Р Е Ш Е Н И Е  № 1867

 

Град Бургас, 26.10.2018г.

 

Административен съд – Бургас, ХIII-ти административен състав, на четвърти октомври през две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание, в състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

                   2. ВЕСЕЛИН БЕЛЕВ

 

при секретаря К. Л., с участието на прокурор Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдия Друмева к.н.а.х.д. № 2206 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на „ВИН. С. Индустрийс“ ООД, ЕИК 831280490, със седалище и адрес на управление: с.Церковски 8472, общ.Карнобат, представлявано от управителя К. Хазърбасанова, против решение № 74 от 5.06.2018г. на Районен съд-Карнобат, постановено по н.а.х.д № 115 по описа за 2018г. на КРС, с което е потвърдено наказателно постановление № 1949/28.02.2018г. на началника на Митница Бургас, с което на „ВИН. С. Индустрийс“ за пет отделни административни нарушения на чл.52, ал.1, т.1 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) са наложени пет имуществени санкции всяка от които в размер на 2 000 лева, общо 10 000 лева, на основание чл.126а, ал.1 от ЗАДС.

Касаторът оспорва решението на районния съд като неправилно, постановено при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, непълнота на доказателствата и при неправилно приложение на материалния закон. Искането от съда е за неговата отмяна и за цялостна отмяна на наказателното постановление. В съдебно заседание не се представлява, редовно призован.

Ответникът по касация, редовно призован, не се представлява в съдебно заседание и не представя отговор на касационната жалба.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура намира касационната жалба за неоснователна и пледира решението на районния съд да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на касационната жалба по наведените в нея касационни основания, предвидени в чл.348, ал.1 от НПК, съгласно разпоредбата на чл.218, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, е основателна.

От фактическа страна по делото е установено, че в хода на възложена ревизия на „ВИН. С. Индустрийс“ ООД – лицензиран складодържател с данъчен склад с ИНДС BGNCA00018001, находящ се в с.Церковски, общ.Карнобат, обл.Бургас, с обхват на ревизирания период от 1.01.2012г. до 28.02.2017г., е извършена проверка с цел установяване на необходимото и предоставено обезпечение за осигуряване заплащането на акциза, който е възникнал или би могъл да възникне за стоките под режим отложено плащане на акциз. От ревизираното лице е изискана и представена справка за пълния размер на акциза, изчислен по реда на чл.78, ал.1 и 2 от ЗАДС, във връзка с чл.58, ал.1, 2 и 3 от ППЗАДС, който е възникнал или би могъл да възникне при прилагане на режим отложено плащане на акциз за периода 1.01.2012г.-28.02.2017г. Изследван е размера на предоставеното от дружеството пред митническите органи обезпечение за данъчния склад през посочения период. След проверка и съпоставка на данните от представената справка за размер на акциза, изчислен по реда на чл.78, ал.1 и 2 от ЗАДС, във връзка с чл.58, ал.1, 2 и 3 от ППЗАДС, по данъчни периоди, с данните за размера на предоставеното от дружеството пред митническите органи обезпечение за данъчния склад митническите служители са установили, че за пет данъчни периода дружеството не е изпълнило задължението си да представи обезпечение, което да покрива в пълен размер акцизът, който е възникнал или би могъл да възникне, или е установен при прилагането на режима отложено плащане на акциз. Предвид тези констатации митнически инспектор в отдел „Последващ контрол“ при Митница Варна съставил акт за установяване на административно нарушение № 144/04.09.2017г., въз основа на който началника на Митница Бургас издал наказателно постановление № 1949/28.02.2018г. за това, че „ВИН. С. Индустрийс“ ООД, в качеството си на лицензиран складодържател, е допуснало пълния размер на акциза, който би могъл да възникне при прилагането на режима отложено плащане на акциз за данъчните периоди 1.03.2016г.-31.03.2016г., 1.04.2016г.-30.04.2016г., 1.05.2016г.-31.05.2016г., 1.06.2016г.-31.06.2016г. и 1.01.2017г.-31.01.2017г. да превиши размера на предоставеното по лиценз обезпечение за данъчен склад с ИНДС BGNCA00018001, с което е нарушило разпоредбата на чл.52, ал.1, т.1 от ЗАДС и е осъществило състава на чл.126а, ал.1 от ЗАДС. С наказателното постановление за установените пет административни нарушения на „ВИН. С. Индустрийс“ ООД са наложени пет имуществени санкции всяка от които в размер на 2 000 лева, общо 10 000 лева, на основание чл.126а, ал.1 от ЗАДС.

С оспореното решение районният съд е потвърдил обжалваното пред него наказателно постановление, след като е приел, че при реализиране на административнонаказателната отговорност на жалбоподателя не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, водещи до накърняване правото му на защита. По същество е приел, че описаните в акта и в наказателното постановление нарушения са доказани по несъмнен начин от събраните доказателства и дружеството законосъобразно е санкционирано по приложимата правна норма.

Решението е неправилно.

Административнонаказателната отговорност на касатора е ангажирана за нарушение на чл.52, ал.1, т.1 от ЗАДС, която норма въвежда задължение за лицензирания складодържател да не допуска размерът на акциза, който е възникнал или който би могъл да възникне при прилагане на режима отложено плащане на акциз, да надвиши размера на предоставеното обезпечение. Описаните в акта и в наказателното постановление факти и обстоятелства съответстват на посочената нарушена норма.

Административнонаказващият орган, обаче, неправилно е приложил санкционната норма на чл.126а, ал.1 от ЗАДС. Същата има субсидиарен характер и е приложима само в случаите, когато съответният задължен субект е извършил нарушение на разпоредби на ЗАДС и ППЗАДС, което не може да се квалифицира по друг административнонаказателен състав, тъй като с нея са предвидени санкции за всяко нарушение на разпоредбите на този закон и на нормативните актове по прилагането му, ако не е предвидено друго. Настоящият случай не е такъв, тъй като в чл.123а, ал.2 от ЗАДС е предвидена имуществена санкция в двойния размер на избегнатия акциз, но не по-малко от 2 000 лв. за юридическо лице, което избегне пълното или частичното обезпечаване на дължимия по този закон акциз. Задължението за обезпечаването на акциза е във връзка с обективната възможност при необезпечен надлежно акциз на стоки, държани в данъчен склад от складодържателя, при освобождаването им за потребление да се стигне до вероятността начисления акциз да не бъде внесен ефективно в хазната. Избягването на обезпечаването на акциз, който е възникнал или би могъл да възникне при прилагане на режима отложено плащане на акциз, е елемент от състава на разпоредбата на чл.123а, ал.2 от ЗАДС. В случая специалната норма на чл.123а, ал.2 от ЗАДС изключва приложението на общата разпоредба на чл.126а, ал.1 от ЗАДС. Като е потвърдил обжалваното пред него наказателно постановление, районният съд е постановил решение при неправилно приложение на закона.

По изложените мотиви оспореното решение на районния съд следва да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което да бъде отменено издаденото на касатора наказателно постановление като незаконосъобразно.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. ІI-ро от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, Административен съд – Бургас, ХIII – ти административен състав,

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 74 от 5.06.2018г. на Районен съд-Карнобат, постановено по н.а.х.д № 115 по описа за 2018г. на КРС, и вместо него постановява:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1949 от 28.02.2018г. на началника на Митница Бургас, с което на „ВИН. С. Индустрийс“ ООД, ЕИК 831280490, със седалище и адрес на управление: с.Церковски 8472, общ.Карнобат, представлявано от управителя Кичка Хазърбасанова, за пет отделни административни нарушения на чл.52, ал.1, т.1 от Закона за акцизите и данъчните складове са наложени пет имуществени санкции всяка от които в размер на 2 000 лева, общо 10 000 лева, на основание чл.126а, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове.

Решението е окончателно.

                                              

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 

 

 

          ЧЛЕНОВЕ:     1./     

 

 

          

  2./