ПРОТОКОЛ

       

Година 2015,25.02.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и пети февруари                       две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 2203 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.20 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „АРЕНА – Ц.Х.”, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник отдел „Приходи, местни данъци, такси и услуги” (ПМДТУ) при ОБЩИНА СОЗОПОЛ, редовно уведомен, се явява лично и с и адв.Д. с представено пълномощно, находящо се на лист 33 от делото.

 

         Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от адв.В. – пълномощник на жалбоподателя, в която същата твърди, че е редовно уведомена за днешно съдебно заседание, не се противопоставя да се даде ход на делото и да се приключи събирането на доказателства.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Адв.Д.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Адв.Д.: Да се приемат представените писмени доказателства. Няма да сочим други, да се приключи събирането им.

 

 

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

         Дава думата по същество.

 

         Адв.Д.: Моля да отхвърлите изцяло жалбата подадена от страна на ЕТ „Арена – Ц.Х.”.

         На първо място, считаме, че актът, с който е установено задължението по декларация за ТБО е издаден от компетентен орган, в установената от закона форма. Налице са и фактическите и правните основания, както и мотиви за нейното издаване. Моля да имате предвид, че същият е правилно потвърден от началника на отдел „МДТ” при Община Созопол съгласно правомощията му предоставени от закона.

         Моля да имате предвид, че според нас са налице двете предпоставки, за да може да се дължи и събира ТБО, а именно – съответният имот да попада в територията, която е определена със заповед на кмета на съответната община, в която се осъществява услугата по сметосъбиране и сметоизвозване. По делото са представени писмени доказателства, удостоверяващи именно принадлежността на съответното място към територията, която е определена със заповед на кмета, както и има представени схеми,  включително и доказателства за реалното предоставяне услугата от страна на Община Созопол. В тази връзка считаме, че направеното твърдение за недължимост на съответната ТБО от страна на жалбоподателя е неоснователно.

 

         Моля да имате предвид, че считаме неоснователно твърдението, че неразделянето на ТБО на три компонента, представлява съществено процесуално нарушение. Моля да се има предвид, че неразделянето на ТБО не представлява съществено процесуално нарушение и не води до съществено ограничаване правото на защита. В тази връзка е практиката на Бургаски административен съд, на Върховен административен съд, като цитирам някои от делата: № 371/2013г- на БАС; № 1465/2013г. на БАС; всички потвърдени от ВАС, с което се установява, че макар при определен общ размер, същият е определен правилно и неразделянето на компоненти не представлява съществено процесуално нарушение. Моля съдът да има предвид, че сме представили справки за всяка една от услугите поотделно.

 

         Що се касае до оспорването на дължимостта на данък недвижим имот от страна на жалбоподателя, по делото жалбоподателят не оспорва, че притежава сграда, за която съгласно ЗМДТ следва да бъде начислен съответният данък за недвижими имоти за съответната година.

         Моля да се има предвид, че актосъставителят, а в последствие и началникът на отдел „МДТ” се е съобразил с утвърдените от Общински съвет Созопол промили за съответния данък недвижими имоти.

 

         Моля да се има предвид, че изложеният аргумент от жалбоподателя, че след като заплаща концесионна такса в размер на 50%, ЗУЧК включително и ЗМДТ не предоставят и не регламентират възможност тази такса да бъде приспадната от определената такса за недвижими имоти.

 

         Моля да постановите решение, с което да отхвърлите като изцяло неоснователна и недоказана жалбата от страна на жалбоподателя и да потвърдите съставения акт, потвърден с решение на началника на отдел „МДТ” при Община Созопол.

        

         Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.40 часа. 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: