ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 26.03.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и шести март                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 220 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14.13 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Д.А.Б., редовно уведомена, не се явява; представлява се от адв.В.Т.с представено пълномощно на лист 34 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ (СИРР) при ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Х., днес представя пълномощно.

 

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Л.Н.П., редовно уведомен, не се явява; представлява се от адв.Т.с налично по делото пълномощно на лист 110.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р.Н.П., нередовно уведомена; представлява се от адв.В.Т.с пълномощно на лист 110 от делото.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Д.К., редовно уведомен, не се явява; представлява се от адв.С., която днес представя пълномощно.

 

Адв.Т.:  Не възразявам да се даде ход на делото, като не възразявам по отношение нередовното призоваване на доверителката ми Р.П..

Юрисконсулт Х.: Да се даде ход на делото.

Адв.С.: Да се даде ход на делото.         

 

 

 

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, като в тази връзка съдът съобрази изричното изявление на адв.Т., отнасящо се до нередовното призоваване на представляваната от него заинтересованата страна Р.П., поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.Т.: Заявявам, че поддържам депозираната пред Вас жалба. Моля да приемете представените с нея писмени доказателствени средства, описани в жалбата, както и поддържам направеното със същата жалба доказателствено искане за допускане на съдебно-техническа експертиза със задачи до вещото лице формулирани отново в жалбата.

 

Юрисконсулт Х.: Оспорвам жалбата. Представили сме цялата преписка и моля да я приемете. Не възразявам по искането за допускане на експертиза, като моля да ни дадете възможност също да зададем въпроси към вещото лице.

 

Адв.С.: Относно жалбата съм изложила подробни съображения в писмено становище, което поддържам. В него също е взето становище относно исканата експертиза, която не възразявам да бъде допусната, но считаме, че някои от въпросите са недопустими, за което  сме изложили становище.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед.

 

Доказателственото искане на жалбоподателката съдържащо се в депозираната от нея жалба и поддържано в днешно съдебно заседание от нейния пълномощник, съдът счете за основателно, доколкото посредством исканата експертиза биха се установили правнозначими за решаване на делото факти и обстоятелства, поради което и на основание чл.195, ал.1 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае с приложените по делото доказателства, както и след като посети на място процесния обект, да отговори на поставените от жалбоподателката въпроси, съдържащи се в депозираната жалба в част „Доказателствени искания“.

Експертизата да се изготви от вещото лице инж.К.М.при депозит в размер на 600 лева вносим от жалбоподателката в 7-дневен срок считано от днес.

 

ДАВА възможност на юрисконсулт Х. в 7-дневен срок считано от днес да депозира по делото извънсъдебно доказателствените си искания, свързани с възлагане на допълнителни въпроси към вещото лице, по които доказателствени искания съдът ще вземе становище в ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ.

 

 

Адв.Т.: С оглед искането на юрисконсулт Х. за възможност да формулира в посочения от съда срок въпроси по допуснатата съдебно-техническа експертиза, моля след изпращане на формулираните въпроси от колегата да ни се даде подходящ срок за вземане на становище по тях.

 

 

 С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът


          ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА следващо съдебно заседание на 02.07.2018г. от 13.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: