ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 12.11.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                           Х-ти административен състав

На дванадесети ноември                              две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

административно дело номер 2204 по описа за 2013 година

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „СКАТ ТВ” ООД, представлявано от Валери Симеонов, редовно призован, се явява адв. И., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА – Зам. кмет „УТС” в Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт С. Д., с пълномощно по делото.

 

По хода на делото:

 

АДВ.  И.: Нямам възражение по хода на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „СКАТ ТВ” ООД против Заповед № 1964/25.07.2013 г. на зам. кмета по „УТС” при Община Бургас, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „Система за видео наблюдение, състояща се от въздушни кабели, камери и прожектори”, находящ се между южната фасадна стена на бл. 47 в к-с „Зорница”, гр. Бургас и три от стълбовете за улично осветление, разположено в зелената площ, непосредствено до паркинга, южно от блока, извършен от „СКАТ ТВ” ООД.

 

АДВ. И.: Поддържам жалбата. Имам едно доказателствено искане, а именно: с оглед изясняване на обстоятелството на Констативен акт № И-13/15.05.2013 г., моля да бъдат разпитани съставителите на акта Т.Х.В. на длъжност гл. специалист „БКСВЕ” при Община Бургас и Н.Д.Й. на длъжност гл. специалист при „БКСВЕ” при Община Бургас. Първо, не е ясно какви огледи са извършени, какво са установили на първата дата и на последвалата на 24.04.2013 г. Второ, кои служители какво са започнали и трето, какво разбират служителите под система за видео наблюдение, тъй като това не е ясно от обясненията. Нито обхвата на проверката е ясен, нито обстоятелствата, които са констатирани, за да можем да направим преценка и какво всъщност, като практическа база е взел предвид административният орган за да състави обжалваната заповед.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: По последни данни длъжностните лица са съставили констативен протокол в присъствието на представител на жалбоподателя, което е извън съдебно признание за извършителството на строителството. Моля да ни се предостави срок да представим съставения протокол.

Относно твърденията на жалбоподателя следва да отбележа, че са съставени на място. При съставянето на протокола са направени и снимки, като е отбелязан всеки един от обектите, който е номериран, а презумпцията относно извършителството на незаконното строителство е, че част от обектите са пристроени към недвижим имот, собственост на жалбоподателя.

Нямам възражение по искането да бъдат разпитани актосъставителите. Моля да имате предвид, че протоколът, който искаме да представим е различен от протокол № И-160/23.08.2013 г., находящ се на стр. 6 от делото.

 

АДВ. И.: Всъщност аз възразявам да се прилагат доказателства, които административният орган е можел да представи с административната преписка. Прилагането на доказателства, включително и съставени актове и протоколи извън обхвата на извършена проверка, която е довела до изготвяне на оспорвания административен акт, всъщност потвърждава нежеланието на органа да събира доказателства и да оценява съобразно действителната фактическа обстановка. В тази връзка би следвало ако съществува протокол с различно съдържание и е констатирано съвършено нещо различно, че оспорваната заповед е без предмет и би следвало да бъде оттеглена, а не да се затруднява производството с обсъждане на друга фактическа обстановка с други констатации още повече, че имаме предвид, че както констативният акт, който съществува, така и другия констативен акт са съставени без участието на засегнатия адресат на заповедта.

От друга страна, в така наречената схема и снимки, с отбелязване по тях, не може да се черпи информация за съществуващи обстоятелства, доколкото и в съдържанието на констативния акт се говори за някакви неидентифицирани лица, които били започнали някакъв процес по извършване на някаква дейност, която не е ясно дали е завършена и какво точно са направили, а в сегашно съдебно заседание допълнително да се уточнява, че всъщност имало и друга фактическа обстановка, която била напълно различна от установената в оспорвания административен акт. При това положение не е ясно какво точно има предвид административният орган, какво е направено и от кого и какво трябва да се премахне, а относно презумпциите намирам, че е задължение на административния орган да изложи фактите на които да обоснове издаване на актовете, а не да ги аргументира с предположение и да прави изводи на тази база.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Административният орган при извършена проверка е констатирал незаконно строителство, като е издал констативен акт.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

По направеното искане за допускане до разпит на съставителите на Констативен акт № И-13/15.05.2013 г. счита същото за основателно доколкото следва да бъдат установени посочените от него обстоятелства с изключение на това „какво разбират служителите от система за видеонаблюдение” доколкото въпроса касае субективната преценка на лицата и дали процесната система така, както е описана е строеж или не, ще бъде преценено от съда с крайния съдебен акт.

 

Мотивиран от изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит за следващо съдебно заседание Т.Х.В. и Н.Д.Й. и двете на длъжност Гл. специалист „БКСВЕ” при Община Бургас, които да бъдат призовани за следващо съдебно заседание.

 

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 28.01.2014 г. от 11.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: