ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 09.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На девети ноември                                 две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2203 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:15  часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ„Ива-Ивелина Евтимова“, редовно уведомен, не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП-Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Ж.с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

 

 

По хода на делото:

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

 

Производството е образувано по жалба на ЕТ„Ива-Ивелина Евтимова“ , представлявано от М., против заповед №ОП-229-0313263/26.07.2017 г. на директора на дирекция „Контрол“ при ТД на НАП-Бургас, с която на жалбоподателя е наложена принудителна административна мярка /ПАМ/„запечатване на търговски обект“ – витрина за сладолед, находяща се в гр. ***, стопанисвана от жалбоподателя, и забрана за достъп до него за срок от (10) десет дни на основание чл. 186, ал.1, т.1 б.“а“ и чл.187, ал.1 от ЗДДС.

Към  жалбата са приложени копия на заповед за налагане на принудителна административна мярка №ОП-229-0313263/26.07.2017 г. на директора на дирекция „Контрол“ при ТД на НАП-Бургас, разрешително № 25/05.06.2017 г. на Община Приморско и Определение № 1549/28.07.2017 г. на Административен съд – Бургас.


         СЪДЪТ дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и да направят искания по доказателствата:

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Считаме жалбата за неоснователна. Представям справка от информационна система на НАП и по-конкретно Регистър административно-наказателни преписки, видно от която срещу ЕТ„Ива-Ивелина Евтимова“ са издадени 2 акта за административни нарушения, респ. 2 броя наказателни постановления с конкретните номера, които са индивидуализирани в справката - за неиздаване на касова бележки и за установена разлика в касовата наличност. И двете са установени в хода на извършената оперативна проверка, за която е издадена заповедта. Не са платени и няма информация за влизането им в сила. Нямам други доказателствени искания.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата на ЕТ„Ива-Ивелина Евтимова“ материали,  като доказателства по делото.

ПРИЕМА представените от ответника в днешното съдебно заседание заверени справки от информационна система на НАП.

 

Съдът констатира, че със собствено Определение № 1662/11.08.2017 г. е задължил ответника да представи цялата административна преписка по издаване на оспорената заповед за налагане на принудителна административна мярка №ОП-229-0313263/26.07.2017 г. на директора на дирекция „Контрол“ при ТД на НАП-Бургас.

До днешното съдебно заседание преписката не  е постъпила в съда.

Поради изложеното, настоящият състав на Административен съд Бургас счита, че ОТНОВО СЛЕДВА ДА УКАЖЕ на административния орган да представи преписката по издаване на заповед за налагане на принудителна административна мярка №ОП-229-0313263/26.07.2017 г., като го предупреди, че при неизпълнение на указанията ще му бъде наложена глоба на основание чл.89 от ГПК в размерите по чл.91 от ГПК.

Към преписката следва да бъде представен и документ за компетентността на административния орган.

 

С оглед на горното, за събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за   11.01.2018 г. от 13.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

ДА СЕ ИЗПРАТИ копие от протокола на ответника за запознаване с указанията на съда.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:27 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: