ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 02.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На втори ноември                                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2206 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:50  часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Областен управител на област Бургас,
редовно призован, се представлява се от ст.юрисконсулт А.И.с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ по оспорването Общински съвет гр. Поморие, редовно призован, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Народно читалище „Георги Илиев Маджаров – 1924с.“, редовно призована, не изпраща представител.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба с вх.№ 11612/02.11.2017 г. от процесуалния представител на ответника адв. А.К.от БАК, с която се представя препис-извлечение от Решение № 617, обективирано в протокол № 29/29.08.2017 г. от 29-то заседание на Общински съвет Поморие. Със същото на основание чл.156 от АПК, Общински съвет Поморие оттегля свое Решение № 593, обективирано в Протокол № 28/19.07.2017 г., оспорено със Заповед на Областен управител на област Бургас № РД-09-31/08.08.2017 г. и висящо съдебно производство № 2206/2017 г. по описа на Административен съд – Бургас. Предвид изложеното в молбата и на основание чл.159, ал.1, т.3 от АПК, молят производството по делото да бъде прекратено.

 

По хода на делото:

СТ.ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се даде ход на делото. Не възразявам срещу така представеното становище. Същото е получено и в областна администрация Бургас, поради което оставям на съда преценката по произнасяне относно исканото прекратяване. Не сме оспорили решението.

Съдът, като съобрази заявеното от юрисконсулт И., както и представената в днешното съдебно заседание молба, ведно с Протокол № 29/29.08.2017 г. от проведеното 29-то заседание на Общински съвет - Поморие и взетото Решение № 593/19.07.2017 г., намира, че оспореният административен акт е оттеглен, поради което жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а настоящото съдебно производство - прекратено.

Така мотивиран и на основание чл. 159, т. 3 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  Заповед № РД-09-31/08.08.2017 г. на Областен управител на област Бургас, инициирала производството по административно дело № 2206/2017 г. по описа на Административен съд – Бургас.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2206 по описа за 2017 г. на Административен съд – Бургас.

 

Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба, пред Върховен административен съд – София, в 7-дневен срок, считано от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: