ПРОТОКОЛ

Година 2015,21.01.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и първи януари                         две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 2204 по описа за 2014 година.                      

На именното повикване в 14.10 часа се явиха:

                   ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ТРАКИЯ БУС” ООД, редовно уведомен, адв.С. П., който представя пълномощно.
                   ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Л.Р.П., редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.
                   За ОТВЕТНИКА Директор на РИОСВ-БУРГАС, редовно уведомен, представител не се явява.
                    За Окръжна прокуратура гр.Бургас се явява прокурор Червеняков, който прави искане за конституиране като страна в производството.

 

         По направеното искане съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

         КОНСТИТУИРА прокурор от Окръжна прокуратура – Бургас като страна в производството по административно дело № 22204/2014г. по описа на Административен съд-гр.Бургас.

 

                ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

                Адв.П.: Да се даде ход на делото.

                ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

                По хода на делото съдът

О П Р Е Д Е Л И:
                   ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

                Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

                   Адв.П.: Поддържам жалбата и моля да приемете изпратената от административния орган преписка. С оглед на това, че делото е изяснено от фактическа страна, моля да ми се даде възможност да представя три скици, касаещи процесните имоти, от които е видно какъв е обемът на даденото разрешение за ПУП на Община Царево, какви са предвижданията, както и съгласието по ЗКИР.

               ПРОКУРОРЪТ: Не възразявам да се приемат представените доказателства, независимо, че в случая спорът е друг, но не възразявам по приемането им.

               Нямам искания по доказателствата.

 

               По доказателствата съдът

О П Р Е Д Е Л И:

                   ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

                   ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

                   Дава думата по същество.

 

                   Адв.П.: Моля да уважите жалбата на доверителя ми и постановите решение, с което да отмените разпореждането на РИОСВ за спиране на производството по произнасяне на искането за съгласуване на проекта с оглед следните съображения:

                   Първо: считам, че изложенията в това  разпореждане са неотносими към конкретния случай, тъй като се касае за един изцяло градски терен в границите на Бургас, в който се извършва ново строителство и в който няма обитаеми животни съгласно стандарта „БГ Странджа” и следователно това спиране е неотносимо. В искането се посочва и това е само искане да се посочи дали са налице пясъчни дюни. В акта на РИОСВ е посочено, че трите имота не попадат в пояса на пясъчните дюни. Касае се за един много стар спор. Цялата работа е да се направи нова  регулация на тези имоти и тяхното место се дава на други.

Тук се касае само за регулационни граници. В тази връзка считам, че актът е необоснован и следва да се отмени и върнете преписката за произнасяне по искането.

                   Моля да ни се присъдят направените съдебно-деловодни разноски.

 

                   ПРОКУРОРЪТ: Считам, че в случая са налице задължителните предпоставки, визирани в чл.54, ал.1, т.5 от АПК, тъй като със заповед на министъра от 07.02.2014г. е разрешено да бъде проведена процедура по изменение на ОУП в Община Царево. Такава процедура не е извършена. Цитираните имоти попадат в две защитени зони подробно описани в административния акт. Поради това считам, че законосъобразно директорът на РИОСВ е спрял производството до приключване на образуваното такова по цитираната заповед на министъра на Министерството по опазване на околната среда и водите.

 

                   Реплика на адв.П.: В закона за биологичното разнообразие няма такова изискване - инвестиционно намерение да се съгласува по отношение на местообитаемите. Половината от Община Царево попада в парк „Странджа”, но ние сме в строителните граници на населеното място и става дума за един градски имот.

 

                   Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

               Протоколът се изготви в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14.35 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: