ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 23.01.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и трети януари                        две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 2202 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 9:50 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ВИХЪР ЕООД, представлявано от управителя Н.Т., редовно уведомен, се явява адв. К., с представено в днешно съдебно заседание пълномощно.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Директор на Дирекция Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА: 

Производството е образувано по жалба на „ВИХЪР” ЕООД срещу АУЗД № АУ007224/26.09.2014 г., издаден от главен експерт в Дирекция „МПДТР“ към Община Бургас, потвърден с Решение 70-00-6264/1/21.10.2014 г. на директора на Дирекция „МПДТР“ към Община Бургас.

Ответникът е представил преписката по издаването на обжалвания акт. С жалбата е поискано допускането до разпит на един свидетел в днешно съдебно заседание, по което съдът не се е произнесъл, тъй като ответникът не е взел становище по него.

 

АДВ. К.: Поддържам жалбата с направените в нея фактически и правни доводи.

 
Свидетелят, който желаем да бъде разпитан се казва Д.Д.Г., ЕГН ********** и адрес за призоваване: гр. Бургас, ж.к. „И.”, бл. ***, ет.
*, ап. *. Не го водим за днешно съдебно заседание, тъй като днес е на работа. С разпита на този свидетел ще установяваме и ще оборим твърденията на ответната дирекция, че начислената такса за енергия е за ползване на имота. Именно с този свидетел и с неговите показания ще установим, че с решението на цитираното от нас наказателно дело по безспорен начин се установи, че нарушението по административнонаказателното дело  и консумираната електрическа енергия в декларираното помещение се е ползвала за други цели - за СМР, замазки, довършителни работи, а не е консумирана от пребиваване на хора.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата. Представям за да се запълни преписката доказателство за наличието на служебни правоотношения между органът издал акт и Община Бургас.

Относно искането за разпит на свидетел, не се противопоставям. Искам да взема становище по посоченото наказателно постановление. Съгласен съм се, че то е отменено на първа инстанция. Има още едно наказателно постановление, което също е отменено на първа инстанция и не е обжалвано от нас, защото причината за отмяна са груби процесуални нарушения, които са допуснати в хода на административнонаказателното производство като липса на покана и други подобни, а въпросът дали е ползван имота или не, изобщо не е разглеждан от РС.

АДВ. К.: Във връзка с изложеното от процесуалния представител на ответника искам да отбележа, че в решението на БРС по н.а.х.д. № 3098/2014 г., в V-ти абзац е записано: „…..съдът намира, че нарушението не е доказано по несъмнен и категоричен начин…………..жалбоподателят не е живял в имота, …….а е извършвал ремонтни дейности……”

Ние не оспорваме данъка върху недвижимите имоти. Оспорваме по този АУЗД единствено трикратно увеличената ТБО съгласно методиката, която е изпратена с решението и която се обосновава от извадките на ЕВН – т.е., оспорваме вида и размера - 74.78 лв. за 2012 г.

 

С оглед изявлението на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата писмени доказателства, както и приложената от административния орган преписка, както и представеното в днешно съдебно заседание удостоверение.

ДОПУСКА до разпит посочения свидетел от жалбоподателя в днешно съдебно заседание, който да бъде призован за следващо съдебно заседание на адреса, който се посочи.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 20.02.2015 г. от 10.40 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: