ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 26.10.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ХХІ-ви административен  състав       

На двадесет и шести октомври             две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН БЕЛЕВ

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдията докладчик Белев

Административно  дело номер 2209 по описа на съда за  2018 година       

На именното повикване в 09:40 часа  се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Стеникол тур“ ЕООД, редовно призован, се явява лично управителят Стефан Хараламбов и с адвокат С.И. ***, с приложено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Областен отдел „Автомобилна администрация“ – Бургас, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

Становище по хода на делото:

АДВ. И.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:   

Производството по делото е образувано по жалба от адвокат С.И., в качеството му на пълномощник на „Стеникол тур“ ЕООД, ЕИК 201688676, представлявано от управителя Стефан Хараламбов против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка с № 14-1957/09.08.2018 г., издадена от Началник на Областен отдел „Автомобилна администрация“, с която на жалбоподателя е приложена принудителна административна мярка по чл. 106а, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 1 и т. 4 от Закон за автомобилните превози – „спиране от движение за срок от 6 месеца, чрез сваляне и отнемане на предна табела и отнемане на свидетелство за регистрация част ІІ № 005382476 на лек автомобил УАЗ ***, с рег. № А **** КС, собственост на жалбоподателя.

По делото е представена административната преписка по издаване на оспорената заповед.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила писмена защита от Началник на Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Бургас с вх. № 11638/23.10.2018 г.

 

АДВ. И.: Поддържам жалбата.

Представям и моля да приемете като писмени доказателства по делото свидетелство за регистрация на процесното превозно средство А **** КС, договор за наем от 07.08.2018 г. между собственика на превозното средство „Стеникол тур“ ЕООД и фирма „Стеникол“ ЕООД, трудов договор № 014/07.08.2018 г. на водача С.К., справка за регистрацията му в НАП по чл. 62, ал. 5 от КТ и извадка от ТР за фирма „Стеникол тур“ ЕООД.

Представям копие от заявление до началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Бургас по повод на това, че автомобилите, собственост на фирмата, които бяха настанени в паркинг, който е неохраняем, а съгласно чл. 106а, ал. 1, т. 1 от Закона за автомобилните превози на основание на който е наложена административната мярка, следва да бъдат на охраняем паркинг, като същият не е лицензиран, а през деня има сервиз.

Прилагам един отговор от Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ – г-н Р., в отговор на мое писмо, с което съм попитал дали подлежи на лицензиране превоз на пътници с превозни средства до 8+1, но отговорът е, че подлежи на лицензиране само таксиметровият превоз на пътници.

Представям копие на касов бон с № 4794/06.08.2018 г., който фирма „Дестинейшън туристик“ е издала на някакви немски туристи, с цел екскурзия. Същият касов бон е послужил за издаване на наказателното постановление. Той е описан вътре и всъщност материалноправните основания са, че евентуално има някакво нарушение, за което е издадено наказателното постановление и е наложена ПАМ, което е предмет на настоящото дело.

Представям списък на разноските и договор за правна защита при евентуалното постановяване на решението Ви в наша полза.

Водим един свидетел за разпит  - А.П.Х..

 

Съдът ДОПУСКА до разпит водения свидетел, на който СНЕМА самоличност както следва:

 

А.П.Х. - 20 г., български гражданин, неженен, неосъждан, със средно специално образование.

Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Обещава да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ НА ВЪПРОСИ НА АДВ. И.: Работя във фирмата на Стефан Хараламбов. Той ми е работодател. Роднини са с баща ми. Нае ме да работя като шофьор на автомобил УАЗ, който автомобил е покрит с брезент. Може да бъде открит или закрит.

На 07.08.2018 г. правихме ремонт на автомобилите и на 08.08.2018 г. ги изпробвахме от с. Александрово до к. к. „Слънчев бряг“. Заредихме ги и паркирахме на паркинга в к. к. „Слънчев бряг“, пред хотел „Перота“. Паркирахме джиповете, говорихме си и пихме кафе, като чакахме колегите да дойдат. Бяхме около осем джипа и бяхме осем шофьора. В следващия момент от другата страна на пътя започнаха да спират джипове с туристи. Не ни бяха познати тези джипове. Нямаха обозначение на коя фирма са. Дойдоха жандармерията и ни поискаха документите. Жандармерията спираше автомобилите. Видяха, че слизат хора от тях и ги спираха. Нашите автомобили бяха празни.

Когато спряха джиповете от другата страна, дойдоха и при нас. Горе-долу стана едновременно. Спрените джипове от другата страна бяха с клиенти. Бяха около 15 на брой. Когато дойдоха при нас жандармерията, поискаха документите на мен и на колегата С.К.. Всички дадохме документите и ни ги събраха. След това дойдоха от ДАИ и НАП, и ни накараха да отидем на паркинга на П. По-късно ни взеха и табелите. Другите джипове от отсрещната страна и тях ги заведоха на паркинга, и също им взеха табелите. На паркинга когато спряхме и пиехме кафе, чакахме всички колеги да дойдат, за да се съберем. Аз пристигнах втори или трети. Когато дойдоха от жандармерията за документите, бяхме вече почти всички. Ние заредихме джиповете и трябваше да ги пробваме. Фирмата се занимава със селскостопанска дейност и трябваше да превозваме работници.

Него ден и предния ден не сме стоварвали туристи. Не сме имали такива намерения. И колегата С.К. не е возил туристи.

На 07.08.2018 г. започнахме и нашата работа приключи на 08.08.2018 г.

 

АДВ. И.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

Поради изчерпване на въпросите към свидетеля, същият беше освободен.

 

АДВ. И.: Нямам други искания по доказателствата.

 

СЪДЪТ счита, че следва да бъдат допълнително разпитани свидетели, за да се установи какво фактическо основание е намерил административният орган за налагане на административната мярка. В тази връзка, съдът ЗАДЪЛЖАВА административния орган да посочи лицата, които непосредствено са възприели обстоятелството, че с процесния автомобил е бил извършен обществен превоз на пътници - четири броя немски туристи срещу заплащане. Лицата да бъдат посочени с имената и адреси за призоваване или да се заяви, че ще бъдат доведени от тази страна в съдебно заседание.

Указанията на съда да бъдат изпълнени в 7-дневен срок от съобщението до административния орган, като при неизпълнение, ще му бъде наложена глоба от съда.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 26.11.2018 г. от 09.15 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени на основание чл. 137, ал. 7 от АПК.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 10:23 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                                 СЪДИЯ: