ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 07.12.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ІІІ-ти Административен състав

На седми декември                                     две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2206 по описа за 2016 година

На именното повикване в 15:20 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ- Е.Н.К. редовно уведомена, не се явява, представлява се от адв.В. и адв.Д. надлежно упълномощени  по делото.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ- А.Н.С. редовно уведомена, не се явява, представлява се от адв.В. и адв.Д., надлежно упълномощени  по делото.

За ОТВЕТНИКА – НАЧАЛНИК ОТДЕЛ  ОСУСТ ПРИ ОБЩИНА ПОМОРИЕ  редовно уведомен,  се представлява адв.Б., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно  по делото.

По хода на делото:

АДВ.В.: Да се даде ход на делото

АДВ.Д.- Да се даде ход на делото

АДВ.Б.:Да се даде ход на делото

 

Предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва, че по делото с входящ № 11247/06.12.2016 година от  ответника по делото са постъпили исканите материали, във връзка с указанията на съда от предходното съдебно заседание, а именно: Копие на  писмо до кмета на община Поморие вх.№ 91-18-35/05.12.2016 г.,относно скица №2; копие от писмо на община Поморие изх.№ 11-41-243/25.11.2016 г.; копие на обратна разписка № R300488366;  копие от писмо на община Поморие изх.№91-18-18/23.06.2016 г.за възлагане на експертна оценка; копие на обявление изх.№ 93-05-2/19.08.2016 г. за откриване на процедура за принудително отчуждаване и копие от експертна оценка към м.юни 2016 г.за определяне на пазарна цена на имота.В горецитираното писмо вх.№ 11247/06.12.2016 година, съгласно указанията на съдебния състава в предходно съдебно заседание ответната страна е уточнила кой е инвеститор на проекта, с който се реализира отчуждаването.

АДВ.В.- Запознати сме с представените доказателства, оценката се повтаря с тази представена по делото.От останалите доказателства  е представено цитираното писмо за възлагане на оценката, очевидно скица №2 е  техническа грешка на лицето, изготвило оценката  и няма да  я представят, защото е неотносима.Начален  акт  очевидно няма  и няма да представят такъв.Общината е  заявила, че е инвеститор  на обекта.  Не възразяваме да се приемат в този вид.

АДВ.Д.- Предвид изявлението на общината,  че нямат  други доказателсва, да се приемат представените.

АДВ.Б.- Моля да се приемат  представените  доказателства, отново отправям изявление, че настоящето производство е недопустимо,  поради липса на административен акт, годен за обжалване  и моля съда да се произнесе с прекратително опредление.

Предвид становищата  на страните съдът счита, че представените  доказателства са относими към предмета на делото,  поради което

 

      О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема допълнително представените писмени доказателства,както следва: Копие на  писмо до кмета на община Поморие вх.№ 91-18-35/05.12.2016 г.,относно скица №2; копие от писмо на община Поморие изх.№ 11-41-243/25.11.2016 г.; копие на обратна разписка № R300488366;  копие от писмо на община Поморие изх.№91-18-18/23.06.2016 г.за възлагане на експертна оценка; копие на обявление изх.№ 93-05-2/19.08.2016 г. за откриване на процедура за принудително отчуждаване и копие от експертна оценка към м.юни 2016 г.за определяне на пазарна цена на имота.

АДВ.В.-Няма да сочим други доказателства, да се приключи събирането на доказателства.

АДВ.Б.-Няма да соча други доказателства, да се приключи събирането на доказателства

Съдът счете  делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

     О  П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства

ДАВА  ход на съдебното дирене.

АДВ.В.-  Уважаеми господин съдия, моля да уважите жалбата, като  отмените  атакувания административен акт, какъвто считаме че е налице, порадо заявената от нас нищожност  с цитираните пороци, които поддържаме и евентуално да отмените  като незаконосъобразен. Съображенията ни са изложени подробно в жалбата, а и от  доказателствата, които се събраха в процеса се потвърждават.Във връзка с това, че е налице годен административен акт за обжалване, искам да  добява следното: Ние считаме, че тъкъв има независимо от  неговото   наименование – обявление, тъй като в акта  има посочена правна  квалификация, има фактическо  и прано основанние,  а освен това има изявление,  че  е открито производство  при утвърдено обезщетение в размер на 11 700,00 лева.Още повече това следва и от придружаващото писмо, с което  е връчен въпросния административен акт, в който на доверителите  е заявено,   че следва да посочат  банкова сметка,  ***дения имот.Това изявление  ни е дало основание, че връченото обявление представлява индивидуален административен акт по разпоредбите на ЗОС,   и затова сме го обжалвали в срок, съобразявайки  и връчването на двете доверителки.Останалите  мотиви, които сме изложили ги поддържаме. Моля да присъдите разноските  за един адвокат.

АДВ.Д.- Изцяло поддържам жалбата. Както се потвърди  от събраните  доказателства компетентния  орган не е издал друг административен акт и предвид изявлението на оспорения от нас административен акт, независимо от това, че наименованието и съдържанието не отговарят на формалните изисквания  на АПК, същия съдържа разпоредителна част,  като следствие от което се засягат  права  и интереси на доверителките ми.Считам, че  представлява  годен за оспорване по съдебен ред административен акт, дори  и вследствие на  това, че се засяга правната сфера  на физическите лица.Извън това  доколкото от представената   административна  преписка стана ясно, че няма друг акт, с който да е утвърдена експертната оценка на частта,  която Община Поморие възнамерява да отчужди принудително считам, че  тази оценка  е непълна,  тъй както  е видно  от събраните документи и твърдим в жалбата. В тази част от имота по отношение,  на която е открита процедурата попада и част от къщата на доверителките,  освидетелствана като паметник  на  архитектурата.Тя  не е  включена в  определеното  обезщетение, съгласно пазарната оценка, поради което считам, че заповедта е незаконосъобразна  и на това основание, извън посоченити в жалбата ни.С оглед изложеното в жалбата  и сега по същество моля да отмените като незаконосъобразен акта на кмета на община Поморие Иван Алексиев и присъдите в полза на доверителките ми съдебно-деловодните разноски.

АДВ.Б.- Уважаеми господин съдия, тъй като липсва годен за обжалване административен акт, считам жалбата за недопусма и моля да бъде оставена без разглеждане,  а производсвото  по делото прекратено. Както  категорично сме заявили,  а е видно от представената административна преписка  липсва заповед  по смисъла на чл.25, ал.2 от ЗОС, съдържаща изискуемите  реквизити за отчуждаване  на имота на жалбоподателките. Евентуално  въпреки, че  към настоящия момент  ми е трудно да обоснова  позиция с твърдение, че обжалвания административен акт  е правилен и законосъобразен  с оглед попълване на защитата  ни в цялост,   считам че не са налице изложените основания в жалбата за нищожност и незаконосъобразност.Аргументите, които излагат  процесуалните  представители  на жалбоподателите  се черпят  от два документа, правят се  опити  изяленията по тези два документа - обявление от 19.08.2016 г. и придружително писмо от 27.10.2016 година  да бъдат обединени  в един административен акт, на който да се придаде   характеристика на заповед по чл.25, ал.2 от ЗОС.Правилният  прочит на обявлението, подписано от кмета  на общината показва, че това е единствено уведомление за открита процедура по принудително отчуждаване  на имота. Що се отнася за придружаващото писмо, то очевидно същото е подписано не от представляващия общината, а от началник отдела, без правомощия в това производство, свързано с издаване на акта за отчуждаване. Ето защо считам за абсолютно  недопустимо  изявления в няколко на брой документа, изходящи от различни длъжности лица да бъдат приемани като заповед  по чл.25, ал.2 от ЗОС.Моля за  присъждане на сторените в производството разноски.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

         Протоколът изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: