ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 20.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети януари                                    две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: А.Ч.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2209 по описа за 2014 година

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

За ИЩЕЦА „Биовет 72” ООД, редовно призован, се явява  адвокат Я., с пълномощно по делото/3л./.

 

За ОТВЕТНИКА Областна управа на област Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт С., с пълномощно по делото.

 

За Окръжна прокуратура Бургас, се явява прокурор Ч..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ Я.: Поддържам исковата молба. Няма да соча нови доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Оспорвам исковата молба по съображения изложени в отговора ни, приложен по делото. Няма да соча други доказателства.

 

ПРОКУРОР Ч.: Исковата молба е процесуално допустима. Няма да соча доказателства. Да се приемат приложените доказателства и приключи съдебното дирене.

 

Съдът, с оглед направените изявления и изясняване на обстоятелствата по делото, на основание чл.145, ал.1 и чл.146 от ГПК във вр. чл.144 от АПК

 

  О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОКЛАДВА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ДЕЛОТО:

 

Производството е образувано по иск на „Биовет 72”ООД,  с който  на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ е предявен иск срещу Областна управа на област Бургас за претърпени имуществени вреди, в резултат на прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка, в размер на 1230 лева, от които 850 лева такса по обжалване пред КЗК, 50 лева такса по обжалване пред ВАС, 330 лева адвокатски хонорар, както и направените в настоящото производство разноски и дължимите такси.

Към жалбата са приложени доказателства по опис.

Постъпил е отговор по исковата молба от ответника вх.№211/09.01.2015година, в която се изразява становище,  че исковата молба е недопустима и неоснователна.

Ответникът в днешното съдебно заседание оспорва иска по основание.

 

АДВОКАТ Я.: Нямам възражения по доклада на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Нямам възражения по доклада на делото.

 

ПРОКУРОР Ч.: Нямам възражения по доклада на делото.

 

На основание чл.146, ал.2 от ГПК, във вр. чл.144 от АПК съдът УКАЗВА на страните, че всяка от тях носи доказателствената тежест за установяване и доказване на фактите, които твърди.  Предоставя възможност на страните да направят доказателствени искания и да ангажират доказателства

 

АДВОКАТ Я.: Нямам допълнителни доказателствени искания, но в случай че съдът счита, че същите не са достатъчни по делото, с оглед служебното начало, моля да ни укаже да ангажираме такива.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Нямам доказателствени искания.  Считам, че въпросът е правен. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ПРОКУРОР Ч.:  Няма да соча доказателства. Да се  приключи събирането им.

 

Съдът по доказателствата

 

                           О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с исковата молба писмени доказателства.

 

Съдът намира направеното искане от процесуалния представител на ищеца за указване от необходимостта му за събиране на доказателства за неоснователно, доколкото настоящото производство е исково и се развива по реда на ГПК, а служебното начало касае административното производство по АПК.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания.

 

На основание чл.146, ал.4 от ГПК, във вр. чл. 144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Я.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да уважите исковата молба, като считаме същата за доказана, както по основание, така и по размер. Считам, че са налице условията на глава ХІ от АПК, а именно незаконосъобразен административен акт, който е отменен по съответния ред и в резултат на който са възникнали преки и непосредствени вреди за доверителя ми. Считам, че от събраните доказателства по делото се доказаха тези обстоятелства. Подробни мотиви съм изложила в исковата молба за основателността на иска, като ще взема становище само по отношение отговора на ответника по исковата молба. Във връзка с твърдението, че е не посочен надлежен ответник, очевидно страната не е получила уточнението на исковата ни молба, в която сме посочили като ответник Областна администрация на област Бургас, в съответствие на законовите изисквания на чл.205 от АПК.

Твърдението, че заплатените от ищеца суми в размер 1230 лева нямат правните параметри на вреда по смисъла на ЗОДОВ е неоснователно Това е вреда за дружеството, като е засегнато правото му от издадения незаконосъобразен административен акт. Считам, че  именно това е пряката и непосредствена  вреда в резултат на отменения административен акт на областен управител, в противен случай би означавало да се приеме, че защитата по съдебен ред всъщност не е право на доверителя ми. Считам, също така че е направено едно превратно тълкуване на нормата чл.122л от ЗОП, според която всяко заинтересовано лице може да претендира обезщетение само за вреди претърпени в следствие на нарушение при провеждане на процедура и сключване на договор, като ответната страна твърди, че е налице кумулативност предвид използването на съюза „и”, но аз считам, че би следвало да се тълкува, че този съюз е сложен само с оглед на изброяване, но не и за да се подчертае кумулативност. Що се отнася до твърдението че настоящия иск е заобикаляне на закона предвид пропускането на срока за  допълване на решението до Върховен административен съд, считам че ние се възползваме от още една дадена ни възможност от закона за търсене на разноските и не би следвало да се приеме, че е  налице преклузия за това, с изтичане на едномесечния срок от произнасянето на Върховен административен съд, а по скоро, както казах още една правна възможност за нас чрез предявяване на настоящия иск. В тази връзка моля да имате предвид, че Върховният административен съд  не уведомява гражданите и страните в производствата си за произнасянето на касационните решения и  спазването на такъв срок  е твърде затруднено, като до голяма степен може да се направи  анагалогия с мълчаливия отказ и  обжалването му и има препоръки от Европейския съюз и не следва да се приеме като преклузивен срок искането за допълване на решение при условие, че имаме друга възможност за търсене на разноски.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Моля да отхвърлите исковата молба като неоснователна. Не споделям становището на ищеца, че в настоящия случай е налице още една възможност за претендирането на разноски от него. Твърдя, че претендираните от него суми не са  пряка и непосредствена последица от отменения административен акт на областен управител на област Бургас. Същите е следвало да бъдат търсени по реда на процесуалния закон. Фактът, че решенията на Върховен административен съд не се съобщават на страните е ирелевантен, тъй като не са отнася само до настоящия казус. Всички решения на Върховен административен съд не се съобщават на страните. Налице е съдебна практика относно сроковете.

По отношение на твърденията за неправилно тълкуване на разпоредбата на чл.122л от ЗЛОТ и според тях наличието на изброяване, а не на кумулативност по отношение на прилагането, е налице съдебна практика, че за да се приложи посочената разпоредба е необходимо тези предпостави да са налице кумулативно.

Считам, че в случая действително е налице заобикаляне на закона или по-скоро опит на заобикалянето му.

Моля да постановите решение, с което отхвърлите предявения иск.

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема г-жо председател, моля да постановите решение, с което като неоснователен и недоказан по основание и размер отхвърлите предявения иск. Липсата на елемент на фактическия  състав на чл.1, ал.1 ЗОДОВ, обуславя е неоснователността на иска.  В случая считам, че нито причинната връзка между постановения  незаконосъобразен акт и настъпилата пряка имуществена вреда от него не е доказан. В следствие на отменената заповед на областен управител на област Бургас е възможно да е настъпила вреда за ищеца, имуществена или неимуществена, но тя не е в насока извършените разноски по оспорването на съответните актове и решения на съда. Редът за исковото производство в случая не е по ЗОДОВ, а по процесуалния закон. Отговорността за разноските направени в административното производство представляват вид санкция за неоснователно предизвикан спор и в този смисъл считам, че така предявената сума не представлява имуществена вреда за ищеца, поради което г-жо председател, моля да постановите съдебен акт в посока изложеното.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: