ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 06.12.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На шести декември                                   две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2202 по описа за 2017 година

На именното повикване в 15:10 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ПРОМСТРОЙ“ ООД, със законен представител К.С., се представлява лично от него и адв. А., с представено по делото пълномощно.

 ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – ДИРЕКТОР НА  ДИРЕКЦИЯ ОДОП гр.БУРГАС, редовно и своевременно призован, представлява се от ю.к.М.,  надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ. А.  :Да се даде ход на делото.

Ю.К. М.: Да се даде ход на делото.

          Предвид обстоятелството, че  не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството е образувано по жалба от „Промстрой“ ООД, ЕИК 102826862, със седалище и адрес на управление град Камено, обл.Бургас, ул.“Комсомолска“ № 2,представлявано от управителя К.Е.С.срещу Ревизионен акт № Р-02000216008590-091-001/25.04.2017г., издаден от В.Х.Р.на длъжност Началник сектор и П.И.Г.на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП –Бургас, в потвърдената му част с решение №167/18.07.2017г. на И.С.А.- директор на дирекция „ОДОП“ Бургас при ЦУ на НАП.

УКАЗВА на страните следната доказателствена тежест: В тежест на административният орган е установяване на материално-правните и процесуално-правните предпоставки за постановяване на спорния ревизионен акт. В  тежест на двете страни, в случай, че  се позовават на  позитивни факти и обстоятелства, от които същите черпят права, да докажат наличието на същите.

Докладва постъпилата административна преписка, както и становище на ответния орган с вх.№8782/18.08.2017 година, касаещо  компетентността  на административния орган-издател на акта. 

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба  от жалбоподателя с вх.№9497/07.09.2017, с представени доказателства към нея, както и молба вх. №11043/19.10.2017 година  от жалбоподателя „Промстрой“ ООД, с която се представят 4 броя копия на нотариални актове, както следва: нот.акт №26,том ІІІ,рег.№ 5463,дело №405 от 18.11.2014 г.на нотариус Н.Н.; нот акт.№97, том ІІІ,рег.№ 8654, дело №449 от 07.11.2014 г. на нотариус Ц.А.; нот.акт №25,том ІІІ, рег.№5462, дело № 404 от 18.11.2014 г. на нотариус Н.Н.; нот.акт №27, том ІІІ, рег.№ 5604, дело №400 от 06.08.2014 г. на нотариус Б.К.

 С молбата са направени доказателствени искания да бъде задължен  директора на ОДОП да представи доказателства за връчването на писмени доказателства, посочени в самата молба.

АДВ.А.:По делото с административната преписка са представени нови доказателства- находящи се на лист от №63 до лист №88 от делото, които не са предоставени на жалбоподателя в хода на административното производство.

ЮРИСКОНСУЛТ  М.: Същите не са посочени в решението на директора,  поради което считам, че не са събрани по време на ревизията.

АДВ.А.: Поддържам жалбата и молбите, като моля да приемете представените доказателства с тях.Представям в днешно съдебно заседание молба- становище във връзка с извършени процесуални нарушения с препис за съда и ответната страна. Моля да приемете писмените доказателства към молбата.Към момента на доставка имота е бил в груб строеж.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам възражение, да се приемат.

Съдът с оглед становищата на страните  намира, че следва да бъде приета административната  преписка, ведно с представените от страна на жалбоподателя   и ответника писмени доказателства, влючително и тези представени в днешното съдебно заседание, поради което

                                     

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представената административна преписка.

ПРИЕМА писмените доказателства, постипили от жалбоподателя и ответната страна с писма с вх.№ 8782/18.08.2017 година, .№9497/07.09.2017г., №11043/19.10.2017г., както и представените в днешното съдебно заседание.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Представям  и моля да приемете Заповед РД-5/03.01.2017 година  на Директора на ТД на НАП Бургас, с която са оправомощени органите да издават заповеди за възлагане на ревизии и резолюции за извършване на проверки  на органите по приходи на територията на гр.Бургас

Така представената заповед съдът счита, че е относима  относно компетентността  на административния орган, възложил ревизията, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА по делото заповед № РД-5/3.01.2017 година на директора на ТД на НАП Бургас.

АДВ.А.: Молим да ни дадете срок да формулираме въпроси за извършване на експертиза с нарочна молба.

Съдът като взе предвид предмета на спора  намира, че по делото следва да бъде назначена съдебно-оценъчна експертиза, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА извършването на съдебно-оценъчна експертиза,  която след използване на два или повече от методите, посочени в параграф 1, т.8 от ЗР ДОПК и съответно в Наредба Н-9/ 14.08.2006 година,  като вземе предвид събраните в административната преписка доказателства, както и съобрази други такива относими към спора, в случай че бъде установено същестуването им, да изготви оценка за пазарната стойност на  предмета на доставка като вземе предвид доказателствата по делото, касаещи степента на завършеност на обекта на продажба към момента на доставката, в случай, че такива са налични, сред строителните книжа, описанието на строежа в нотариалния акт и т.н.

                СЪДЪТ ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя в 7 дневен срок от днес да представи вносна бележка за заплатен депозит в размер на 600.00/шестстотин/ лева за оценъчната експертиза,  като  уточнява, че вещото лице ще бъде определено след внасянето на депозита.

Съдът предоставя 7 дневен срок  на жалбоподателя да депозира въпроси към така назначената експертиза.

СЪДЪТ като взе предвид, че делото не е пълно, всестранно и обективно изяснено намира, че не следва да приключва събирането на доказателства, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 07.02.2018 година от 13:20 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: