Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                   673                          07.04.2015 година                              гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на дванадесети март, две хиляди и петнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 220 по описа за 2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от П.Т.Н. с ЕГН **********, с адрес:***, против решение № 58 от 22.12.2014 г. по НАХ дело № 235/2014 г. по описа на Районен съд- Малко Търново.

В жалбата са развити доводи за допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, съставляващо касационно основание по чл. 348, ал.1, т.2 от НПК. По същество се иска да бъдат отменени решението на първоинстанционния съд и потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебното заседание касаторът не се явява и не изпраща представител, редовно уведомен. Не сочи нови доказателства.

За ответната страна не се явява представител, редовно уведомен. Не е заявено становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима.

Бургаският административен съд, след като се запозна с обжалваното решение и взе предвид доводите на жалбоподателя, намира следното:

С решението, предмет на касационната проверка, Малкотърновският районен съд е потвърдил наказателно постановление № 11-01-1005/24.09.2014 г., издадено от директора на Агенцията за държавна финансова инспекция, гр. София, с което на основание чл. 132, ал.1 от ЗОП е наложена на касатора П.Т.Н. глоба в размер на 500 лева за нарушение по чл. 44, ал.9 от ЗОП.

Видно от мотивите на съдебното решение, съдът е счел, че оспореното пред него наказателно постановление следва да бъде изменено в санкционната му част. Така формираната воля не е намерила отражение в диспозитива на решението. Налице е очевидна фактическа грешка, изразена в несъответствие между волята на съда, материализирана в съобразителната част на решението и външното й изразяване в постановения съдебен акт. Доколкото в административнонаказателното производството институтът на очевидната фактическа грешка е неприложим, допуснато от районния съд нарушение може да бъде отстранено само чрез отмяна на съдебното решение, като постановено при съществено нарушение на процесуалните правила, и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

Мотивиран от горното, Бургаският административен съд, четиринадесети състав,

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ решение № 58 от 22.12.2014 г. по НАХ дело № 235/2014 г. по описа на Районен съд- Малко Търново.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                                

2.