ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 17.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети февруари                      две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 2206 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.П.К., редовно призован, не се явява. За него – адв. П., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕ - Директор на ТД на НАП гр. Бургас, редовно призован, не се явява. За него - адв. Д.И.-К., с представено от днес пълномощно.

 

 По хода на делото:

 СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

 Съдът, с оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по жалба от Н.К. против АУЗД № 1314366/18.10.2013 г., издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП Бургас и потвърден с Решение № 88/26.09.2014 г. на директора на ТД на НАП - Бургас.

 

АДВ. П.: Поддържам жалбата. Няма да соча нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам жалбата. Няма да сочим нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед становището на страните и по доказателствата, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

 

С оглед липсата на формулирани доказателствени искания от страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. П.: Моля, като се съобразите с подробно изложените в жалбата доводи и мотиви, които изцяло поддържам, да постановите решение, с което да отмените като незаконосъобразен обжалвания Акт за установяване на задължение по декларация. Моля, с оглед на изложеното в жалбата възражение, да вземете предвид и променената редакция на чл. 48, ал. 7 от ЗДДФЛ в сила от 01.01.2014 г., съгласно която при отстъпване на данъка по ал. 6 не може да се ползва от физическо лице извършващо стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ. Следователно по аргумент на противното, преди 01.01.2014 г. тези физически лица могат да ползват преотстъпване на данък. Моля да присъдите на доверителя ми направените по делото разноски в размер на 1210 лв. съгласно списъка на разноските, приложен към жалбата.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна, като вземете предвид и доводите формулирани в писмени бележки, които представям  и моля да приемете, респективно да оставите в сила АУЗД № 1314366/18.10.2013 г., потвърден с атакуваното решение на директора на ТД на НАП Бургас, както и да ни присъдите направените по делото разноски, а именно юрисконсултско възнаграждение.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,57 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: