ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 23.03.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХVІІІ Административен състав

На двадесет и трети март                              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 2201 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:25 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЕВН България електроразпределение“ ЕАД, редовно уведомен, не изпраща представител. 

          ОТВЕТНИКЪТ Община Поморие, редовно уведомен, представлява се от адвокат К.К., преупълномощен, с пълномощно от днес.

          ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Елекроенергиен системен оператор“ ЕАД, редовно уведомен, не изпраща представител.

          Явява се вещото лице Т.Ч..

 

          Съдът ДОКЛАДВА заявление вх. № 2807/21.03.2017 г. от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, с което моли да бъде даден ход на делото в негово отсъствие.

ДОКЛАДВА и постъпило становище вх. № 2845/22.03.2017 г. от процесуалния представител на жалбоподателя – юрисконсулт К., в която заявява, че по неотложни причини не може да се яви в съдебно заседание и при липса на процесуални пречки да бъде даден ход на делото.

 

 

          По хода на делото:

          АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

 

          Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА постъпило заключение от вещото лице с вх. № 2542/15.03.2017 г. по допуснатата съдебно-техническа експертиза, което е представено в законоустановения срок по чл. 199 от ГПК.

ДОКЛАДВА, че в становище вх. № 2845/22.03.2017 г. жалбоподателят заявява да се приеме заключението на вещото лице по изготвената съдебно-техническа експертиза и предвид констатациите на вещото лице, както и по съображенията, изложени в жалбата, съдът да постанови решение, с което да отмени решението на Комисията по чл. 210 от ЗУТ. Претендира присъждане на направените в съдебното производство разноски, съгласно представения към настоящата молба списък. Моли да бъде намалено поради прекомерност претендираното адвокатско възнаграждение от процесуалния представител на ответната страна.

ДОКЛАДВА, че в заявление вх. № 2807/21.03.2017 г. „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, изразява становище да бъде прието заключението на вещото лице по извършената съдебно-техническа експертиза и да се приключи събирането на доказателствата. Моли да бъде постановено решение, с което да бъде отхвърлена жалбата, както и да бъдат присъдени направените съдебно-деловодни разноски, за което представя списък на разноските по чл. 80 от ГПК.

 

АДВ. К.: Да се изслуша заключението.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на вещото лице, като СНЕМА самоличността му и го ПРЕДУПРЕЖДАВА за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

 

Т.Д.Ч. – ** г., българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без дела и родство със страните.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ч.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Представила съм писмено заключение, което поддържам.

Имах зададен въпрос във връзка с размерите на сервитута, поради което искам да заявя, че констатациите и изводите по размерите на сервитута са взети от парцеларния план за обекта и от Наредба № 16 за сервитутите на енергийните обекти, но тъй като нямам квалификация за ел. специалист, не мога да правя коментари по тази точка.

 

АДВ. К.: В заключителната част сте приложили една таблица в раздел V, на стр. 5, в която са посочени сравнителни цени на имоти. Тези цени доколкото виждам са взети от интернет сайтове за продажба на имоти, а съдът е указал на вещото лице в съдебно заседание на 23.02.2017 г. да съобрази пазарния аналог, като използва реално извършени сделки и се съобразят пазарните цени за имотите от съответната територия.  Ето защо, моля да не се приема в този вид заключението по отношение на стойностите, а да бъде извършена повторна експертиза, като вещото лице се съобрази с указанията, дадени в съдебно заседание на 23.02.2017 г., като използва реално изповядани сделки със земеделски земи.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ч.: Това не съм го видяла в протокола от 23.02.2017 г., но територията не е земеделска земя. Тя е със сменено предназначение. Аз съм взела еталони, които са в урбанизирана територия. Когато се прави оценка по сравнителен метод по-точни са еталоните, а когато са по офертни цени са коригирани с коефициента за пазарна реализация, в случая 0.8, а тези, които са изповядани са по данъчна оценка предимно, а не по реалната пазарна цена на имота. Офертните цени, които са в оценката, са за имоти в същата територия с променен статут, близки до оценявания и предложените коефициенти се доближават до пазарната цена на имота, която оценявам. В никакъв случай няма как да се приложи еталон за земеделска земя за този имот.

 

Като взе предвид изявлението на вещото лице, че не е съобразило даденото в съдебно заседание на 23.02.2017 г. указание от съда да се използва методът на пазарния аналог, като използва реално изповядани сделки в същото землище или в близко до това на жалбоподателя, съдът счита, че заключението не следва да се приеме в днешното съдебно заседание, а на вещото лице следва да се даде възможност да го допълни, като изготви оценка на имотите и използва реално изповядани сделки в същото землище или близко до това на жалбоподателя през периода на първото тримесечие на 2016 година, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на вещото лице да допълни заключението си, съобразно дадените от съда указания.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 20.04.2017 г. от 14.10 часа, за която дата и час страните и вещото лице са редовно уведомени от днес.

 

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.38 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: