Р Е Ш Е Н И Е

 

 1110

 

град Бургас, 18.05.2013г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на осемнадесети април, през две хиляди и тринадесета година, в състав:

                                                                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                                                                  ЧЛЕНОВЕ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                                                                      ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

при секретар Й.Б. и с участието на прокурор Галина Колева изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 220/2013г. за да се произнесе, взе предвид  следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът „Булконсулт” ООД, ЕИК 160059673, от гр.***, чрез управителя си Я.К., е оспорил решение № 1944/23.11.2012г. постановено по АНД №3834/2012г. по описа на Районен съд Бургас, с което е потвърден електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с техническо средство. С електронният фиш, за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП, на основание чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП на Я.К.К., управител на касатора, е наложена глоба в размер на 300 лв. В касационната жалба се навеждат твърдения за неправилност на оспореното решение и се иска от съда да го отмени, а по съществото на спора - да отмени електронния фиш.

В съдебно заседание касаторът и ответникът по касационната жалба, редовно призован, не се явяват и не се представляват.

            Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас счита, касационната жалба за неоснователна и предлага обжалваното решение да бъде оставено в сила.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице, толкова доколкото същото лице е било конституирано от районния съд като страна в производството. 

Настоящият състав счита, че обжалваното решение е недопустимо и следва да се обезсили на основание чл.221, ал.3 от АПК, във вр. с чл.63, ал.1, предл.2 от ЗАНН.

            Оспореният пред районния съд електронен фиш е издаден на Я.К.К., в качеството на законен представител на дружеството собственик на автомобила, с който е извършено нарушението. По делото няма спор, че това лице е управителя на дружеството, а от събраните доказателства се установява, че е единственият управител.

Съгласно чл.188, ал.2 от ЗДвП, когато нарушението е извършено при управление на МПС, собственост на юридическо лице, какъвто е процесния случай, предвиденото наказание се налага на неговия законен представител или на лицето, посочено от него на което е предоставил управлението на МПС.

В случая Я.К. не се е възползвала от правната възможност, предоставена и съобразно чл.189, ал.5 от ЗДвП и не е посочила друго лице, което да е управлявало МПС, поради което от гледна точка на субекта на нарушение правилно е ангажирана отговорността на Я.К.К..

Следва да се отбележи, че е ангажирана отговорността на физическото лице, както предписва чл.188, ал.2 от ЗДвП, а не на юридическото лице - собственик на автомобила. По тази причина онзи който е надлежно легитимиран и притежава правен интерес да оспори електронния фиш е именно Я.К., а не юридическото лице-собственик на автомобила, тъй като освен изложените аргументи следва да се посочи, че наложеното наказание е глоба и засяга физическото лице.

Съдът не е указал на жалбоподателя тези обстоятелства, разгледал е жалбата, като жалбоподател е конституирал „Булконсулт” ООД. Това лице е било призовано за проведеното съдебно заседание. В протокола от съдебното заседание като жалбоподател е посочено юридическото лице. В решението съдът е приел, че делото е образувано по жалба на Я.К., каквато жалба по делото липсва. Изложил е подробни мотиви, които касаят законосъобразността на електронния фиш от процесуална и материална страна и го е потвърдил. Така съдът е постановил недопустим съдебен акт, като се е произнесъл по жалба на субект, който не притежава правен интерес да оспорва електронния фиш. Фактът, че в решението съдът изрично не е посочил действителния жалбоподател, който го е сезирал, а е посочил онзи който обективно притежава правен интерес, не променя извода за недопустимост на съдебния акт, тъй като съдът не е бил сезиран от Я.К. и не я е призовавал в качеството на жалбоподател в хода на производството разгледан пред него.

По изложените съображения решението следва да бъде обезсилено, като недопустимо на основание чл.221, ал.3 от АПК и да прекрати производството по делото.

На основание чл.221, ал.3, във вр. с чл.218 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр.Бургас

 

Р Е Ш И:

 

            ОБЕЗСИЛВА решение № 1944/23.11.2012г. постановено по АНД 3834/2012г. по описа на Районен съд Бургас и прекратява производството по делото.

            Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ: