ПРОТОКОЛ

       

 

Година 2016, 15.03.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕСЕТИ административен състав       

На петнадесети март                                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА                                                                                                         

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 220 по описа за 2016 година.                     

 

На именното повикване в 10.40 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ЛОТОС АВ” ЕООД, редовно уведомен, се явява адв.М., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на ТП на НОИ-БУРГАС, редовно уведомен, представител не се явява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И.М.Х. и А.И.А., редовно уведомени, не се явяват и не се представляват. 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.И.М., редовно уведомен, не се явява. За него адв.Б., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Лотос-АВ” ЕООД срещу решение № 1040-02-76/28.12.2015г. на Директора на ТП на НОИ гр.Бургас, с което е изменено разпореждане № ТЗ-60/5/20.11.2015г. на ТП на НОИ гр.Бургас.

 

Адв.М.: Поддържаме жалбата с изложените в нея оплаквания, като освен правният ни довод за непълна и неточна квалификация на вида и естеството на твърдяната трудова злополука, поддържам и второто ни твърдение за липса на такава.

Соченото основание да се приеме наличие на трудова злополука е това, че тя според административния орган е настъпила при обичаен път при отиване или връщане от работа. Практиката сочи, че би  трябвало да се касае на повтарящи се действия на придвижване в една от двете хипотези преди или след работа. В случая пътят и посоченото място, където е станало ПТП и е настъпило внезапното увреждане, е различно от обичайния маршрут. Това понятие не се дефинира в кодекса и би следвало да бъде доказано. Практиката е, че фактическите основания в акта се доказват от административнонаказващия орган. Увредената при ПТП и починала е имала постоянен адрес ***, к-с «************, което е видно от трудовия договор и анексите към него. Там, където е станало ПТП, това място е коренно различно от пътя по който може да се прибира от месторабота.

Във връзка със становището на административния орган, ще направя и доказателствени искания.

Моля да имате предвид, че трудовите договори са подписани от починалото лице и са приложени по делото.

 

Адв.Б.: Намирам, че жалбата е неоснователна, доколкото административният орган е посочил конкретната хипотеза, а именно, че се касае за случай приравнен към трудова злополука по смисъла на чл.55, ал.2 от КСО. В този смисъл, както теорията, така и съдебната практика изхождат на  първо място от целта, поради която е пострадало лицето. То безспорно е изпълнявало своите трудови задължения в рамките на работния ден и прибирайки се по обратния път, е пострадало.

Вярно е, че няма дефиниция за обичаен маршрут и именно за това се набляга, че по-важна е целта, поради която е предприето пътуването.

Намирам за напълно несъстоятелни твърденията, по-точно ирелевантни към настоящия правен спор, дали има или няма престъпление извършено от трето лице. Ако такова е налице, то за работодателя ще се породи право на регресен иск, но това  по никакъв начин не се отразява на обстоятелството има или няма трудова злополука.

Доколкото не е посочено според жалбата кога е станала злополуката, то моля да имате предвид, че в протокола на комисията от 17.11.2015г. на лист 15 от делото, в т.V, е уточнено, че злополуката е станала след изтичане на работното време, т.е. безспорно при връщане от работа.

В този смисъл намирам за напълно неоснователни изложените твърдения в жалбата на жалбоподателя и моля да оставите същата без уважение.

Няма да соча други доказателства.

               

Адв.М.: Няма спор, че работното място се намирало в района на с.Славянци. Във връзка с последното твърдение на защитата на заинтересованото лице, ние твърдим, че работното време е до 14.00 часа, което също е от значение във връзка с това дали злополуката е станала при прибиране от работа. Вярно е това, което казва колегата за протокола, но в крайния акт, този който е предмет на оспорване, в мотивите на този факт не е посочен, а той е предмет на съдебен спор. В Заповед № 1 от 30.03.2015г. е посочено работното време и мястото на полагане на труд, което не спорим.

 

СЪДЪТ към адв.М.: Със служебен или личен автомобил са се прибирали лицата, тъй като по делото са налице обяснения от Г.К., в които се твърди, че тя е шофирала служебен автомобил.

 

Адв.М.: Към настоящия момент не мога да взема становище по този факт. Във връзка с това и спорът относно това кой е обичайният път с оглед местоживеене, адрес, място на полагане на труд, как е било организирано придвижването на работниците от работодателя до обекта «Славянци», моля да ми дадете възможност да ангажирам в следващото съдебно заседание гласни доказателства, с довеждането на един свидетел.

        

Адв.Б.: Оспорвам това направено искане. Доколкото и по административната преписка има събрани доказателства за реда и начина на пътуване, в т.ч. обективирани в преписката при разпита на свидетели, че се пътувало със служебен автомобил, а и доколкото е бил осигурен служебен превоз, който факт очевидно не се оспорва, то не виждам какво повече ще докаже този свидетел, а и как пострадалата би могла евентуално да повлияе на маршрута, който очевидно е бил избиран от шофьора на служебния автомобил, поради което моля да оставите без уважение това искане.

Твърдя, че посочената заповед № 1/30.03.2015г. е антидатирана и съставена с оглед настоящото производство, правейки се опит от страна на работодателя да се освободи от вменената му по закон отговорност за вреди от трудова злополука.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и с административната преписка писмени доказателства.

 

ДОПУСКА до разпит при условия на довеждане исканият от жалбоподателя свидетел, който следва да бъде разпитан в следващото съдебно заседание.

 

УКАЗВА на жалбоподателя, че ако не бъде доведен за разпит искания от него свидетел в следващото съдебно заседание, ще бъде отменено определението, с което са допуснати свидетелски показания и делото ще бъде решено с оглед наличните доказателства.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 19.04.2016г. от 10.10 часа, за която дата и час страните да считат редовно уведомени от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: