ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 11.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На единадесети януари                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2203 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:30  часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ , редовно уведомен, не се явява, не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП-Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Съдът докладва постъпилото с вх.№ 331/10.01.2018 г. писмено становище от процесуалния представител на ответника - юрисконсулт Д. Ж., с което изразяват мнение да се даде ход на делото в тяхно отсъствие. Молят да се приеме представената административна преписка, няма да сочат други доказателства и нямат други доказателствени искания. Считат внесената жалба за неоснователна и молят да се постанови решение, с което да се потвърди оспорената заповед за налагане на ПАМ като законосъобразна и правилна. Молят да им бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение, съгласно Наредба № 1/09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Към становището прилагат пълномощно за юрисконсулт Д. Ж..

 

По хода на делото:

 

СЪДЪТ като съобрази материалите по делото и постъпилото с вх.№ 331/10.01.2018 г. писмено становище от процесуалния представител на ответника - юрисконсулт Д. Ж., намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпилото от ответника с вх. №12069/13.11.2017г. заверено копие на административната преписка /л. 35 – л. 53/

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото постъпилото с вх. №12069/13.11.2017г. заверено копие на административната преписка, както и постъпилото с вх.№ 331/10.01.2018 г. писмено становище от процесуалния представител на ответника юрисконсулт Д. Ж., ведно с пълномощно за юрисконсулт Д. Ж..

 

Предвид липсата на доказателствени искания и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на делото по същество:

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа и правна страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: