ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 30.11.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ІІІ-ти Административен състав

На тридесети ноември                               две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2206 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:40 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ- Е.Н.К. нередовно и несвоевременно  призована,  не се явява, представлява се от адв.В. надлежно упълномощена.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ- А.Н.С. нередовно и несвоевременно  призована,  представлява се от адв.В. надлежно упълномощена.

За ОТВЕТНИКА – НАЧАЛНИК ОТДЕЛ  ОСУСТ ПРИ ОБЩИНА ПОМОРИЕ  редовно  и своевременно уведомен,  се представлява адв.Б., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно  в днешното съдебно заседание.

АДВ. В.– Независимо от факта, че моите доверителки не са редовно призовани, заявявам, че съм запозната с преписката  и не възразявам  да се даде  ход на делото в днешното съдебно заседание.

 АДВ.Б.- С оглед изявлението  на процесуалния  представител,че не възразява  да бъде даден ход на делото независимо от нередовното призоваване считам, че не са налице процесуални  пречки за даване ход на делото.

Съдът с оглед становищата на  процесуалните представител на страните намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

            Производството по делото е образувано по жалба на Е.Н.К. с адрес: ***, ЕГН ********** и А.Н.С.  с адрес: ***, ЕГН ********** срещу Заповед  за принудително отчуждаване  на недвижим имот, обективирана според жалбоподателите в обявление изх.№93-05-2/19.08.2016 година  на Община Поморие, съобщена с писмо изх.№ 94А-1641-1/27.10.2016 година на Началник отдел „ОСУСТ” при Община Поморие.

Указва на жалбоподателите,  че е тяхна тежестта по  установяване на обстоятелствата,  че  оспорения документ  притежава  характер на индивидуален   административен акт и носи нормативно установените  за него белези. В случай, че това обстоятелство не се оспорва от ответния орган, съответно от процесуалния  му представител,  в тежест на последния е да установи наличието на материално-правните и процесуално-правните предпоставки въз основа, на които оспорения административен  акт е постановен.

Отделно от горното, в случай че която да е от страните се позовава  на изгодни за нея факти и обстоятелства  съдът указва, че в тежест  на позовалата се страна е да установи наличието им.

Съдът докладва, че по делото с входящ № 10920/28.11.2016 година е постъпила повторно цялата административна преписка.

АДВ.В.-Поддържам жалбата. Заявявам,  че поддържам  жалбата с всички изложени в нея основания за неправилност и незаконосъобразност на административния  акт.Ние считаме за такъв и сме обжалвали в срок предвид следното: На първо място в така връченото обявление,  което изхожда  първо от един орган, който не е упълномощен се зявява,  че е поискана сметка за превеждане на сума за обезщетение във връзка  с производство за принудително отчуждаване.На второ място   тъй като  тази процедура по ЗОС  не предвижда такава процедура  по реда на чл.27, ал.1 вр. с чл.25, ал.2 от ЗОС, а  самото отчуждаване  още през лятото на 2016 година  не предвижда нарочно съобщаване на страните, с изключение на самата заповед  и предвид  обстоятелството,  че обявлението е публикувано в два централни и един местен ежедневник и на страницата на  общината  още лятото на 2016 година ние сме счели, че това връчване своево рода вече в месец ноември 2016 година представлява  конкретен индивидуален  административен акт с реквизитите  на  чл.25 ал.2 и затова сме обжалвали в срок. Моля да приемете приложените към жалбата доказателства. Не съм успяла да се запозная с представената преписка. Не възразявам да приемете административната  преписка във вида й в който два пъти е представена, като смитам, че това не пълната процедура, тъй като в преписката липсва начален акт, с който е образувано това производство във връзка с принудителното отчуждаване на въпросните 52.53 квм. от името на доверителките  ми. Отделно, съобразно  указанията на съда не виждам становище, нито пък има уточнение  кой е инвеститора  на обекта. Още повече, че от  експертната  оценка  не установих да е представена  по преписката, цитираната в съдържанието на експертната  оценка  с писмо №91-18-18 от 2016 година на Община  Поморие, очевидно за възлагане  на тази оценка. Нито видях скица №2от 06.06.2016 година. Моля тези доказателства  да бъдат изискани  и да се попълни  административната  преписка.

АДВ.Б.- Считам жалбата за недопустима,  тъй като  съгласно чл.27, ал.1 от ЗОС  на обжалване подлежи  заповедта на кмета по чл.25, ал.2 от ЗОС.Такава заповед към настоящия момент  кмета на община Поморие не е издавал.В самата жалба  е посочено, че изпратеното до жалбоподателите обявление  не съдържа реквизитите, изискуеми от чл.25, ал.2 на ЗОС и изцяло споделям това становище  и това е така,  защото обявлението, както е посочено в него уведомява само и единствено  за започнала процедура  по принудително отчуждаване. Уведомлението  е подписано от кмета на общината и с придружително  писмо връчено на жалбоподателите съответно  на 29 и 31.10. Само  пояснявам,  че с него се изпраща обявлението за започнала процедура. С оглед на това и тъй като липсва годен предмет за обжалване  моля да оставите  жалбата без разглеждане като недопустима, да прекратите  производството  по делото и ни  присъдите сторените съдебни разноски.

Съдът като взе предвид становищата на страните намира, че към настоящия момент  административната  преписка,  приложена по делото не е представен в цялост, поради което  доказателствената съвкупност следва да бъде попълнена с поисканите от страна на жалбопадателите писмени доказателства, а именно  писмо № писмо №911818 от 2016 година на Община  Поморие за възлагане  на тази оценка, ведно със самия документ по изготвяне на оценката,  скица №2 и началния акт, с който е открито производството  по отчуждаване, поради което  и воден от горното,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         НЕ ПРИКЛЮЧВА  събирането на доказателства.

Не по-късно от датата на следващото съдебно заседание ответния  орган да представи писмо № 91-18-18 / 2016 година на Община  Поморие за възлагане  на тази оценка, ведно със самия документ по изготвяне на оценката,  скица №2 и началния акт, с който е открито производството  по отчуждаване.

Съдът припомня на ответния  орган, че към настоящия момент  не е направил уточнение, относно обстоятелството  кой е ивеститор на проекта,  с който се реализира  отчуждаването.

 Горното е необходимо с оглед разпоредбата  на чл.27, ал.4 ЗОС, която постановява в случаи,  в които инвеститора  е лице,  различно от общината същото да бъде конституирано като страна в настоящето производство. Горното да бъде изпълнено в 3 дневен срок, считано от днес с оглед кратките  срокове за производството  по ЗОС.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 07.12.2016  година  от 15:20 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:55 часа

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: