тези премии? На пликът имаше ли написана сумата? Какво пишеше на плика?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Да, точно така отразява се ако си в отпуск или болничен, но не влияше на премията, ако единия месец е 19 работни дни, а другия 20 дни. То си е процент от заплатата, като се делят на дни и там се разделя. Получавахме ги от касата в плик тези суми. Касиерката ми даваше на всичките пликовете, разписвах се и ги раздавах на другите. Имаше си бланка на която се разписвах. На пликът имаше името и номера по списък.

 

 Съдът ПРЕДЯВЯВА на свидетелката ведомост за изплащане на премии находяща се на л.280 от делото.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: На подобна ведомост се подписвах. Аз взимам от касиерката пликовете на всичките колеги, които са в „АКЗ Енергия“, които са около петдесет и няколко човека, заедно със списъка и ги раздавах или С.В. ги раздаваше, като в повечето случаи и двамата ги раздавахме. Ако е в отпуска В., ги раздавам само аз. Давам плика на хората, те се подписват на ведомост и после връщам ведомостта на касиерката. Сумите ги пишеше вътре в пликовете. Пише ги във ведомостта сумите за получаване и същата беше в плика и е написана отвътре на плика с моливче. Отвън на плика е номера по списък от ведомостта и име.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Заплатата по дебитна карта ли идваше?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: По дебитна карта идваше заплатата, само премията е в плик.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Върху тази премия осигуровки утдържаха ли се?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Да, удържаха се осигуровки. Пише бруто, удръжки и сума за получаване.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Нямаме други въпроси.

 

АДВОКАТ С.: Имате ли съдебни спорове с „АКЗ Енергия“ Бяхте ли на два трудови договора? Някой каза ли Ви, че тези суми са за „АКЗ Енергия“ или за „АКЗ Бургас“?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д. Нямам съдебни спорове с „АКЗ“ Енрегия“ към момента. Там си беше на друга ведомост и се получаваше на карта към „АКЗ Бургас“.

 

АДВОКАТ С.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Не желая да ми бъдат присъдени разноски, за явяване в днешното съдебно заседание.

               

Съдът ОСВОБОДИ свидетелят Д., който напусна съдебната зала.

 

Съдът ПРИСТЪПИ към разпит на свидетелят Г.-С., която беше въведена в съдебната зала.

 

СНЕМА самоличността на свидетеля, както следва:

В.П.Г.-С. –г., българска гражданка, неосъждана, семейна, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване. ОБЕЩАВА да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Г.-С.: Не съм била и не съм към момента служител в „АКЗ Енергия“.

 

АДВОКАТ С.: Къде работите и от кога?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Г.-С.: От юли месец 2014г. съм на работа в „АКЗ Бургас“, на длъжност главен счетоводител.

 

АДВОКАТ С.: Работили ли сте счетоводството на „АКЗ Енергия“?

 

СВИДЕЛЯТ Г.-С.: „АКЗ Енергия“ от момента, в който аз започнах работа в „АКЗ Бургас“ се обслужваше от нас. До тогава са били първо в една счетоводна къща в Карнобат, не знам името и след това в „Денекс“. От както аз съм главен счетоводител всички фирми от групите на АКЗ се обслужват от „АКЗ Бургас“. От юли месец 2014г. счетоводството на „АКЗ Енергия“ се води от нас, служителите на „АКЗ Бургас“.

 

АДВОКАТ С.: Каква е практиката за извършване на плащания в „АКЗ Енергия“, по банков път, в брой и как минават въобще всички плащания?

 

СВИДЕТЕЛКАТА Г.-С.: Почти изцяло са по- банков път плащанията. Почти няма плащания в брой, нито към доставчици, нито към персонала. Ако на някой му се налага аванс предварително, само тогава по изключение, и то не само в „АКЗ Енергия“, а в цялата група. Инцидентно има такива плащания за трудови възнаграждения, по изключение. Например заплатите се плащат на определено число, ако на някой по-рано му се налага да вземе заплата, се плаща по изключение в брой и сега още е такава практиката.

 

АДВОКАТ С.: От периода, в който работите там, изплащани ли са допълнителни възнаграждения, бонуси на служители на „АКЗ Енергия“?

СВИДЕТЕЛКАТА Г.-С.: Аз съм приключила финансовата 2014г., и в рамките на тази година са действали два договора към ТЕЦ - сервизно обслужване на ТЕЦ. „АКЗ Енергия“ е създаена с цел за обслужване по един договор на ТЕЦ-а към Лукойл. Такъв е предмета на договора - сервизно обслужване на ТЕЦ към Лукойл. Тези договори са едногодишни и всяка година се подновяват и през 2014г. този договор е намален с около 200 000лв., за това хората са получавали, докато е бил действащ първия договор, премии и след сключването на новия договор, който е с 200 000лв. по-малко, приключва плащането на премии. През 2015г. приключи този договор и прекратиха изцяло договорът, тъй като имаше трудов инцидент със смъртен случай и тогава се преустанови дейноста за сервизно обслужване на ТЕЦ и нямаше договор, нямаше и персонал. Тя е създадена с цел тази фирма да обслужва сервизно ТЕЦ-а на Лукойл и когато ни взеха договора, се преустанови дейността и в момента няма дейност, няма и персонал. При прекратяване на договорите на целия персонал, започнаха дела и проблемите които тези хора почнаха да създават, точно по повод на тези прекратявания.

Когато се сключва новият договор от май месец 2014г. спряха бонусите, а май 2015г. нямахме въобще договор и са прекратени трудовите договори на персонала. Даже едната от групите, КИП групите щяха да изработят предизвестията си, но после не ги отработиха и дължат на фирмата пари. Два месеца бяха преговори с последната група от работниците дали ще останат на работа или няма да останат и при какви условия.

 

АДВОКАТ С.: Когато спряха премиите, някакви настроения от персонала в този период имаше ли?

 

СВИДЕТЕЛКАТА Г.-С.: Естествено, че имаше, а с трудовата злополука беше още по кошмарна ситуацията. Осъдиха фирмата наследниците. Никой от работниците не свидетелства какво точно се е случило, тъй като имаше вина и от работниците. Едният от работниците при разследването от Инспекцията по труда, му е наложена санция за неспазване на изискванията за безопасни условия на труд. Имаха искания, шефа да им запалати глобите, а те са персонални за тяхна отговорност.

 

АДВОКАТ С.: Кой изработваше ведомостите за заплати в периода, в който сте работили в „АКЗ Бургас“?

 

СВИДЕТЕЛКАТА Г.-С.: Специалст ТРЗ изработва ведомостите. Когато аз започнах беше А. Д., фамилията не си спомням дали е точна, а след това търсихме специалист и беше Н., малкото име, но не помня фамилията. От 2015г. началото до момента работи С.или С. А..

 

АДВОКАТ С.: Моля съдът да предяви ведомостта на л.282 от делото и свиделката да каже такива ли са ведомостите и изработенили ли са на програмните продукти, с които работи дружеството?

 

Съдът ПРЕДЯВЯВА на свидетелката ведомост за изплащане на премии находяща се на л.280 от делото.

 

СВИДЕТЕЛКАТА Г.-С.: Тази ведомост не е направена от програмата „Стил“, с която дружеството работи от 2010г.. Поне оттогава има база в тази  програма.

 

АДВОКАТ С.: В този период от 2014година, когато сте били главен счетоводител, разполагало ли е със средства дружеството, които да раздаде като бонуси на служителите на „АКЗ Енергия“.

 

СВИДЕТЕЛКАТА Г.-С.: Не е разполагало със средства дружеството за раздаване на премии.

        

АДВОКАТ С.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Може ли да уточните, този договор какъв е с Лукойл и кой или колективен трудов договор?

 

СВИДЕТЕЛКАТА Г.-С.: Това е договор за СМР – сервизно поддържане. Наемат ни за изпълнител на някакви услуги. Това е дейността на договор на „АКЗ Енергия“ и целия този персонал е на „Лукойл Нефтохим“. Като отделят дадено звено от „Лукойл“ и го дават на  фирма, тя е принудена да поеме персонала на „Лукойл“ при тези условия, които са били в „Лукойл“ и не случайно тези хора цял живот са работили на ТЕЦ-а в Лукой. Въпросният човек, с който стана инцидента през 2015г. 20 години  е работил там. Този персонал е с много по-големи заплати от останалия персонал, тъй като „Лукойол“ ти налага при каква заплата и какви условия да наемеш този човек, за да ти дадат този договор.

 

АДВОКАТ С.: Този договор е представен като доказателство по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: През 2014г. и 2015г., тези хора освен заплатите получавали ли са премии?

 

СВИДЕТЕЛКАТА Г.-С.: Не знам да са получавали премии след приключване на договора през 2014година.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Не знаете ли, предполагате ли или?

 

СВИДЕТЕЛКАТА Г.-С.: Не знам да са получавали. До май месец 2014г. са получавали. Аз съм започнала юли месец 2014г. и аз съм приключила финансовата година и знам това, че след подновяване на договора, не знам да са получавали премии. Запозната съм с ревизиониня акт по настоящото дело.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Как приемете, че има обяснения от работници, че са получавали премии, а Вие казвате, че не са получавали. Как ще го обясните това?

 

СВИДЕТЕЛКАТА  Г.-С.: Единствено премия имаше главният инжинер С., който носеше отговорност за целия договор на ТЕЦ и той по същия начин е работил в ТЕЦ-а цялата кариера.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Казвете, че обясненията на работниците са неистински? Как възприемате техните обяснения?

 

АДВОКАТ С.: Възразявам срещу този въпрос.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Искам да Ви попитам, в този програмен продукт „Стил“, който използва фирмата през този период, платеният отпуск отразява ли се на изплащаните премии на работниците?

 

СВИДЕТЕЛКАТА Г.-С.: В Отпуск или болничен, няма как да получат премии. Отпуската се изчислява от основното възнаграждение и е заложено в самия програмен продукт, който изчислява. Откакто аз съм главен счетоводител, „Дениск“ няма договор с групата на „АКЗ“. В рамките на една година са се сменили 4 счетоводители. Откакто, аз съм счетоводител работя всичко. Счетоводният отдел е от 7 човека, 3 човека ТРЗ и личен състав и 4 счетоводителя.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други въпроси към свидетеля.

 

Свидетелката Г.-С. беше освободена и напусна съдебната зала.

 

АДВОКАТ С.: Поддържам становището си изразено в писмена молба представена по делото относно доказателствените искания на ответника и моля да ги оставите без уважение. Представям и моля да приемете по делото заверени копия на определение по гр.д. № 5430/2015г. на БРС, решение по гр.д.№ 4337/2015г. на БРС, отменено с решение  по гр.д.№ 2136/2015г. на БОС, окончателно, решение по гр.д.№ 4189/2015г. на БРС, отменено с решение по гр.д.№ 2135/2015г. на БОС, също окончателно. Представените решения са по искове заведени от служители на “АКЗ Енергия“, като видно, че в решението си БОС е приел, че евентуално получаването от служителите бонуси са право на работодателя, а не задължение.

 

 ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Представям съгласно указания на съда молба по чл.192 от ГПК, за връчване на трето лице. Представям и моля да приемете във връзка с констатациите на експертизата, иззета информация от програмата „Стил“ на ел. носител, от която става ясно, че премиите са влизали в брутните заплати, както и болничните до три дни и отпуските, като се е давала премията в пълен размер. Това е за премиите, коита са били по дебитна карта. Тези данни са иззети с протокол и го има протокола по преписката. Представям доказателства съответните удостоверения на по чл.24 от ЗЕДЕП, ведно с ел.носител.

 

АДВОКАТ С.: По втората молба считам, че така представеното доказателство е неотносимо, тъй като касае период преди издаване на ревизионния акт и не е относим към предмета на делото. Първата молба относно искане за представяне на доказателства от трети лица, за една част от лицата, които се иска изискване на обясненията, те са разпитани лично от съда и съда лично е въприел техните показаяния и твърдения и затова в случай, че уважите искането, то да бъдат изискани обясненията на лицата, които не са били разпитани пред съда.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Аз не считам, че това е основателно възражение, нищо не пречи да се изискат всички обяснения.

 

АДВОКАТ С.: Дори да бъдат изискани, те не представляват годно доказателствено средство. Нямам други доказателствени искания към този момент.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание доказателства от страните, а именно решение по гр.д. № 5430/2015г. на БРС, решение по гр.д.№ 4337/2015г. на БРС, решение по гр.д.№2136/2015г. на БОС, решение по гр.д.№ 4189/2015г. на БРС, решение по гр.д.№ 2135/2015г. на БОС, удостоверения по чл.24 от ЗЕДЕП, ведно с електронен носител, електронен носител с информация от програмна програма „Стил“ за ТРЗ, чиято относимост съдът ще прецени с крайния съдебен акт.

 

ДА СЕ ИЗПРАТИ копие от молбата на юрисконсулт Й. на Окръжна прокуратура Бургас, с указние в 7-дневен срок от уведомяването, следва да представят копия от посочените доказателства.

 

ДАВА възможност да ангажират допълнителни доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 21.11.2017г. от 10.10ч. за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  12.25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: